"15 A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: "Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela." 16 A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá....... Od oltára zasa vyšiel anjel, ktorý má moc nad ohňom, a zvolal mohutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: "Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli!" 19 A anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu. 20 Lis šliapali vonku za mestom a z lisu vyšla krv až po uzdy koní na tisícšesťsto stadií." Zjavenie 14: 15-20

Zjavenie tu opisuje žatvu na konci sveta. V Zjv 14:14-16 sa opisuje žatva pšenice, teda žatva spravodlivých, a v Zjv 14: 18-20 žatva hrozna a teda nespravodlivých. Nespravodlivý sú tu symbolicky opísaní ako "hrozno - vinica". Toto hrozno bude hodené do veľkého lisu a šťava z neho v podobe ľudskej krvi bude až na 1600 stádií až po výšku uzdy kona. 1 Stádium, je staroveká miera dĺžky 1 Gréckeho štadiónu, ktorá mala v Grécku (Ján žil na Gréckom ostrove Patmos a písal po grécky) mieru okolo 212 metrov a šírku 30 metrov

1600 stádii je teda obdĺžnik o dĺžke (1600 x 212) 339200 metrov a šírke (1600x30) 48000 metrov. Ján opisuje výšku po "uzdu koňa" čo je okolo 1,5 metra. Máme teda obdĺžnikový kváder o rozmeroch 339200x48000x1,5, ktorého objem je 24422400000 m3 = 2,44 x 10 na 13 dm3 = 2,44 x 10 na 13 litrov krvi !!! Objem krvi je približne 5 litrov na človeka. A teda 2,44x10na13 : 5 = 4,88 bilióna ľudí !!!

Suma sumárov, krv 4,88 bilióna ľudí bude dávať výšku hladinu v danom kvádri 1,5 metra, v tom kvádri kde sa bude lisovať krv nespasených hriešnikov. Ich počet teda dáva hodnotu 4,88 bilióna ! A teda približne 4,88 bilióna ľudí skončí v pekle !!!

______________________

Námietka : Existujú aj námietky niektorých, že nie je správne a Ján to tak nemyslel, že treba počítať tak, že zväčšime strany 1 stádia 1600 násobne a následne počítať objem, ale že treba vypočítať objem 1 stádia a vynásobiť 1600. V takom prípade by bol výsledok nasledovný :

Objem 1 Stádia = 212x30x1,5 = 9540 m3

Objem 1600 Stádií = 9540 x 1600 = 15264000 m3 = 15264000000 dm3 = 15264000000 litrov krvi

15264000000 : 5 = 3,05 miliardy ľudí.

V takomto prípade by v pekle skončilo "len" 3,05 miliardy ľudí. Ibaže podľa vedeckých odhadov, na Zemi žilo už okolo 117 miliárd ľudí.

A pokiaľ by bol koniec sveta hoci aj zajtra, znamenalo by to, že spasených bude 114 miliárd ľudí, a nespasených len 3 miliardy, čo by znamenalo, že cez 97% ľudí bude spasených a len 3% nespasených. To však nedáva zmysel, odporovalo by to Ježišovým slovám o "tak veľmi úzkej ceste ktorá vedie do života" Mt 7:14 a "malom množstve, ktorý túto cestu nachádzajú" Mt 7:14. Odporovalo by to aj realite, pretože z pozorovania sveta jasne vidíme, že 97% ľudí nežije tak aby spĺňali podmienky pre vstup do neba. Ján inšpirovaný Bohom teda určite nemyslel tento spôsob výpočtu.

______________________


KOĽKO ĽUDÍ BUDE SPASENÝCH ?

Biblia dáva odpoveď aj na túto otázku.

"Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých, 9 a spievali novú pieseň: "Hoden si vziať knihu a otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a svojou krvou si Bohu vykúpil ľudí z každého kmeňa, jazyka, ľudu a národa 10 a urobil si ich kráľovstvom a kňazmi nášmu Bohu; a budú kraľovať na zemi." 11 Videl som a počul som hlas mnohých anjelov okolo trónu, bytostí a starcov. Boli ich (anjelov) myriady myriád a (bytostí s starcov) tisíce tisícov, 12 a volali mohutným hlasom: "Hoden je Baránok, ktorý bol zabitý, prijať moc, bohatstvo a múdrosť, silu, česť, slávu a dobrorečenie." Zjavenie 5: 8-12

V 11 verši sa na začiatku spomínajú anjeli a potom bytostí a starci. V 12 verši sa na základe postupnosti z 11 veršu najprv hovorí o anjeloch, ktorých boli myriady myriád, (čo je státisíce státisícov), a následne sa spomínajú bytosti a starci, a teda ľudia a 24 starcov a tých sú tisícky tisíciek, ktorí slúžia Bohu a vyznávajú ho, a teda sú to spasení kresťania.

Kniha proroka Daniela 7:10

"Ohnivá rieka prúdila a vychádzala od neho; tisíce tisícov mu slúžili a desaťtisíce desaťtisícov stáli pred ním: začal súd a otvorili sa knihy.

To isté vidíme aj v Danielovi, tisíce tisícov (ľudia a starci) slúžia Bohu a desaťtisíce desaťtisícov čo sú anjeli, stoja pred Bohom - to sú tí anjeli, ktorí stoja oproti Bohu a neustále hľadia na tvár Boha Mt 18:10.

Takže si to zhrňme, tisíce tisícov slúžia Bohu a budú spasení. Koľko je to presne tisíce tisícov ? Nuž, je to vyššie číslo ako 1 milión (tisíc tisícov) ale súčasne je to menej ako 50 miliónov. A prečo je to menšie číslo ako 50 miliónov ? Pretože ak by číslo dosahovalo 50 miliónov, Ján by toto číslo zaokrúhlil nahor, a použil by číslovku, ktorá označuje 100 miliónov, a teda číslovku Myriada Myriád - státisíc státisícov = 100 miliónov.

Počet spasených sa teda pohybuje od 2-49,99 miliónov !!! Ján hovorí o tomto dave spasených, že sa nedali spočítať Zjv 7:9. Ak by bol dav spasených rozmiestnených vo štvorci, pri 1 človeku na 1m2, pričom predpokladajme, že počet spasených by bol len 1 milión, dav spasených by stál vo štvorci o veľkosti strany 1 kilometer. Keď za sebou v radoch stoja ľudia, ich počet dokážeme spočítať len vtedy ak stojíme na vyvýšenine a vidíme ich jednotlivé hlavy. Ľudská hlava má šírku okolo 0,25 metra, a 0,02 stupňa je minimálny zorný uhoľ, ktorý dokáže ľudské oko ešte uvidieť. A teda aj z vyvýšeniny by bolo vidieť "jednotlivú hlavu" do vzdialenosti aspoň 1 kilometra pod minimálnym zorným uhľom. Potiaľto by sa dalo ešte horko ťažko dav spočítať. Ďalej by sa už nedalo, lebo zorný uhoľ by bol menší než 0,02 stupňa a nedokázali by sme uvidieť jednotlivé hlavy. Ján hovorí o dave ktorý sa nedal spočítať, a teda z Jánovho popisu je jasné, že dav tvorí počet ľudí viac než 1 milión ! Z Danielovho popisu vieme, že ten počet sa pohybuje od 2 miliónov - 49,9 milióna.

Poznáme len tento rozsah, ale nedokážeme už určiť aké presné číslo bude číslo spasených, môže to byť 2 milióny, 5 miliónov, 15 miliónov, 45 miliónov, 49,9 miliónov... Rátajme však s najoptimeckejšou možnosťou a totiž s 49,9 miliónmi. Ak si následne vydelíme pomer spasených s nespasenými dostaneme :

POMER SPASENÝCH K NESPASENÝM

49.9 miliónov : 4,88 bilióna = 1 : 98 tisíc !!!!!

Iba 1 spasený človek na 98 tisíc nespasených !!! Bratia, aj keď je číslo takto vysoké nemusí to znamenať, že máme tak malú nádej. Vieme totiž, že pred koncom sveta nastane hromadný odpad od viery 2 Sol 2:3. Ježiš je v tomto tiež pochmúrny a dáva otázku, či nájde vieru keď príde na Zem Lk 18:8 (keď sa takto pýta v otázkach takmer vždy je odpoveď negatívna) a prirovnáva svoj príchod ku dňom Noema Lk 17:26 (vtedy bolo v celom veľkom Noemovom regióne spravodlivých len pár ľudí) - ak tieto dni Noema a jeho lokálnu oblasť prenesieme na svetovú oblasť pri Ježišovom príchode, je očividné, že aj pri konci sveta bude na svete počet veriacich len na zopár prstoch a možno vôbec žiadny veriaci.

Ak v období pred koncom sveta sa spasí len 1 z miliardy, a ak čím bližšie bude koniec sveta, tým menej bude kresťanov, je zrejmé, že číslo spasenia 1:98 tisíc bude krátko pred príchodom konci sveta oveľa väčšie (nepravdepodobnejšie), zatiaľ čo keď žijeme teraz, sme ešte pred koncom sveta ďaleko a počet veriacich a z nich počet skutočne silno nábožných kresťanov je zatiaľ vysoký, toto číslo môže byť oveľa vyššie (pravdepodobnejšie), a teda kľudne i 1:1000. Nech je tak či onak, spasených bude v porovnaní s nespasenými len zrnko piesku.

A niet sa čomu čudovať, len málo ľudí verí, že Boh vzkriesil Krista, len málo ľudí verí tomu, že Ježiša treba uctievať ako Boha, málo ľudí neuctieva modly 1 Jn 5:21, ešte oveľa menej ľudí miluje svojich nepriateľov Mt 5:44, ešte menej ľudí finančne prispieva každému kto ich o to poprosí Lk 6:30, ešte menej ľudí keď im zoberú plášť dajú aj šaty Lk 6:39. A mohol by som v prikázaniach pokračovať, a nakoniec by bolo zcela zrejmé, že počet ľudí ktorí všetky tieto prikázania zachovávajú, je ako zrnko piesku v pohári. Nie nadarmo Peter s plnou vážnosťou hovorí "A keď sa toto všetko má tak rozplynúť, ako sväto a nábožne musíte žiť vy" 2 Pt 3:11.

________________________

KEDY BUDE ASI KONIEC SVETA ?

Ako sme už počítali, zhruba 4,88 bilióna ľudí skončí v pekle, a možno až 49 miliónov ľudí bude spasených. Tým pádom keď Ježiš príde na Zem, na svete už v tom čase žilo cez 4,885 bilióna ľudí !!! Podľa evolucionistických vedcov, na Zemi do dnešnej doby žilo už cez 117 miliárd ľudí !

Dnes je populácia cez 8 miliárd a ročne sa rodí okolo 140 miliónov ľudí. Predpokladajme, že tento počet bude zhruba rovnaký až do konca sveta, a teda až do konca sveta, a teda ak by sa až do konca sveta ročne rodilo 140 miliónov ľudí, tak počet 4,885 bilióna ľudí dosiahneme za :

4,885 - 0,117 = 4,768

4,768 bil. : 0.00014 bil. = 34057 rokov.

34057 + 2024 = Rok 36081 KONIEC SVETA !!!

Výpočet je len orientačný, nevieme koľko ľudí sa bude robiť v budúcnosti, iba to možme odhadovať. Preto platí staré známe "neviete dňa ani hodiny". Ale všetko ukazuje na to, že počas našej generácie to nebude, ale bude to až v dalekej budúcnosti !

Pre viac info o konci sveta ako i o zázrakoch a znameniach v kresťanstve pozri :

» www.posmrtnyzivotexistuje.sk/kolko-ludi-bude...

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár