Veľa ľudí si myslí, že v biblii sa nachádzajú omyly, chyby, protirečenia, nepravdy. Existujú dokonca i stránky na ktorých sú vypísané biblické rozpory, niektoré stránky uvádzajú až 500 rozporov v biblii, či už sú to teologické, historické či vedecké rozpory. Treba si však uvedomiť, že 99,9% rozporov pri čítaní biblie vzniká nie kvoli tomu že by v biblii boli chyby, ale zo zlého pochopenia textu a dobového kontextu. Je preto nutné obranovať kresťanskú vieru pred všetkými takýmito útokmi ateistov. Kvoli nasledujúcim 6 bodom ľudia vidia ateisti biblii rozpory :


1 : 50% "protirečení" tvoria rozpory typu 1 AUTOR :" K Ježišovmu hrobu išla Mária" / 2 AUTOR " "K Ježišovmu hrobu išla Mária a Salome". Áno, je to rozpor, ale nie neriešiteľný. Stačí len pripustiť možnosť, že evanjelium napísali len obyčajní ľudia dlhé desaťročia po Ježišovej smrti, a tí si mnohé detaily z Ježišovho života nepamätali. Každý z autorov teda napísal len to čo si pamätal. Aby išlo o neriešiteľný rozpor musel by 1 AUTOR napísať niečo typu " k Ježišovmu hrobu išla IBA Mária", alebo "Salome k hrobu neišla, ale zostala doma". Ak by toto 1 autor napísal, nedalo by sa to zosúladiť so svedectvom 2 AUTORA. Ak totiž k hrobu išla IBA Mária, nie je možné aby s nou išla aj Salome. Ak 1 AUTOR napísal že Salome zostala doma a nešla k hrobu, nie je možné aby 2 AUTOR napísal, že Salome išla s Máriou.

Medzi týchto 50% "protirečení" patria aj tkzv doplnovacie rozpory typu 1 AUTOR : "Ježiš bol učiteľom / 2 AUTOR : "Ježiš bol remeselníkom". Samozrejme, nejde o neriešiteľný rozpor, iba čo každý z autorov napísal len časť informácii o Ježišovi, ide teda o doplnovacie informácie čo znamená, že Ježiš bol aj učiteľom aj remeselníkom, žiaden rozpor tu nie je. Aby išlo o rozpor, 2 AUTOR by musel informáciu 1 AUTORA priamo znegovať a napísať niečo typu "Ježiš nebol učiteľom", alebo "remeselníctvo bolo jediným povolaním Ježiša".

__________________

2 : 20% rozporov tvoria rozpory z nepochopeného kontextu typu "poslúchajte vládcov"/ neposlúchajte vládcov". Ak si však pozrieme kontext zistíme, že poslúchať vládcov máme len vo svetských veciach a neposlúchať len v duchovných veciach. Ide teda o dve rozlišné situácie, takže žiaden rozpor.

Iný príklad : "Nie je dobré jesť ani piť čokoľvek, čo by mohlo spôsobiť, že sa tvoj brat potkýna alebo sa urazí. Rim.14:21 / Nech vás nikto neodsudzuje vo veciach jedla a pitia. Kol.2:16". Ak si však pozrieme kontext, zistíme že z neho vyplýva, že kresťania majú robiť ústupky ak jedia jedlo ktoré pohoršuje nášho brata vo viere, ktorý je kresťan Rim 14:21, avšak nemajú robiť ústupky u tých, ktorí nie sú kresťania ale Židia Kol 2:16. Ide teda o dva rozlišné situácie, takže nejde o žiaden rozpor.

___________________

3 : 10% rozporov tvoria časové rozpory typu: "Duch zakázal hlásať v Azii" / (o pár rokov neskôr) "Pavol hlásal v Azii." alebo "nejedzte krv" / (o pár rokov neskôr) "Je dovolené jesť krv". Tu si stačí uvedomiť, že niektoré príkazy boli len dočasné a po čase prestali platiť. Nový Zákon sa vyvíjal, jeho definitívna platnosť skončila až po napísaní poslednej knihy - Zjavenie Jána. Až vtedy sa zákony NZ zapečatili na veky vekov. Pred napísaním poslednej knihy neboli všetky zákony NZ definitívne, ale niektoré z nich boli variabilné.

___________________

4 : 4% tvoria nevyvratiteľné rozpory omylných ľudí. Napríklad Ježiš a apoštoli povedia "A" ale farizeji. zákonníci, Izraelský ľud, či iní omylní a nepodstatní ľudia povedia "B" a znegujú "A". Skeptik to vníma ako rozpor. Rozpor to síce je, a nevyvratiteľný, ibaže nás to nemusí trápiť, kedže stačí len uznať, že to neboli Ježiš a apoštoli kto sa pomýlil, ale farizeji a zákonníci, či Izraelský ľud, a to nám vadiť nemusí. Horšie by bolo kebyže sa mýlia Ježiš a apoštoli.

___________________

5 : 8% tvoria zvyšné rozpory typu "zlý preklad, nesprávne pochopenie dobovej reči, nedostatok domýšľavosti, atd....

___________________

6 : "Chronologické rozpory" Zopár % rozporov patrí medzi "chronologické rozpory", kedy sa poradie jednotlivých udalostí v Ježišovom živote medzi evanjeliami líši. Nejde o však o neriešiteľný rozpor v pravom zmysle, pretože žiaden z evanjelistov nikdy nenapísal, že evanjelium písal chronologicky. Ak by sa evanjelisti zmienili o tom že "toto evanjelium som spísal chronologicky", potom by išlo o rozpor, pretože evanjelisti uviedli že písali chronologicky, no poradie ich opisov by sa líšilo. Keďže však žiaden z evanjelistov toto nikdy neuviedol, je tu možnosť že, evanjelisti nepísali chronologicky, respektíve písali chronologicky len to, čo uznali za vhodné, alebo čo si pamätali. A teda napríklad ak jeden evanjelista uvádza poradie :ABCDE kým ten druhý ABCED, nevieme ktorý z nich sa rozhodol písať chronologicky, a ktorý z nich nie, preto sa nedá hovoriť o nejakom rozpore. Aby skeptik to mohol označiť za rozpor, musel by vedieť, ktorý z evanjelistov písal chronologicky a ktorý nie, to však nevie, lebo žiaden z evanjelistov nešpecifikoval, kedy a kde písal vo svojom evanjeliu chronologicky.

Niektoré príklady chronologických "rozporov" - Ježiš uzdravil svokru Šimona Petra po tom, čo očistil malomocného Mt.8:1-15. Ježiš vyliečil svokru Šimona Petra predtým, ako očistil malomocného. Mk.1:30-42; Lk.4:38 až 5:13 / Petrova svokra bola uzdravená skôr, ako bol Peter povolaný za učeníka. Lu.4:38,39; 5:10. Petrova svokra bola uzdravená potom, čo bol Peter povolaný stať sa učeníkom. Mt.4:18,19; 8:14,15;Mk.1:16,17,30,31 / Stotníkov sluha bol uzdravený medzi očistením malomocného a uzdravením Petrovej svokry. Mt.8:2-15. Stotníkov sluha bol uzdravený po očistení malomocného a uzdravení Petrovej svokry. Lu.4:38,39; 5:12,13; 7:1-10 / Slepec bol očistení po Ježišovom odchode z Jericha Mk 10:46. Slepec bol očistení pred Ježišovým odchodom z Jericha Lk 18:35. Diabol vzal Ježiša najprv na vrchol chrámu, potom na vrchol hory Mt.4:5-8. Diabol najprv vzal Ježiša na vrchol hory, potom na vrchol chrámu. Lk.4:5-9.

 Blog
Komentuj
 
 fotka
vreskot000  10. 4. 2024 22:08
v istom zmysle nemáš pravdu. uvediem banálny príklad. napísal som vyše 2000 slovom dvetisíc blogov. v ani jednom blogu, aj keď mám rekord asi 30 článkov na jeden a ten istý tematický okruh, sa nikdy neopakujem. snažím sa byť presný, precízny, idem k tematike veci, ako to ja vidím. to že môj čitateľ to tak nevníma, je jeho problém.
Presne tento istý problém máme u čitateľov biblie, ktorých kategoricky môžeme rozdeliť na niektoré kategórie.
1. tí, ktorí čítajú bibliu ako božie slovo. uznávajú jej prínos na poli duchovného rozvoja a vedia, že to božie slovo mi dáva svetlo pre môj život, aby som poznaním Pána Ježiša dozrel pre Božie kráľovstvo. aby som prostredníctvom čítania príšiel na to, že Ježiš je Boží Syn, ktorý prišiel vykúpiť človeka z hriechu.
2. Tí, ktorí čítajú bibliu len preto, lebo hľadajú senzácie a ospravedlnenia pre svoju neveru, pýchu, egoizmus, pohrdanie katolíckymi pravými výkladmi.
Príklad. protestantskí pastori, ktorí radi cituju 14 pavlových listov, resp, 13 plus list hebrejom, ktorý tematicky mohol aj nemusel napísať sv. Pavol, ale to nás ako z hľadiska viery nemusí zaujímať, lebo nie je to celkom podstatné na ad hoc. (na teraz)
2. Tí ktorí čítajú biblické texty, lebo vedia, že Kristus je prameň viery, spasenia, nádeje, duchovného života.
3.tí, ktorí poznajú biblické texty aspoň z počutia, ale nikdy ich nečítali, ani sa nezamýšľajú nad nimi, sú ateisti, alebo agnostici, a je im to úplne jedno.

tretia menovaná skupina je takpovediac každý ateista, ktorý videl stavbu kostola v každom meste, každej dedine, rozumie, že sa tam konajú bohoslužby, ale jemu to je úplne jedno, lebo on tomu neverí. Ale raz uverí, to je podstatné.
Napíš svoj komentár