Tento článok je informáciou o zásadnom dianí a jeho súvislostiach, ktoré máme každodenne pred očami, ale pre svoju materiálnu slepotu ich nevnímame. Ale je to tu a už nám to siaha na krk.


O zvieratách sa hovorí, že majú dušu, čiže určitý stupeň sebauvedomenia. Existuje však prírodný život, ktorý nemá vlastné sebauvedomenie. Má iba skupinovú dušu. Jedinci tohto nesmierne početného, elementárneho života sú nepatrní, zanedbateľní a mikroskopickí. Avšak ich obrovská sila spočíva v ich množstve. V množstve, zahŕňajúcom bilióny jedincov, čo spôsobuje, že nevedomý prírodný život zásadným spôsobom ovplyvňuje životné podmienky na našej planéte. Jedná sa o mikróby, vírusy, baktérie, plesne, jednobunečné a viac bunečné organizmy, drobný hmyz a podobne.

Ale tak, ako pastier pasie svoje ovce a ženie ich tam, kam potrebuje, má i každý špecifický druh nevedomého prírodného života svojho pastiera. Čiže vedomú bytosť, ktorá ho riadi a usmerňuje. A usmerňuje ho takým spôsobom, aby odrážal a zrkadlil momentálny celkový duchovný stav obyvateľstva našej planéty. Zemou a jej jednotlivými oblasťami tiahnu nespočetné stáda nevedomého prírodného života, ktoré na charaktere prírodných podmienok okolo nás verne a pravdivo odrážajú morálny stav obyvateľstva našej planéty a jej národov.

Pre ľudí plnia funkciu živého zrkadla, ktoré odráža ich tvár, ale najmä ich vnútro. Čiže to, akí skutočne sú. Nevedomý prírodný život je spätnou väzbou duchovného stavu našej civilizácie, prostredníctvom ktorej majú ľudia poznať sami seba. Ale pretože ľudia nie sú duchovní, čiže cnostní, vnútorne čistí a morálni, ich spätná väzba nie je pozitívna, ale negatívna. Preto dnes stojí nevedomý prírodný život obrátený proti ľudstvu škodlivo a nepriateľsky.

Ukážme si to na konkrétnom príklade a pozrime sa trebárs na moderné extenzívne poľnohospodárstvo. Poľnohospodárstvo dnes nie je schopné vypestovať takmer nič bez toho, aby sa na polia neaplikovali hektolitre chemických jedov. Čiže postrekov proti burine a proti najrozličnejším škodcom. Zvyšky týchto jedov však sčasti zostávajú v rastlinách a v ich plodoch, takže ich ľudia nakoniec skonzumujú. A ich ďalšia časť kontaminuje spodné vody, takže ich ľudia aj pijú. A aby mohli piť aspoň ako tak nezávadnú vodu, musia ju zase iba upravovať chémiou.

Škodcovia, čiže nespočetné masy nevedomého prírodného života, sú obrátené proti ľuďom, pretože pod vedením bytostných pastierov pravdivo a verne zrkadlia škodlivosť súčasného ľudského chcenia, myslenia a hodnôt. Je to dokonalá odozva našej vlastnej hriešnosti. Nemáme to však vnímať ako trest, ale ako pomoc. Ako impulz k tomu, aby sme v zrkadlení nevedomého prírodného života poznali skutočnú hodnotu seba samých, aby sme sa na základe toho spamätali a začali meniť k lepšiemu.

Avšak namiesto toho, aby sme sa snažili tieto skutočnosti a súvislosti pochopiť, aby sme v nich vnímali vlastnú sebareflexiu, namiesto toho sa v nás hromadí vzdor domýšľavého rozumu, odhodlaného bojovať proti všetkým škodcom. A to hlavne preto, aby ľudský rod mohol aj naďalej zotrvávať vo svojom smrteľnom duchovnom spánku. Vo svojej nevedomosti, vidiacej nepriateľov a škodcov všade inde, len nie v sebe samých.

Ale duchovnému spánku je už koniec, pretože prichádza veľká očista, aby nás z neho zobudila. Preto budú prichádzať stále ďalší a ďalší bytostní pastieri so svojimi armádami nevedomého prírodného života, aby s nimi nezadržateľne tiahli krajinami a v zrýchlenom dianí prinášali dopad skutočného vnútorného stavu ľudstva na ľudstvo samotné. Aby verne a pravdivo odzrkadľovali všetko zlé a nesprávne, čo sa nachádza v našom vnútri a v prežívaní dôsledkov nútili ľudí k zmene. A nezastavia ich nijaké postreky, alebo iné chemické jedy! Naopak! Ešte aj aplikácia týchto jedov sa obracia proti ľuďom samotným tak, že sú ich nútení konzumovať.

Takýmto spôsobom začína byť vytváraný enormný tlak na ľudskú vlažnosť, povrchnosť a duchovný spánok. Všetko, čo sa bude diať, bude hlasno volať po jednom jedinom – po prebudení ducha! Po prebudení doposiaľ spiaceho ducha, ktorý si nakoniec bude musieť začať klásť otázku, prečo sa to všetko deje?

Ak sa z tohto uhla pohľadu pozrieme spätne do histórie pochopíme, čím boli v skutočnosti rôzne epidémie cholery, moru, kiahní, španielskej chrípky a podobne. Bola to odozva a spätná väzba nevedomého prírodného života voči ľudstvu, ktoré prekročilo červenú čiaru miery hriechu, neresti a odklonu od Zákonov Božích. Ale pretože naši predkovia neboli ešte tak materialistickí a duchovne ľahostajní, chápali túto súvislosť a činili to, čo bolo činiť potrebné. Pokánie!

A hoci povedomie o týchto súvislostiach už v ľudskej civilizácii neexistuje, tlak veľkej očisty spôsobí, že toto poznanie bude znovu nájdené a privedené do života. Stupňovanie neúnosnosti vonkajších pomerov, odrážajúcich žalostný vnútorný stav ľudstva bude predstavovať silný a neprehliadnuteľný impulz k zmene k lepšiemu. K pochopeniu, že zmysel života je duchovný. Že je ním cesta do ríše Ducha, lemovaná pokorou, dobrotivosťou, odpustením a radostným bytím, naplneným vďačnosťou Bohu.

Lebo presne tak, ako kedysi na príkaz Boží a na povel bytostných pastierov, zovreli armády nevedomého prírodného života celý Egypt do svojho železného objatia a bili ho svojimi ranami až dovtedy, kým nezvíťazila Vôľa Stvoriteľa a nestalo sa to, čo chcel Pán, rovnako aj pri veľkej očiste na príkaz Boží a na povel bytostných pastierov, zovrie nevedomý prírodný život do svojho železného objatia celé ľudstvo. A nebude z neho úniku dovtedy, kým nezvíťazí Vôľa Pána a to, čo chce Hospodin. A Hospodin chce na zemi a vo stvorení už iba človeka čistého, dobrotivého, spravodlivého a láskyplného. Človeka šťastne a radostne pracujúceho a tvoriaceho ku cti Božej.

A potom, keď takými ľudia začnú naozaj byť, odvedú bytostní pastieri armády škodcov a uložia ich k spánku. Po nich prídu noví bytostní pastieri s novými armádami nevedomého prírodného života. Života svetlého, pomáhajúceho a podporujúceho, ktorý doteraz vinou ľudí musel spať, avšak burácajúce zvony očisty ho už pomaly prebúdzajú z jeho spánku.

Pracujme preto usilovne na tom, aby sme sa už teraz vnútorne i navonok stávali takými, ako chce Pán, aby na základe toho, vo vernom a pravdivom zrkadlení nášho vnútra, mohli začať bytostní pastieri privádzať na zem armády svetlého a pomáhajúceho nevedomého prírodného života, ktoré vytvoria z našej planéty rajskú záhradu a zasľúbenú tisícročnú ríšu pokoja a mieru.

Aby bol náš duchovný prerod maximálne uľahčený, postaral sa vševládny Boh o to, aby v dobe veľkej očisty zeme jasne, vecne, zrozumiteľne a bez akýchkoľvek medzier manifestoval svoju Vôľu v Posolstve Grálu, ktorého kľúčovým odkazom je, aby sme sa neustále snažili o čistotu vnútra a o trvalé, mieruplné chcenie k dobrému. Jedine tým pretvoríme k lepšiemu svet i prírodné dianie v ňom.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
 fotka
kobra  20. 5. 2023 23:35
Biblické rany ti odseknú penis ty kokot
Napíš svoj komentár