Pridávam teda zamyslenie, ktoré nie celkom nadväzuje ideovo, myšlienkovo na môj predchádzajúci blog, ale nevadí, totiž to, teraz ráno som sa zapojil do jednej tematiky, a teda môj komentár pridávam ako nový článok. O čo teda ide sa zmienim nižšie.

Celkom prvý zatratený Judáš, na základe biblického učenia preukázateľne nebol. Prvým bol Kain.

Nepotvrdzujú to síce kánonické spisy biblických textov, ale paralelné iné spisy, ktorých síce vierohodnosť nie je zaručená kánonicky, to samozrejme pripúšťam, a náukovo sa ich vonkoncom nepridŕžam, ale s pravdepodobnosťou je to tak. 

Kainov osud ako tak nevieme, aký konkrétne je, čo je z hľadiska dejín spásy mimoriadne absurdné, aj keď samozrejme je ťažké prezistiť, čo konkrétne sa mohlo udiať pred preukázateľne cca 15 tisíc rokov dozadu. 

Nakoľko mimoriadne rád rozjímam nad biblickými staťami, uvažujem nad tým, aký zmysel to všetko dáva, celý tento horemenovaný citát znie aj tak mimoriadne kontraproduktívne, a vysvetlím prečo. 

Podstata nemusí prameniť v akomsi povyšovaniu sa, ktoré pokračuje v páde a ponížení, a poníženie sa ktoré následne pokračuje v povýšení. 

Povedal by som skôr, že hoci biblia má pravdu vo všetkom na 100 percent, a omylná v žiadnom prípade ani v jednej čiarke a písmenie zaručenie nie je, vieme dobre, že o aspekte spasenia rozhodujú mnohé faktory. 

Domnievam sa, že práve Cirkev vo svojom učení došla k záveru, že kňaz ako služobník Boží ktorý pochádza z priamej línie vysvätenia apoštolov vo večeradle Ježišom Kristom mocou kľúčov má mimoriadnu moc na základe poverenia Ježiša. To vieme všetci.... (okrem protestantov) 

Avšak nemôžeme romantizovať negatívne úlohy v dejinnej línii biblického učenia, ako sa to niekedy nanešťastie často v poslednom čase stáva, a taktiež dávať do akejsi komparácie to, či prvý človek v raji bol zbojník, a v pekle Kristov apoštol. Je mimoriadne obtiažne dokázať, aký úmysel mal začlenením Judáša do zboru. 

Prečo práve jemu podal namočený kúsok chleba ako symbol zrady. prečo to spravil. Je predsa lepšie niekoho vykázať prv ako narobí extrémne škody v duchovnom poli, ako keby mal pôsobiť ďalej. 

Aj v cirkevnom ponímaní cirkev predsa nešetrí exkomunikáciou tých členov, ktorí vedome akýmkoľvek spôsobom škodia cirkvi, nie tým, že poškodzujú jej dobré meno, ale šíria mylnú náuku, ktorá pôsobí kontraproduktívne s cieľom destabilizovať cirkev zvnútra. To, o čo sa snažili komunisti prostredníctvom exkomunikovaného združenia pacem in terris. Domnievam sa, že každý, kto pôsobil v tejto organizácii vedome a dobrovoľne! (podmienky) by mal byť automaticky exkomunikovaný z cirkvi začiatkom roku 1990, teda krátko po revolúcii. 

Mnoho služobníkov bolo maximálne osobnostne nehodných, ktorí mali dosť veľký zmätok v plneniu si svojich povinností, pretože nevedeli, komu skôr spraviť zadosť. Ktorých cieľom vonkoncom nebolo služba Bohu, prinášať obetu a posväcovať kresťanský ľud a blížnym slúžiť sviatosti, ale rozdeliť cirkev. Toto bola zaiste práca démona. 

Pán na inom mieste tiež hovorí tieto slová...." nie každý, kto mi hovorí Pane, Pane, vojde do nebeského kráľovstva, ale ten, kto plní vôľu môjho otca..."Mt 7,21.

A tento nadpis je mimoriadne kontraproduktívny, pretože v poslednom čase od vynájdenia kumránskych zvitkov, objavenie apokryfných evanjeliových spisov, teda nekánonických mnohí zastávajú akési čudné stanoviská odkláňajúce sa zaručene od učenia cirkvi, a biblického učenia. 

Toto proste musí prestať. My tu nie sme na to, aby sme sa starali o to, kto prvý sa dostal do raja, alebo nie. 

My sme tu na to, aby sme sa snažili každým dňom byť krokom od neba. nič viac. Pán Ježiš sa poráta s každým z nás. vyslovene odsudzujem akékoľvek (heretické) dohady, kde je Judáš, kde je Kajfáš, Ananiáš, Herodes, a akékoľvek romantické predstay o ich neskoršom nepreukázateľnom kon ci v nejakom kánonickom alebo nekánonickom spise. Podstata všetkého spočíva v ľútosti, ktorý v istom zmysle ateista nedokáže prejaviť, lebo tomu nerozumie. Skôr by som sa v súčasnosti zamýšľal nad touto možnosťou(alebo skutočnosťou). Nech sa vám darí.

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár