Podmienky a pravidlá používania od 15.8.2015


1. Prevádzkovateľom internetového komunitného portálu BIRDZ.SK (BIRDZ) dostupného na doménach www.birdz.sk a www.birds.sk (ďalej len BIRDZ) je vydavateľstvo OUR MEDIA SR a.s., Trnavská cesta 39/A, 831 04 Bratislava, IČO: 00685313, spoločnosť zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sa, vložka č. 62/B (ďalej len "Prevádzkovateľ"). Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doménach portálu BIRDZ je chránený autorskými právami Prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s Prevádzkovateľom alebo používateľský obsah, ktorý bol umiestnený na stránky portálu BIRDZ používateľom portálu v súlade s týmito podmienkami a pravidlami používania.

2. Podmienkou využívania časti služieb BIRDZ je registrácia. Registrácia a používateľské využívanie služieb portálu BIRDZ je BEZPLATNÉ, pokiaľ nie je uvedené pri konkrétnej službe inak. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a funkčného telefónneho čísla pre potreby zaslania overovacej SMS správy pre aktiváciu konta; alebo funkčného účtu na sociálnej sieti Facebook v prípade registrácie prostredníctvom tlačítka poskytovaného touto službou; a zároveň nickname, dátumu narodenia, pohlavia a IP adresy používateľa, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "Používateľ"). Registráciou do BIRDZ môže získať Používateľ aj prístup k iným internetovým službám prevádzkovateľa v súlade s podmienkami používania príslušných služieb.

3. Používateľ môže vo svojom profile (webke) na BIRDZ o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie nepovinné údaje ako mesto bydliska, výška, váha, farba vlasov, farba očí a pod. v rozsahu údajov, ktoré je užívateľ o sebe schopný a ochotný zverejniť. Používateľ berie na vedomie, že údaje zverejnené na BIRDZ sú potenciálne prístupné všetkým používateľom verejnej dátovej siete – internetu – bez ohľadu na geografickú polohu. Používateľ berie na vedomie, že dáva súhlas v súlade s § 11 Zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov(ďalej len „Zákon“) so spracúvaním poskytnutých osobných údajov za účelom zverejnenia na BIRDZ, na vnútropodnikové účely Prevádzkovateľa (sledovanie a vyhodnocovanie hospodárskej činnosti) a pre marketingové účely Prevádzkovateľa a to až do odvolania tohto súhlasu, minimálne však na dobu poskytovania služby BIRDZ. Sprostredkovateľom v zmysle §8 Zákona je spoločnosť ABAFFY DESIGN, s.r.o., Vajnorská 1305/1, 831 04 Bratislava, IČO: 44753772, zapísaná v OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 58292/B. Používateľ môže kedykoľvek v budúcnosti vymazať svoje údaje, ktoré zverejnil na BIRDZ. Používateľ spolu s poskytnutím osobných údajov vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv v zmysle Zákona, svoje osobné údaje poskytol Prevádzkovateľovi dobrovoľne a kedykoľvek môže písomne požiadať o skončenie ich spracovávania, a to bezplatne na adrese Prevádzkovateľa. Ochrana osobných údajov člena BIRDZ sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov, pričom práva Používateľa vyplývajú najmä z § 28 zákona. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Používateľ ako dotknutá osoba v zmysle zákona o ochrane osobných údajov má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa informácie o tom, či spracúva jeho osobné údaje v informačnom systéme, o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje, zoznam spracúvaných osobných údajov, opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov vedených v informačnom systéme Prevádzkovateľa, likvidáciu osobných údajov, ak účel spracúvania skončil, blokovanie jeho osobných údajov a ďalšie práva uvedené v § 28 ods. 1 Zákona. Osobné údaje, ktoré Používateľ poskytne, musia byť aktuálne a pravdivé podľa § 16 ods. 1 Zákona. Za ich nepravdivosť alebo neaktuálnosť zodpovedá Používateľ. V prípade zmeny poskytnutých osobných údajov je Používateľ povinný túto skutočnosť oznámiť Prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu. V prípade neaktuálnosti osobných údajov poskytnutých Používateľom, po splnení účelu, po uplatnení námietky Používateľom ako dotknutej osoby, po zániku konta na BIRDZ budú osobné údaje Používateľa v súlade so zákonom zlikvidované. Poskytovateľ neposkytuje v rámci prevádzkovania BIRDZ osobné údaje Používateľa tretím stranám, a to ani predajcom tovaru a služieb prezentovaných na portáli.

4. Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky BIRDZ. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním BIRDZ je vylúčené.

5. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do BIRDZ a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia. Používateľ používaním portálu aj po zmene podmienok automaticky súhlasí s týmito zmenami.

6. Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach BIRDZ reklamu. Je zakázané používať rozšírenia prehliadača, ktoré umožňujú vypnutie zobrazovanej reklamy. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby BIRDZ, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.

7. E-mailovú adresu alebo telefónne číslo poskytnuté používateľom pri registrácií prevádzkovateľ použije výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ju tretím stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ, a vo frekvencii maximálne 1-krát za týždeň tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán. E-mailová adresa alebo telefónne číslo musí byť unikátne a jedna unikátna e-mailová adresa alebo jedno unikátne telefónne číslo sa dá použiť iba pre jedno konto, iba jeden jediný krát. Pre tieto účely musia byť zachované registračné údaje a to konkrétne e-mailová adresa a telefónne číslo spojené s registračným prihlasovacím menom (nickname), aby sa v budúcnosti nedalo k danej e-mailovej adrese alebo telefónnemu číslu vytvoriť druhé alebo ďalšie konto tým istým používateľom.

8. Používateľ môže po registrácii využívať služby BIRDZ vrátane uverejňovania textu, obrázkov, videí a ďalšieho obsahu (ďalej len "obsah"), ktoré nie sú rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom BIRDZ zverejní.

9. Obsah pridaný Používateľom na BIRDZ považuje Prevádzkovateľ za vlastníctvo používateľa. Tento obsah bude Prevádzkovateľ využívať len na tieto presne vymedzené účely:
- prevádzkovanie BIRDZ,
- propagácia BIRDZ,
- uverejňovanie v rámci tlačených titulov vydávaných Prevádzkovateľom.

10. Za využívanie Používateľom pridaného obsahu vyššie uvedenými spôsobmi Používateľovi od Prevádzkovateľa neprináleží odmena. Ak chce Prevádzkovateľ využiť obsah pridaný Používateľom iným spôsobom, musí si od Používateľa vyžiadať súhlas a dohodnúť sa s ním na podmienkach.

11. Na BIRDZ je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženstva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu umiestneného na internete, poškodzovanie dobrého mena Prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci BIRDZ. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu BIRDZ iným spôsobom ako tým, ktorý bol Prevádzkovateľom výslovne povolený. Je zakázané spracovávať, upravovať a zasahovať do obsahu serveru BIRDZ, upravovať ho prostredníctvom rôznych skriptov. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť BIRDZ.

12. Stránky BIRDZ môžu byť zobrazované a vytláčané iba pre osobnú nekomerčnú potrebu a Používateľ súhlasí s tým, že obsah stránok NEBUDE ďalej šíriť, reprodukovať, rozosielať, inak distribuovať, predávať, publikovať, vysielať či zverejňovať na svojej webstránke alebo inak poskytovať ďalším osobám bez predchádzajúceho písomného povolenia od Prevádzkovateľa.

13. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z BIRDZ obsah, ktorý porušuje platné zákony Slovenskej republiky a podmienky používania portálu; je erotického alebo pornografického charakteru; šíri nenávisť voči ľuďom či skupinám ľudí, obsahuje vulgárne či urážlivé pomenovania, či text, ktorý by mohli spôsobiť pohoršenie; využíva priestor na páchanie trestných činov alebo napomáha ich páchaniu, propaguje nelegálne aktivity, propaguje warez fóra a webstránky, obsahuje linky na sťahovanie filmov, seriálov, hudby, softwaru alebo iného obsahu zo zdieľacích služieb; propaguje cirkev, náboženstvá, politické strany, politické osobnosti, ideologické smery; propaguje komerčné aktivity seba alebo tretích osôb, propaguje iné webové stránky, obsahuje refferalské linky tzv. affiliate programov; využíva služby portálu na svoju zárobkovú činnosť, bez predchádzajúcej písomnej dohody s Prevádzkovateľom; alebo akýkoľvek iný obsah, ktorý považuje za nevhodný.

14. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia blokovať prístup k službám BIRDZ tým Používateľom, ktorí porušili podmienky a pravidlá používania alebo platné zákony v Slovenskej republike. Blokovaný Používateľ stráca prístup k službám BIRDZ a správe svojho obsahu na BIRDZ. Prevádzkovateľ je oprávnený rozhodnúť o vymazaní registrácie Používateľa, ktorý sa na BIRDZ neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov, a poskytnutie uvoľneného prihlasovacieho mena (nickname) inému používateľovi alebo tretej strane. V prípade, ak o obsadené a nevyužívané prihlasovacie meno neprejaví záujem iný používateľ Prevádzkovateľ ponechá registráciu nedotknutú, aby sa pôvodný používateľ mohol do nej opätovne prihlásiť.

15. Používateľ, ktorý neporušil podmienky a pravidlá používanie webu, má právo odstrániť všetok obsah, ktorý pridal na BIRDZ na svoj profil a to tak, že sa prihlási do svojho konta a vymaže obsah, ktorý má pridaný v profile (články, fotografie, videá a samotný text profilu), vrátane údajov, ktoré môžu byť osobnými a uviedol ich dobrovoľne vo svojom profile. Obsah, ktorý používateľ pridal ako komentáre pod obsah iných používateľov nemôže byť vymazaný, kým iný používateľ sám nevymaže obsah (článok, fotografia, video), pod ktorým sa nachádzajú príslušné komentáre z dôvodu zachovania kontinuity a logiky diskusie. Údaje v zmysle bodov 2 a 7 týchto podmienok a pravidiel používania sú trvalo archivované, aby nebolo možné vytvoriť v budúcnosti iné konto na rovnakú e-mailovú adresu alebo telefónne číslo, pričom sa môže vzťahovať výnimka popísaná v bode číslo 14 týchto podmienok a pravidiel používania.

Podmienky aktualizované v Bratislave dňa 15. 8. 2015

BIRDZ® je ochranná známka zapísaná do registra ochranných známok podľa §12 ods. 1 zákona 55/1997 Z.z.