Zapojil som sa do jednej diskusie, a teda jeden môj príspevok napíšem ako článok.

Všetkému rozumiem, (teda v danej konkrétnej diskusii) ale do svojich rúk nemôžete všetko prevziať. Teda ani ja osobne, ani vy, ani nikto, nie je spasiteľ sveta. Spasiteľ sveta je len jeden jediný. Ak vaše a jej možnosti končia kdesi, tak prosím. 

Vy nemôžete nikomu nič rozkázať, aby niečo spravil alebo nespravil. Viete. 

Liberalizmus a slobodná vôľa sú dve veľmi tenké nite, ktoré sú prakticky na nerozoznanie. jedno hovorí o tom, že mám slobodné názory, a z toho vyplýva aj nejaké konanie, a slobodná vôľa aj z teologického hľadiska na rozdiel od liberalizmu ešte pritvrdzuje... keď jasne hovorí, že sloboda je nezávislosť na akejkoľvek determinácii. Teda jestvuje dokonalá sloboda? 

Jestvuje teda niečo, čo nie je závislé od determinácie? Také neexistuje. To znamená, že mne nemôže nikto rozkázať, keď sa pre niečo rozhodnem. 

Keď vy ako kresťanská matka( a ja ako kresťanský muž, slobodný) sa rozhodnem preto, že budem ..."poslúchať Boha viac ako ľudí..." SK 5,27,  

 Slová, ktoré sú je to môj postoj, ktorý ak zastávam v mojom živote ako hlavnú ideu a náplň môjho života, svetského aj duchovno kresťanského, tak tá čnosť ma bude ozdobovať, a raz ma Pán Boh môže za to vo večnosti odmeniť. 

Ak túto jeho ponuku pestovať duchovný rozvoj a osvojovať si kresťanské čnosti, čo mi Pán píše v Biblii budem zanedbávať, Pán si pre mňa taktiež niečo na konci môjho života vymeria. 

Sv. František Saleský raz povedal, že človek je pred Bohom len taký, aký je. Nič viac. 

Tento citát som si prečítal kdesi na stránkach katolíckych novín. Mojím príspevkom som vám chcel povedať, k tejto problematike, že my sa nehrajme na tých, na kresťanov, ktorí všetkému rozumejú, všetkému uveria, všetko vedia, všetko chápu, a teda dokážu všetko obsiahnuť. My reálne nevieme nič, a veľa z toho sa dozvieme vo večnosti. Ďalšia vec. Ak by som povedal z môjho hľadiska, samozrejme chápem, že čo chce povedať, chápem plne aj Váš pohľad, a zdieľam ho podobne. 

Pán Boh však nám dal nejaké spôsoby myslenia, ktoré vo svete máme aplikovať tým spôsobom, že my tu nie sme na to, aby som ja pohana presviedčal o tom, čo je a čo nie je hriech. 

Ja na tom nie som, aj keby som bol kňaz ( čo som chcel byť,) aj keby som mal vlastnú rodinu (čo nemám) my sme tu predovšetkým na to, aby sme sa starali sami o seba, a súd prenechali Bohu. 

Aj Herodesovi Sv. Ján Krstiteľ verejne vytkol, že ...."nesmieš žiť s manželkou svojho brata..." MT 14,3 

pokračujem ďalej, čo je vrchol zvrátenosti, a za "trest" ho napriek osobnému strachu ktorý pociťoval Herodes voči Jánovi Krstiteľovi dal predsa len sťať. Kto v tomto súboji obstál. 

Ján Krstiteľ predsa, pretože si zachoval všetko to dobré do konca života, ale o Herodesa sa nestaral. 

Ježiš nazval Herodesa dokonca líškou, čo si nedovolil nik ale ani Kristus Herodesa ako tak neodsúdil. 

Pán Ježiš údajne na svojom súde keď ho ukrižovali povedal pilátovi všetky hriechy, a predpovedal mu ako skončí s tým, že On (Ježiš) pilátovi pripomenul, že on jeho (Ježiš Piláta) bude ešte raz súdiť (pri poslednom súde). 

Pán si nenechá niečo len tak! A takto isto dopadnú všetci tí, čo nivočia Božie zákony. Ale neprišla Panna Mária a nevyhrážala sa pilátovi, že čo vy nivočíte môjho Syna(moja parafráza) ale nechala to na Ježiša samotného. On ich dal na tretí deň v okamih vzkriesenia všetkých doporiadku nebojte nič. 

Záverom posledná moja myšlienka tohoto článku znie takto. Takže my ako kresťania robíme chybu, že všetko chceme vziať do vlastných rúk. Zle robíme!! Boh si spraví poriadok aj sám!

 Blog
Komentuj
 
 fotka
varlatan  11. 10. 2021 23:15
10/10
Napíš svoj komentár