Všeobecne sa tvrdí, že prírodné katastrofy má na svedomí niekoľko faktorov. Je to napríklad globálne otepľovanie, spôsobené priemyselnou činnosťou a spaľovaním fosílnych palív. Ďalej je to náš zlý vzťah k prírode a jej drancovanie, rýchle odtekanie vody z krajiny, spôsobujúce jej vysušovanie a podobne.


Istý starý človeka, pri pohľade na svoju, suchom zničenú úrodu, definoval príčiny negatívneho prírodného diania veľmi prosto a jednoducho slovami: „Sme zlí a preto nás Boh tresce!“

Tieto slová prostého a jednoduchého človeka sú oveľa bližšie k pochopeniu skutočných a najhlbších príčin najrozličnejších prírodných katastrof, ako erudované formulácie meteorológov, vodohospodárov, krízových protipovodňových štábov, starostov, alebo primátorov, ktoré hovoria vždy iba dôsledkoch, ale nikdy nie o pravých a najhlbších príčinách. Tieto slová totiž nehľadajú vinu v tom vonkajšom, čo sa deje okolo, ale hľadajú ju tam, kde naozaj je – v nás samotných!

Áno, jedine my, ľudia, sme vinní za to, čo sa deje! Podobné tvrdenie však bude s veľkou pravdepodobnosťou niečím, čo človek dneška asi veľmi ťažko pochopí. A to z jednoduchého dôvodu – z nedostatku pokory a s ňou spojenej, zdravej sebareflexie.

Určite sa teraz mnohí spýtajú: „Ako môžem ja osobne za to, že dochádza k prírodným katastrofam?“ Odpoveď predsa už raz zaznela: „Sme zlí a preto nás Stvoriteľ tresce!“ V týchto slovách je naozaj vystihnutá podstata pravdy, i keď to bude treba predsa len trochu spresniť.

V skutočnosti nás Najvyšší vôbec netrestá, pretože na to je príliš vznešený. Tvorcovi univerza totiž stačilo vložiť do fungovania stvorenia jeden jediný dokonalý Zákon, na základe ktorého sa my sami trestáme, alebo odmeňujeme. Je to Zákon spätného účinku – zákon akcie a reakcie!

Aká je akcia, taká je reakcia! Čo kto zaseje, to aj zožne! Takto jednoducho, prosto a dokonalo to funguje.

Ak konáme dobro, vráti sa nám dobro, a ak konáme zlo, vráti sa nám zlo. V účinkoch toho istého Zákona je zahrnutá všetka odmena i trest. Je v ňom zahrnutá veľká a dokonalá Spravodlivosť Pána.

A teraz sa vráťme k prírodným katastrofám, ktoré sú taktiež iba dôsledkom spomínaného Zákona. Z poznania jeho účinkov možno veľmi jednoducho vydedukovať, že ak ľudí postihlo niečo mimoriadne negatívne, museli si to zapríčiniť oni sami svojou vlastnou negativitou. Čo kto totiž zaseje, to aj zožne! Ak teda ľudia sejú zlo, museli v minulosti jednať práve takýmto spôsobom, pretože na základe pôsobenia Zákona spätného účinku to jednoducho ani inak nie je možné!

V čom konkrétne sú však ľudia takí zlí, keď ich trestajú rôzne povodne, zemetrasenia, veterné smršte, suchá, či iné katastrofy?

Naozaj iba nedostatok pokory a zdravej sebareflexie nám znemožňuje jasne vnímať, v čom je ľudstvo zlé.

Poďme teda rad za radom a pozrime sa napríklad na internet. Je plný zmyselnosti, zvrhlosti, nízkosti, špiny a duševnej prázdnoty. Pozrime sa na filmy, plné násilia, hrubosti, vulgárností a sexuálnych zvráteností. Pozrime sa na najčítanejšie bulvárne noviny a časopisy, plné ohovárania, vyzývavej telesnosti a prázdnych senzácií. Pozrime sa na ženskú módu, ktorej ideálom je byť sexy, a ktorá je vytváraná s úmyslom čo najrafinovanejšieho dráždenia zmyslov. Pozrime sa na už úplne „normálne“ používanie vulgarizmov v bežnej hovorovej reči, na nevraživosť, ohováranie a neprajnosť, tak veľmi rozšírené medzi ľuďmi. Ďalej na duchovnú prázdnotu a tupú honbu za hmotou. Na egoistickú snahu získať čo najviac pre seba i na úkor druhých. Na neprekonateľnú nenávisť, ústiacu do terorizmu a vojen. Na snahu ovládať a ekonomicky vysávať iné národy, a tak ďalej, a tak ďalej.

Takéto je prostredie, v ktorom žijú ľudia na zemi! V týchto dimenziách sa pohybuje takmer všetko ich myslenie a cítenie! No a svojim nečistým myslením a cítením, nízkym a nečistým vnútorným životom väčšiny obyvateľstva našej planéty sú neustále a každodenne produkované obrovské mračná negatívnej mentálnej a citovej energie. Je to doslova oceán neuveriteľnej nízkosti, špiny, malosti a úbohosti, ktorý zoviera a pevne obopína celú našu planétu. Oceán, do ktorého sa stále, dňom i nocou valia nové negatívne prúdy ľudského cítenia a myslenia. Desivý oceán zla, vytvoreného ľuďmi, ktorého hladina nakoniec kulminuje a v spätnom účinku, prostredníctvom rôzneho negatívneho prírodného diania postihuje skazené ľudstvo. Živly zeme, vedené inteligenciu prírody, vrhajú ľuďom naspäť do tváre všetko nimi samotnými vytvorené zlo! Toto je hlavná príčina súčasných i budúcich prírodných katastrof!

Ak im chcú ľudia zabrániť, pomôže iba jediné: Radikálny obrat v spôsobe myslenia a cítenia! Ak totiž chceme, aby sme dobro žali, musíme ho aj siať! Tento Zákon nepustí!

Ako na to? Každý z nás by mal v prvom rade očistiť svoj vlastný, osobný vnútorný život! Mal by vedome dbať na čistotu a ušľachtilosť svojho myslenia a cítenia! Mal by od seba nekompromisne odvrhnúť všetku špinu, nízkosť a úbohosť, ktorá naňho dolieha z filmov, časopisov, internetu, módy, atď.

Honbu len a len za svojim osobným prospechom by mali ľudia nahradiť snahou po pomoci iným – snahou po prospechu všeobecnom, a to v duchu zásady: „Nikdy nerob iným to, čo nechceš, aby iní robili tebe!“ Alebo inak povedané: „Ako chceš, aby sa iní chovali k tebe, tak sa chovaj aj ty k nim!“

Nie je to nič nového! Sú to princípy, ktoré poznáme už stáročia! Princípy, ktoré sme však nikdy nezrealizovali, ale naopak, vždy sme kráčali a doteraz kráčame proti ním. Práve preto dnes žneme to, čo v prenesenom slova zmysle možno nazvať Božím trestom.

Nie je to však nijaký trest Boží! Je to iba žatva toho, čo sme ako ľudia vždy siali a čo ešte doteraz sejeme! Žatva, ktorej trpké plody budeme požívať dovtedy, kým sa nezmeníme!

A ak pozemské ľudstvo nebude vo svojej materialistickej slepote schopné spoznať skutočné príčiny, zodpovedné za všetko, čo nás stretá, čiže príčiny, skrývajúce sa v ňom samotnom, živly prírody budú čoraz viacej stupňovať silu spätných účinkov. A to až k neznesiteľnosti, aby nakoniec zmietli z povrchu zemského všetkých tých, ktorí i napriek mnohým upozorneniam a výstrahám zostali do poslednej chvíle iba nepoučiteľnými škodcami, vytvárajúci vo svojom myslení a cítení len a len zlo.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
 fotka
james98  13. 9. 2022 19:01
Ahoj, čítal som, že Boh je kkt. Je to pravda? Ak to nevyvrátiš a nič nenapíšeš, tak to pravda je, hmmm
 fotka
bot  24. 9. 2022 17:30
@james98 uz je to 11 dni... fuha
Napíš svoj komentár