V súčasnosti žijeme v dobe očisty, vyvolanej zvýšeným tlakom Božieho Svetla v blízkosti zeme. Na jednej strane Svetlo systematicky tlačí ku kolísaniu a k zrúteniu všetko, čo nie je svetlé, ale na druhej strane doposiaľ nevídaným spôsobom pomáha všetkým, ktorí usilujú k Svetlu.


Okolo každého človeka, usilujúceho v dnešnej dobe o dobro, spravodlivosť, čistotu, lásku k ľuďom a k Bohu, okolo každého takéhoto človeka sa nachádza množstvo Svetlých pomocí, schopných pomáhať po všetkých stránkach. Po stránke duchovnej, fyzickej i zdravotnej. No a práve o pomoci po zdravotnej stránke sa bude hovoriť v tomto texte.

Človek, ktorý usiluje k Svetlu vyššie spomínaným spôsobom a má nejaké zdravotné problémy, je aj po tejto stránke obklopený pomocami zo Svetla. Pomocami, schopnými ho vyliečiť. Má to však háčik. Spočíva v tom, akou formou je treba o túto pomoc správne prosiť.

Prax je totiž taká, že ak napríklad prosíme Stvoriteľa o pomoc v nejakej chorobe, ale môže to byť i v akejkoľvek inej veci, vždy máme jasnú predstavu o tom, ako by mala táto pomoc vyzerať. Keď sa napríklad modlíme, v modlitbe vždy spravidla prosíme o splnenie našej vlastnej predstavy o najoptimálnejšej pomoci pri našom zdravotnom, alebo inom probléme. A za vyslyšanie modlitby považujeme to, keď sa nám to skutočne splní.

My ľudia sme ale vo svojom vnímaní reality nesmierne obmedzení. A z tejto našej obmedzenosti vychádzajú všetky naše úsudky. V porovnaní s tým však Zhora, zo Svetla, nie je videný iba malý výsek reality tak, ako ho vnímame my. Zo Svetla je videné celé naše bytie, v celej jeho komplexnosti, vrátane prítomnosti, minulosti a budúcnosti. A okrem toho Svetlo vždy v prvom rade zohľadňuje náš duchovný prospech. Čiže to, čo je pre nás užitočné predovšetkým z duchovného hľadiska. Z hľadiska naplnenia zmyslu nášho bytia, spočívajúceho v ceste Nahor a v návrate do ríše Ducha.

Človek teda pri svojej prosbe o pomoc v nejakej veci spravidla zohľadňuje iba svoj vlastný, obmedzený pohľad na realitu, zatiaľ čo Svetlo Božie zohľadňuje pri naplnení prosby všetky vyššie uvedené skutočnosti. Na základe toho bude každému ľahko pochopiteľné, že splnenie modlitby musí byť v drvivej väčšine prípadov iné, než si človek praje. K splneniu modlitieb dochádza a ony sa prejavia, ibaže úplne inak, než človek očakáva. Ľudia si však žiaľ často myslia, že modlitba nefunguje, pretože sa im nesplnilo presne to, čo si priali.

Modlitba funguje a Stvoriteľ pomáha, avšak my ľudia sa musíme naučiť modliť a prosiť úplne inak. Máme Stvoriteľovi predostrieť svoju prosbu, ale nemáme si vytvárať predstavy o tom, ako celkom konkrétne má byť naša prosba vyslyšaná. Máme prosiť Stvoriteľa o pomoc, ale na Stvoriteľovi samotnom máme ponechať, akým spôsobom nám bude jeho pomoc poskytnutá a ako konkrétne sa prejaví.

Musíme sa naučiť nechať ísť Svetlo jeho vlastnými cestami. Nemáme ho tlačiť cestou našich predstáv a prianí. Cestou nášho chcenia a našej vôle. Máme ho nechať ísť jeho vlastnou cestou a máme byť otvorení tomu, aby nám Svetlo pomáhalo jeho vlastným spôsobom.

A Svetlo Božie nám vo svojej, všetko prehliadajúcej Múdrosti, pomôže presne tak, ako je to pre nás i pre naše okolie po všetkých stránkach najlepšie. My však musíme byť schopní rozšíriť svoje vedomie natoľko, aby sme boli pripravení pochopiť a prijať jeho pomoc, ktorá sa bude vždy odlišovať od našich vlastných predstáv. Tento vnútorný posun vo vedomí musí dokázať urobiť každý, kto chce, aby mu v dnešnej dobe očisty zeme Svetlo pomáhalo a on dokázal jeho pomoc vnímať.

Je preto treba urobiť v sebe samom vnútorný posun smerom k úplne voľnému, slobodnému, pomáhajúcemu pôsobeniu Svetla bez akýchkoľvek obmedzení, pretože jedine Svetlo samotné najlepšie vie, čo je v danej chvíli pre nás naozaj dobré. A vie to lepšie, ako to vieme my sami.

V okolí každého človeka, usilujúceho o dobro, čistotu, súcit s blížnymi a o blízkosť Božiu, je už v súčasnosti neuveriteľné množstvo Svetlých pomocí, schopných konať zázraky. Avšak to, čo bráni, aby sa tieto zázraky mohli strhujúcim spôsobom aj materiálne prejaviť, je silné ľudské zameranie sa na vlastné predstavy o tom, ako má pomoc vyzerať. Aby mohla pomoc Stvoriteľa prísť, a aby sa konečne mohli začať konať zázraky, je potrebné učiť sa na ňu správne naladiť. Musíme dokázať upustiť od vlastných predstáv a vlastného chcenia, aby sme sa stali schopní správne naladiť na frekvenciu Božej pomoci a prijať ju.

Nápomocné nám k tomu môžu byť tri veci. Dôvera, pokora a čistota.

Dôvera v Božiu ochranu a pomoc. Dôvera v jeho spravodlivé a láskyplné riadenie všetkých vecí, a teda i v súčasnosti prebiehajúceho očistného diania.

Ďalej snaha o udržiavanie čistoty nášho vnútra. Čistoty našich citov a myšlienok, na základe čoho sa staneme kompatibilní s čistotou Svetla, v ktorej každá pomoc Zhora prichádza.

A nakoniec je to snaha o pokoru. Pokora znamená poslušnosť. Znamená poslušnú otvorenosť voči tomu, ako sú veci chcené zo Svetla a nie, ako ich chceme my.

Stále znovu a znovu sa pri našich prosbách skúšajme správne vnútorne naladiť na frekvenciu pomoci zo Svetla prostredníctvom dôvery, čistoty a pokory. Ak to dokážeme, táto pomoc sa bude môcť naplno materiálne prejaviť na našom tele i v našom okolí. A v nás i okolo nás sa konečne začnú diať viditeľné zázraky dobrotivej a pomáhajúcej Lásky Božej, pretože už svojim vlastným chcením nekladieme prekážky voľnému a ničím neobmedzenému prúdeniu pomáhajúceho Svetla.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
 
 fotka
tequila  28. 7. 2023 15:33
dobre ti to jebe v tvojom lacnom prevleku
Napíš svoj komentár