Pridávam jedno dlhšie zamyslenie, ktoré som adresoval do jednej diskusie.

Viete, čo sa týka očkovania, u viacerých je to tak, že idu očkovaní, alebo testovaní a podobne. Zanedlho aj u nás to príde. A potom príde schizma v cirkvi. Taký kňaz, ktorý sa vedome podriadi tejto novodobej heretickej lobby, podľa kódexu kánonického práva, ak ma nepustí do kostola, má byť okamžite exkomunikovaný. Podobne, a to poviem na rovinu, súčasná exkomunikácia sa vzťahuje zaiste na tých politikov, ktorí minulého roka v polovici pôstneho obdobia plus ostatných asi 6 mesiacov, keď sa dohromady omše neslávili, od 23. 12 do 18.4 tohto roka by sa určite mala vzťahovať okamžitá exkomunikácia. S tým by som sa so žiadnym politikom ani nedebatil. 

Vedome vylúčiť všetkých politikov z cirkevno kresťanského diania, ktorý toto dokázali presadiť. S okamžitou platnosťou exkomunikovať určite. pokiaľ to cirkev nespraví, je slabá a nekoná pod Duchom Svätým, ale týmto sa celkom ľahko príslušníci cirkvi upadnú do okamžitej exkomunikácie. 

Kňaz má prinášať Bohu obetu a posväcovať kresťanský ľud do preliatia krvi. Nič mu nemôže zabrániť. Pokiaľ to nedokáže, opakujem, taký kňaz má byť okamžite exkomunikovaný.


Áno, študoval som kánonicke právo (súkromne) a exkomunikácia určite na členov mala byť. 

Minimálne na kresťanov z poslednej vlády a potom aj terajšej súčasnej určite. Zakázať bohoslužby je aj tak nehoráznosť, ktorú si nedovolili ani komunisti. Po zvážení všetkých za a proti mali verejne komunikovať predovšetkým s KBS (konferenciou biskupov slovenska) ktorí po zvážení by pristúpili na takúto možnosť, a vypočuť si postoje jednej a druhej strany. 

Nakoľko štátny aparát priamo zasahoval, a zasahuje do chodu cirkvi, na čo nemá právo ani zo svetského, ani z kánonického práva, opakujem, vzťahuje sa na neho, ak je katolík, okamžitá exkomunikácia. Plus by som ostatných členov vlády a inej predchádzajúcej ostatnej bandy vykázal z akýchkoľvek verejných slávení sv. omší. Oni tam totiž nemajú čo hľadať.... 

Nariadiť kňazom, aby sa prestali verejne sláviť sväté omše, môžu len biskupi. Takú vec štát nemôže urobiť bez ich súhlasu. Pokiaľ sa tak udeje, a teda sa tak udialo, vzťahuje sa určite na nich platná exkomunikácia. Katolícki politici nesmú do verejného pokánia prijímať sviatosti cirkvi, a kto ich prijme, je zaviazaný ťažkým hriechom.


Nehovoriac o tom, posledné doplním, že všetci zúčastnení musia byť súdení rímskou rotou, pokiaľ opätovne presadia zákaz bohoslužieb, čo vnímam ako kresťan ako nehoráznosť prvého stupňa. A prajem im, ak nastane odluka cirkvi od štátu, k čomu to speje, aby cirkev, ak niektoré budovy, ktoré stoja na strategickom pozemku, nariadila ich okamžite zbúrať. Potom by boli všetci poondiati až za ušami. To myslím smrteľne vážne. 

Na slovensku veľmi veľa strategických pozemkov vlastní alebo je podielový vlastník cirkev. Ako cirkevný štatutár by som štátny aparát nachsvál nechal v štichu a nedovolil akúkoľvek výstavbu, alebo nejaké práva nad tým pozemkom. A to len preto, lebo si si cirkvou robia čo chcú. 

Ako extrémne vážny prehrešok v rade našej katolíckej cirkvi označujem krok cirkevnej hierarchie, vrátane protestatnských cirkví, ktorí po roku 1989 nepristúpili k oddeleniu cirkvi od štátu, a tým pádom odpojenia sa od štátneho rozpočtu. Bez problémov by dokázali do dnešného dňa vyžiť. 

Žiaľ, poniektorí ešte stále majú extrémnu slabosť pre peniaze, a práve preto sa naozaj podobáme ovciam z Písma. V tom rozdieli, že ak poznáte trochu hospodársku problematiku, ovečka je v podstate sprosté zvieratko, ktoré nevie čo robí. Ide za tým, kto mu dá nažrať bez ohľadu na to, či mu hrozí alebo nehrozí nebezpečenstvo, nerozumiac, že to môže pre neho dopadnúť zle. 

Presne to sme my. Pán Boh nás obdaril rozumom, ktorý máme hojne využívať. Ako kresťania nedokážeme si nič presadiť. Jediná kresťanská strana nemá už druhé volebné obdobie zastúpenie v parlamente, čo je extrémna škoda. 

V takom liberálnom štáte ako je Veľká Británia, kde liberalizmus už dávno dosiahol svoj vrchol s rozpadom Anglikánskej cirkvi ako takej, kde členovia jednak masívne s celými farnostiami a biskupstvami nazad prestúpili do lona Katolíckej cirkvi, navzdory tomu v ekonomicky najsilnejších krajinách, čo je zvláštne, duchovný život cirkvi nehrá nijakú rolu. Ani minimálnu. 

V taliansku toho času takmer 80 ročný Berlusconi mal 18 ročnú milenku. To kde sme prosím vás? Toto je čo za svet?? Dajme si radšej do poriadku tieto škandalózne deje v našej spoločnosti a spravme poriadky s osobami, ktorí sa "pridŕžajú" Posmešne som to napísal v úvodzovkách, (údajne) tradičnej kresťanskej viery, ale ich život je na míle v realite hodne vzdialený v zhode s evanjeliovými postupmi a slovami Ježiša Krista v biblickom učení. 

Presne toto treba robiť, a tamto nezanedbávať! ..."No beda vám, farizeji, lebo dávate desiatky z mäty, ruty a z každej zeleniny, ale spravodlivosť a Božiu lásku obchádzate..."LK11,42...

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár