Pojem kresťan je odvodený od slova Kristus. Znamená stúpenec Krista, alebo ten, kto miluje a uctieva Krista. Ako sa ale má táto láska a toto uctievanie správne prejavovať?


V prvom rade tak, že sa snažíme správne porozumieť slovám Pána Ježiša Krista. Že sa snažíme o správne pochopenie jeho učenia v takom zmysle, v akom ho Mesiáš sprostredkoval ľudstvu. Nie tak, ako si ho ľudia prispôsobili a chcú oni sami vnímať, aby to vyhovovalo ich predstavám a ich pohodlnosti. Lebo my ľudia máme tendenciu prispôsobovať si všetko na svoj vlastný obraz. Tak, aby to predovšetkým nám vyhovovalo.

A žiaľ, podobným spôsobom bolo skrivené a skreslené aj Slovo Spasiteľa. A nie len ono! Aj celý jeho život od začiatku až do konca. To, čo dnes vnímame a považujeme za pravdu o Kristovi je len mýtus. Sú to len ľudské predstavy. Začína to nepoškvrneným počatím, ktoré bolo úplne iné. Pokračuje to nesprávnym vnímaním jeho zázrakov a vrcholom všetkého je absolútne nesprávne pochopenie jeho smrti na kríži, ako i charakteru jeho zmŕtvychvstania.

Všetko toto bolo iné, než sa dnes domnievame. Všetko toto je skreslené a chybné. Skreslené a chybné je zároveň aj mnohé z toho, čo Spasiteľ učil. Roztrpčenie Pána nad nechápavosťou ľudí a nad ich tendenciou prispôsobovať si všetko podľa seba je zaznamenané aj v evanjeliách, keď hovorí svojim učeníkom: „Ešte aj vy mi nerozumiete?“

Pán Ježiš prišiel z Božej nádhery na našu temnú zem, plnú hriešnosti a zla, aby nám aj za cenu svojho nesmierneho utrpenia priniesol Sväté Slovo, ukazujúce cestu k našej záchrane a spáse, ku ktorej musíme dôjsť, ak sa rozhodneme podľa Pánových slov žiť. Ak budeme v súlade s jeho slovami myslieť, cítiť, hovoriť a jednať.

Avšak najzákladnejším predpokladom toho je, aby sme Pánovo Slovo prijímali v správnom výklade. Teda presne tak a v tom zmysle, ako nám bolo dané Spasiteľom. A tiež aby sme správne chápali kľúčové body jeho života, akými sú jeho smrť a zmŕtvychvstanie. Toto je prvoradou povinnosťou každého správneho kresťana! Je to základná povinnosť každého, kto sa považuje za stúpenca Krista.

O to, aby mohli kresťana ďalekej budúcnosti splniť svoju základnú povinnosť sa postaral Spasiteľ tým, že zasľúbil príchod Ducha Pravdy, ktorý má kresťanský svet uviesť do plnej Pravdy. Do plnej Pravdy o charaktere nepoškvrneného počatia, o zázrakoch, o smrti na kríži, o zmŕtvychvstaní a o učení Pána Ježiša Krista.

Spasiteľ sveta totiž jasnozrivo predpokladal, že ľudia, verní svojej povahe, budú počas stáročí prispôsobovať jeho učenie i celý jeho život svojim vlastným predstavám a svojej vlastnej duchovnej pohodlnosti. A preto v dobe najväčších zmätkov a najväčšej miery pokrivenia všetkého, čo súvisí s Mesiášom, má prísť Pánom Ježišom zasľúbený Duch Pravdy, aby všetko uviedol na správu mieru. Aby ľuďom znovu sprístupnil cestu k spáse, zasypanú ich vlastnou vinou.

V Slove Posolstva Grálu, prinesenom Kristom zvestovaným Duchom Pravdy, sa úplne na začiatku píše: „Kto sa nenamáha, aby Pánovo Slovo správne pochopil, ten sa previňuje!“

Je maximálne trestuhodné, keď k nám prišiel Kristus až od Otca nebeského, aby nám priniesol jeho Slovo, za ktoré obetoval svoj život a my sa toto Sväté Slovo vôbec nesnažíme poznať v jeho pravom význame. Toto nie je láska ku Kristovi, ale trestuhodná ľahostajnosť voči nemu! Toto je hlboké ľudské previnenie presne tak, ako sa píše na začiatku Diela Ducha Pravdy.

Je najvyšší čas, aby kresťania i celý kresťanský svet prejavil skutočnú lásku ku Kristovi a nie len lásku k svojim vlastným predstavám o ňom, o jeho učení a o jeho živote. Je najvyšší čas na dôkladné prehodnotenie pohodlných tradičných výkladov, na ktoré sme si zvykli, ale ktoré žiaľ v mnohých veciach vôbec nekorešpondujú s Pravdou. So skutočnou Pravdou o Kristovi tak, ako to od Spasiteľa dostal za úlohu zvestovať Duch Pravdy, aby uviedol ľudstvo a kresťanstvo do plnej Pravdy.

Každý, kto naozaj miluje Krista, by mal nahliadnuť do Posolstva Ducha Pravdy a podrobiť ho svojmu vlastnému skúmaniu. Mal by ho preskúmať s otvorenou dušou, s otvoreným citom a mysľou, aby sám, na základe svojho vlastného skúmania zistil, či je to naozaj niečo, čo je skutočne hodné Pánom Ježišom zvestovaného Ducha Pravdy. Aby sám v sebe precítil a odvážne preskúmal, či sa to naozaj zachvieva v Pravde. Či bude veriť aj naďalej tradičným výkladom, alebo uverí Slovu Ducha Pravdy, zbavenému všetkých ľudských omylov a pokrivení.

Je dôležité, aby sa nikto v tomto smere nespoliehal na žiadne autority a na ich kompetentné posúdenie, ale aby si každý našiel čas preskúmať to sám za seba a sám v sebe. Lebo v konečnom dôsledku vždy ponesie zodpovednosť iba každý sám za seba.

Kto sa prikláňa k názorom iných bez toho, že by všetko sám vážne skúmal, prenecháva zodpovednosť za seba a svoj osud na iných. Ľudia by si už konečne mali uvedomiť, že slepá dôvera v takzvaných odborníkov a ich názory nás môže priviesť do nešťastia. Do nešťastia duchovného i fyzického. Napríklad tak, ako keď duchovní odborníci židovského národa neboli schopní spoznať v Pánovi Ježišovi očakávaného Mesiáša, dali ho zavraždiť, a tým uvrhli celé ľudstvo do ťažkej karmy. Alebo tak, ako napríklad odborníci dnešnej doby hnali ľudí nasilu do očkovania počas pandémie a terorizovali ich absurdnými pandemickými opatreniami, pričom mnohí dôverčiví ľudia na to dnes trpko doplácajú.

Žiadnym takzvaným odborníkom sa v nijakej dobe neoplatí slepo dôverovať a do ich rúk zverovať svoj osud! Či už duchovný, alebo fyzický.

Zo všetkého najviac sa oplatí dôverovať iba samému sebe! Svojmu vlastnému cíteniu, svedomiu a intuícii! Držme sa ich a vždy si nájdime čas dôležité veci vážne a samostatne skúmať.

Pán Ježiš Kristus si našiel čas, aby ku nám prišiel na zem a zvestoval nám Sväté Slovo jeho Otca. A preto by si každý z nás mal nájsť čas, aby toto Slovo chápal čistým spôsobom tak, ako nám bolo prinesené, a nie tak, ako ho vedome, alebo nevedome skrivili ľudia.

Kto si však tento čas nie je ochotný nájsť a túto námahu vynaložiť, nezaslúži si nič iné, ako práve tú pokrivenosť a tie zásadné omyly, ktoré mu sprostredkovávajú súčasné kresťanské cirkvi. Takýto človek sa musí uspokojiť s nesprávnymi a pokrivenými výkladmi dnešných kresťanských cirkví, ktoré v skutočnosti v mnohých veciach zatarasujú pravú cestu ľudskému duchu k Svetlu.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
 
 fotka
tequila  27. 12. 2023 16:13
skapppp
 
 fotka
abstraktdepres  28. 12. 2023 02:11
"Zo všetkého najviac sa oplatí dôverovať iba samému sebe! Svojmu vlastnému cíteniu, svedomiu a intuícii!"

Mýliš sa. Veriť v to že viem všetko najlepšie je prejav tuposti a neschopnosti uvedomiť si vlastné limity.

Keď niekto z rodiny dostane slepé črevo asi nevytiahneš kuchynský nôž a nebudeš to "intuitívne" operovať. Keď sa ti pokazí auto nevytiahneš šroubováky a nepustíš sa do opravy kedže o tom nič nevieš.

Spoločnosť funguje ako celok. Ako tým, každý vie niečo iné. Niekto je právnik, niekto doktor...

Vlastne si pekne ukázal aj k akým zlým záverom takáto obmedzenosť smeruje:

"Alebo tak, ako napríklad odborníci dnešnej doby hnali ľudí nasilu do očkovania počas pandémie a terorizovali ich absurdnými pandemickými opatreniami, pričom mnohí dôverčiví ľudia na to dnes trpko doplácajú."

Ďakovať pánu bohu že takto neuvažuje každý. Inak by značná časť populácie pri korone vyhynula a zvyšná časť by za sebou tlačila kyslíkové nádoby.

Dobrý je len tretí odstavec. Radšej si mohol napísať k akým skresleniam faktov v krestanstve došlo. Potom by tvoj blog mal dokonca nejaku hodnotu. Ale ty sa v dalších odstavcoch vždy len opakuješ, fakty len "rozvaríš". Občas trochu odbočíš a po prečítaní človek zistí že sa nič nedozvedel. Alebo tak málo že by to vošlo do 1 odstavca namiesto 10...
Napíš svoj komentár