Postoje ľudí k súčasnému dianiu formujú dva druhy informačných zdrojov. A to zdroje väčšinové, čiže mainstreamové a zdroje alternatívne, čiže konšpiračné. Oba tieto základné druhy zdrojov je však možné opäť rozdeliť na dve skupiny. Na skupinu serióznu a na bulvár.

Z tohto dôvodu je preto možné aj alternatívne, alebo takzvané konšpiračné zdroje rozdeliť na seriózne a na bulvárne. Na bulvárne, čiže idúce po senzáciách za každú cenu, iba so snahou ohromiť bez ohľadu na to, že pri kritickejšom uvažovaní musí byť každému jasné, že ide o veci nereálne a nepravdivé.

No a práve táto skupina konšpiračného bulváru sa stáva vhodnou zámienkou odporcov alternatívy pre celkové odsúdenie alternatívy ako takej. To znamená, že všetko sa hodí do jedného vreca a šialené konšpiračné teórie sa využívajú ako vhodná zámienka na to, aby bola odsúdená a spochybnená celá alternatíva.

Presne takto sa to deje v súčasnosti napríklad s očkovaním. Jeho odporcovia sú považovaní za úbohé, naivné, poverčivé a nevzdelané obete až smiešnych konšpiračných teórií. Avšak ľudia, stojaci na pozíciách mainstreamu si neuvedomujú, že aj oni majú svoj bulvár so všetkou jeho úbohosťou, primitívnym zjednodušovaním a tak nízko nastavenou latkou, až sa zdá, že ide o cielenú snahu o devalváciu osobnosti čitateľov.

Táto úvodná kategorizácia bola nevyhnutná preto, aby bolo jasné, že v tomto texte sa budeme zaoberať hlavne serióznou alternatívou, odhaľujúcou utajované veci v pozadí. Ak si totiž niekto myslí, že väčšinové, mainstreamové médiá poskytujú objektívne informácie, mal by si uvedomiť, že tieto média vždy niekto vlastní, alebo má na ne nejaký iný zásadný vplyv, a preto prezentujú vždy iba to, čo si želajú ich vlastníci. Preto mainstreamové médiá formujú verejnú mienku do podoby, akú si želajú mocní. No a práve preto, že v týchto médiách sa s pravdou manipuluje podľa objednávky mocných, vznikla nutnosť alternatívy, odhaľujúcej ich machinácie a informujúcej o tom, aké veci v skutočnosti sú.

A mocní, tí skutočne mocní sa snažia získať čoraz väčšiu moc, pretože ako sa vraví, s jedlom rastie chuť. Snažia sa získať absolútnu moc nad celým svetom a nad všetkými národmi. Ich plány rátajú s absolútnou kontrolou svetového obyvateľstva. Ich plány rátajú s drastickým oklieštením všetkých doterajších ľudských práv a slobôd. Rátajú s presadzovaním jediného správneho názoru a s potlačovaním všetkých, ktorí majú iné názory. Ich plány rátajú s redukciou svetovej populácie.

Tieto skutočnosti môžu vyznievať ako nejaké lacné konšpiračné teórie, keby sa však žiaľ, až desivo očividne nezačali napĺňať práve na pozadí súčasnej covid pandémie. Ba dokonca sa zdá, že práve za týmto účelom bola pandémia cielene vyvolaná.

Ale to je len začiatok! Začiatok cesty k úplnému zotročeniu svetového obyvateľstva samozvanou elitou najmocnejších, ktorá má pripravené ďalšie postupné kroky. Podľa umiernenej alternatívy sa sa budú životné podmienky obyvateľstva stále zhoršovať, a to až do takej miery, že sa tlak najrozličnejších sankcií a obmedzení stane neznesiteľný. Ich neznesiteľnosť sa vystupňuje najmä vo veľkých mestských aglomeráciách, čo spôsobí, že ľudia budú hromadne utekať z miest a hľadať bývanie na vidieku, kde bude situácia miernejšia. A neskôr, keď sa tlak ešte viac vystupňuje, budú ľudia hľadať útočisko v opustených oblastiach, v horách a podobne. A tí majetní začnú osídľovať Mars.

Elita mocných sa postarala aj o to, aby rodičom ukradli ich vlastné deti, a aby sa tieto deti až vyrastú, stali uskutočňovateľmi ich plánov. Deje sa to tak, že sú od útleho detstva indoktrinované ich agendou. Rodičia drú v montážnych halách a nemajú na deti čas. Preto ich vychováva štát. A štát sa ich snaží osobnostne dezintegrovať prostredníctvom gender agendy.

Deťom sa napríklad už od predškolského veku hovorí, že partnerstvo dvoch rovnakých pohlaví je úplne normálne. Že ak má takáto dvojica deti, a sú to napríklad muži, jeden z nich je otecko a druhý je otecka. A ak ide o ženy, jedna z nich je mamička a druhá mamičko. Takéto a podobné veci tvoria učebnú látku gender agendy a sú vtĺkané do hláv detí už od predškolského veku. To je tiež jeden z dôvodov, prečo sa uzákoňuje povinné predškolské vzdelávanie. Cieľom podobnej výuky je, aby vo veku najväčšej tvárnosti duše dieťaťa u neho došlo k deštrukcii všetkých doterajších zdravých konzervatívnych hodnôt, ako i jeho národného cítenia. Cieľom takejto výuky je výchova sexuálne i národne dezintegrovanej, hlúpej osobnosti, ktorá nie je až tak hlúpa, aby nemohla efektívne pracovať, ale je dostatočne hlúpa na to, aby mohla samostatne kriticky uvažovať a osobnostne sa opierať o skutočné hodnoty. Po takejto indoktrinácii sa deti názorovo obracajú proti vlastným rodičom a pridávajú sa na stranu otrokárov, presadzujúc ich názory a ich agendu. Ide o novú podobu Hitlerjugendu.

Podľa serióznej alternatívy by sa mali ľudia začať brániť voči všetkým obmedzeniam a opatreniam, ktoré sú a budú nastoľované pod najrozličnejšími zámienkami. Opatrenia sa však dejú takzvanou salámovou metódou, čiže sériou postupného nenápadného ukrajovania slobôd, takže tento proces obyvateľstvo často skoro ani nevníma a pomaly si naň zvyká. A žiaľ, ak náhodou dôjde aj k niečomu zásadnejšiemu, čo vzbudí rozruch, ľudia strácajú schopnosť akéhokoľvek odporu v strachu o svoje zdravie, v strachu pred nákazou, alebo v strachu pred stratou zamestnania, či inými sankciami.

A tak všetko pomaly ale isto speje k jednému veľkému celosvetovému koncentračnému táboru. Speje to k neuveriteľnej neslobode a k totálnemu zotročeniu obyvateľstva celej planéty. Takéto depresívne a bezvýchodiskové sú výhľady budúcnosti podľa serióznej alternatívy, čo žiaľ spôsobuje, že sa táto alternatíva stáva šíriteľom depresie a dezilúzie.

Tak to však byť nemá, pretože to nie je pravda! Nezobrali sa tu totiž do úvahy dôležité skutočnosti, ktoré majú na celú vec rozhodujúci vplyv. Nezobrali sa do úvahy skutočnosti, súvisiace so základným smerovaním celého nášho univerza a všetkých nosných síl a energií v ňom pôsobiacich.

Keď sa kedysi pýtali Krista na to, čo je zo všetkého najdôležitejšie, hovoril o láske k Stvoriteľovi a o láske k blížnemu. A tieto jeho slová neboli len nejakými prázdnymi rečami. Išlo o stručné vyjadrenie dvoch základných nosných princípov, vtlačených do chodu samotného univerza. Ide teda o niečo, čo podporujú všetky sily, všetky energie a všetky zákony, prenikajúce našim univerzom.

Inými slovami vyjadrené, každý človek, ktorý sa snaží o zachovávanie týchto princípov a o život v súlade s nimi, je všetkými silami univerza podporovaný a dostáva sa mu všetkých možných pomocí, aké len existujú. Jednoducho povedané, život takéhoto človeka je požehnaný.

Ale pozor! Presne to isté platí aj v negatívnom slova zmysle! Ak teda niekto neusiluje o lásku k blížnemu, ale naopak, snaží sa mu uškodiť, snaží sa ho ovládnuť a snaží sa ho zotročiť, takýto človek a takýto ľudia sa dostávajú do protichodného pôsobenia voči všetkým silám, energiám a zákonom, činným v našom univerze. Proti takto konajúcim ľuďom sa obrátia všetky sily vesmíru! Obráti sa proti nim celé stvorenie! A proti tlaku tejto sily nemôže obstáť nijaká pozemská moc. Na to nestačia ani všetky peniaze, majetky a poklady sveta. Na to nestačí nijaká armáda. Všetko, čo sa postaví proti vesmírnemu princípu lásky k blížnemu môže byť preto len dočasné a nakoniec to bude zlomené. Presne tak, ako sa hovorí: Všetko dočasu, len Boh naveky!

V neuvedomení si tejto skutočnosti spočíva zásadný omyl všetkých depresívnych konšpiračných teórií. Mýlia sa preto, alebo berú do úvahy len to ľudské. Z čisto ľudského hľadiska majú pravdu, pretože ak existuje skupina osôb, ktorá vlastní všetky svetové banky, ktorá vlastní všetky kľúčové svetové médiá, pred ktorou sa skláňajú politické reprezentácie takmer všetkých štátov, tak naozaj vzniká dojem, že neexistuje na zemi sily, schopnej ich zadržať a zvrátiť ich snahu o totálne zotročenie svetovej populácie.

Avšak takéto proti ľudské jednanie, ostro protirečiace základnému vesmírnemu princípu lásky k blížnemu, bude napadnuté silami samotného vesmíru, a preto nemôže mať dlhého trvania. Presne tak, ako sa to už stalo s Hitlerom, s jeho tisícročnou ríšou a s jeho neporaziteľnou železnou armádou. Aj proti nemu sa spojili sily celého vesmíru a nemecký fašizmu bol zničený.

Je preto nesprávne, ak šíri alternatíva depresiu a vedomie porážky. Takéto niečo si ľudia nesmú pripustiť, ale naopak, majú v sebe živiť vedomie víťazstva. Víťazstva Svetla a všetkých pozitívnych a svetlých hodnôt. Jedine toto je pravda, ktorá sa nakoniec naplní, pretože je to čosi principiálne, čo je vtlačené Vôľou Najvyššieho do všetkých zákonov, energií a síl, prúdiacich našim univerzom. Toto musia ľudia poznať, toto musia vedieť, v tomto vedomí majú žiť a tomu zodpovedajúce hodnoty majú preferovať.

Toto je pravda, o ktorú je treba oprieť celé svoje bytie, celé svoje myslenie i všetky svoje hodnoty. Toto je pravda, z ktorej je treba čerpať posilnenie v ťažkých časoch, v ktorých sa všetko, obrátené proti úcte a láske k blížnemu, bude snažiť vo vystupňovanej zlobe udusiť ľudskosť na zemi. Temno začne zúriť, pretože si bude uvedomovať, že to, čo nakoniec na zemi zvíťazí, budú sily dobra, Svetla, lásky k Stvoriteľovi a pomáhajúcej lásky k blížnemu.

A zlo, ktoré sa tu doteraz rozťahovalo a jeho snahou bolo vyhubiť a vymazať zo zeme všetko dobré a duchovné, bude nakoniec, v protitlaku všetkých síl, energií a zákonov nášho univerza samo vyhubené a vymazané zo zeme, spolu so všetkými jeho vedomými i nevedomými prisluhovačmi.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
 
 fotka
tequila  6. 7. 2021 16:12
dostan rakovinu asap
 
 fotka
vreskot000  7. 7. 2021 19:48
veľmi dobrý blog
Napíš svoj komentár