Ľudia by si mali byť vedomí toho, že vlastným úsilím zdola nahor sa nikdy nemôžu dopracovať k poznaniu Pravdy. Človek je totiž dieťaťom stvorenia a vždy ním aj zostane. Hranicami stvorenia zostane preto naveky obmedzený náš obzor.


Ak je však ľudské hľadanie silné a ak je takýchto ľudí viac, je tým vysielaná určitá forma prosby smerujúcej nahor, aby nám mohla byť práve zhora Pravda darovaná. Svojim vážnym hľadaním a úprimnou túžbou môžu teda ľudia spôsobiť, že z Výšin – zo Svetla, nachádzajúceho sa nad stvorením môže prísť nadol Posol, ktorý im Pravdu ukáže a zvestuje. Výklad skutočnej Pravdy im totiž môže dať iba ten, kto prebýva nad stvorením a dokáže ho preto prehliadnuť ako celok.

Ľudia teda majú túžiť po Pravde a toto ich úsilie je potrebné a chcené. Na druhej strane však majú byť pokornými a vedomými si svojich obmedzení a vlastných hraničných možností v schopnosti poznávania. Ich vážne a úprimné úsilie môže byť potom odmenené sprostredkovaním a nájdením absolútnej Pravdy, ku ktorej by sa oni sami, svojim úsilím zdola nahor nemohli nikdy dopracovať, a ktorú môžu iba prijať.

Kristus, ktorý bol takýmto Poslom z Výšin, prichádzajúcim na zem ako živé splnenie túžby ľudí po Pravde však videl, že pre ich vtedajšiu vnútornú nezrelosť im ju ako celok, v celej jej komplexnosti ešte nemôže darovať. Ešte by ju totiž neboli schopní pochopiť a tak im, vzhľadom k možnostiam ich chápavosti, zatiaľ predovšetkým ukázal aspoň tie najdôležitejšie smernice pre správny život na zemi. Žitím a riadením sa podľa jeho učenia by sa čoraz viacej prehlbovala ľudská duchovná a osobnostná zrelosť, na základe ktorej sme sa napokon mali stať schopnými prijatia úplnej Pravdy.

Z tohto dôvodu nám preto Kristus zasľúbil príchod iného Posla z Výšin, ktorý nám v dobe, keď už budeme na to vnútorne pripravení, sprostredkuje celú a úplnú Pravdu. V tejto súvislosti riekol: „Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť.“

No a v splnení uvedených Kristových slov nakoniec prišiel na zem i avizovaný Duch Pravdy a priniesol nám poznanie Pravdy v celej jej komplexnosti a celistvosti. Priniesol nám práve to poznanie, ktoré ľuďom svojho času nemohol zvestovať Kristus, a to pre ich vtedajšiu nezrelosť.

Vyššie spomínané Kristovo zasľúbenie príchodu Ducha Pravdy nie je teda vôbec totožné s vyliatím Ducha Svätého, ktoré sa udialo na Turíce. Tento výklad cirkví je nesprávny a zavádzajúci! Jeho nesprávnosť potvrdzujú i Pavlove slová, napísané dávno po tejto udalosti: „Teraz poznávame iba z časti a nedokonalo. Keď však príde dokonalosť, pominie všetko nedokonalé.“ Samotní učeníci teda nepovažovali vyliatie Ducha Svätého za splnenie prisľúbenia príchodu Ducha Pravdy, ako tomu neskôr začali mylne učiť kresťanské cirkvi.

Pre každého mysliaceho človeka by malo byť hľadanie Pravdy v jeho živote prvoradým. Hľadanie a nájdenie Pravdy! Pravdy o živote a jeho zmysle, o smrti, o utrpení, o človeku, o stvorení a o Stvoriteľovi. To je veľkou úlohou všetkých ľudí na zemi! Aby k tomu ale mohlo dôjsť, musí po tom človek naozaj vážne túžiť, musí byť správne otvorený, vnútorne pripravený a pokorný. Takýmto ľuďom je teraz, práve v dnešnej dobe oná túžobne hľadaná, absolútna Pravda bližšie, ako na dosah ruky.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
 
 fotka
aeria  25. 4. 2022 20:05
To bude isto anozognózia.
 
 fotka
lukaso121  25. 4. 2022 21:05
Pravda na dosah ,take extremne nazvy maju aj v casakoch
 
 fotka
tequila  26. 4. 2022 18:14
@aeria presne
 
 fotka
kobra  27. 4. 2022 06:42
Zdochni
 
 fotka
vreskot000  2. 5. 2022 21:37
Duch boží, Duch Svatý a duch pravdy je jeden a ten istý duch svätý. Nazov, ktorým ho Kristus menoval v danom biblickom texte je preto, pretože človek bol duchovne mŕtvy a potreboval vnútorné obrodenie a oživenie, preto Duch svätý dostal v tomto biblickom kontexte pomenovanie duch pravdy. Preto máme aj sedem darov ducha svätého, ktoré možno poznáš, a ktoré boli vyliate na turíce na apoštolov, kedy čakali Jeho príchod (Ducha Svätého) za zatvorenými dverami plnými jednak strachu ale aj dôvery v Boha a modlili sa spoločne. To, čo cituješ z biblie, čo je super, zopakujem pre úplnosť ..."Keď príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej Pravdy, lebo nebude hovoriť sám zo seba, ale bude hovoriť, čo počuje a zvestuje vám, čo má prísť.“ Jn 16,13 nájdeme, ako píšem v biblických súradniciach v Jánovom Evanjeliu 16 kapitole 13 verši. TO je zaručene jeden a ten istý Duch Boží, ktorý je samozrejme aj Duchom Svätým, Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami “ ( Gn 1, 1 – 2). Ďalej Ježiš odpovedal: Amen, amen, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. To písal Ján Jn3,5 v tretej kapitole piatom verši. To znamená, že skús si napríklad otvoriť Písmo sväté, ktoré ti ponúkne spásonosné odpovede na tvoje pomerne vhodné otázky. Človek je povolaný, aby hľadal, a aby sa pýtal, a prostredníctvom odpovedí, ktoré nemusia byť veľmi jasné a zreteľné a zrozumiteľné, predsa len dospeje raz do jedného bodu, kedy Kristus ti vo večnosti všetko vysvetlí a ukáže sa ti v sláve. Práve v jeho vykupiteľskej smrti, a čo je najpodstatnejšie v jeho slávnom zmrtvychvstaní, ktoré každoročne si kresťania pripomínajú osobitným spôsobom na veľkú noc je presne ten akýsi duchovný a historický predel, ktorý znamená to, že svojou smrťou našu smrť premohol, svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život, a nanebovstúpením otvoril nám brány neba. A tam sa dozvieme teda celu pravdu presne taká, aká je, hoci nie všetko je pravda spomenuté a zapísané v Biblii, pretože ani v biblii nie je všetko zapísané, ale všetko má svoj účel. Boh ti prostredníctvom textov Písma vyjavil všetko, čo máš vedieť, a o inom nešpekuluj. Keď zoslal na Turíce v 50 deň po vzkriesení a 10 deň po nanebovstúpení Ducha Svätého, tak zoslal Ducha Svätého, ktorý je určite tretia božská osoba jednej nerozdielnej podstaty s Otcom a Synom, ktorému sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva, ako Otcovi a Synovi, a On (Duch svätý) hovoril ústami prorokov v starom zákone. Je to Pán a Oživovateľ, ktorý vychádza z Otca i Syna. Bližšie o tom spomína dogmatická teológia. Ja ti poviem iné. Kristus po svojom zmrtvychvstaní apoštolom povedal veľmi jednoducho. Pokoj Vám! a pozri. Nič iné ty nepotrebuješ. Nedaj sa zvábiť nejakou prázdnou filozofiou. Filozofi boli ktorí špekulovali častokrát o veľmi múdrych tézach, chceli veľmi diskutovať niečo ako ty na vznešené témy, ale duchovne boli mŕtvi, a práve preto sa mnohí odklonili od pravého kresťanského učenia a hlásali všetko možné len to, čo Božie Slovo neučí a nehovorí. Mňa domnienky nezaujímajú. Buď niečo pravda je, alebo nie. Duch svaty a duch boží je jeden a ten istý. Je to niečo to isté, ako ja môžem povedať, že ty mi môžeš byť sused, ale predsa máš a patríš do nejakej rodiny tvorenej otcom a mamou, nejakým súrodencom, početnej, alebo menej početnej rodiny, nejakým si bratrancom, možno strýkom, kamarátom, priateľom, proste tých akýchsi rol a úloh máš veľa, ale predsa si jednej podstaty, že si. nič viac. A preto aj o Pánu Bohu v podstate vieme povedať len to, že Je... nič viac. Čítaj si biblické texty a uvažuj nad nimi nielen vo svetle akejsi filozofickej dohady, čo by bolo a neviem čo, ale ako niečo, ktoré chce zmeniť tvoj život k lepšiemu a aby ťa Pán Boh priviedol k spáse, a našou podstatou je prísť k Bohu do neba, aby sme sa spoločne radovali z osláv víťazstva veľkonočného Baránka, ktorým je Kristus, ktorý raz navždy premohol smrť a priviedol nás k novému večnému životu. Skús nad týmto pouvažovať. Ja ti prajem pokoj vzkrieseného Krista aby ťa pokojom naplnil a sprevádzal tak ako nás všetkých.
Napíš svoj komentár