Na čo sa máme pripraviť? Na príchod Pánovho Svetla k zemi, v ktorého lúči prichádza Syn Človeka. Prichádza v oblakoch tak, ako bolo zasľúbené pred stáročiami, aby v žiare svojho Svetla súdil svet. Aby jeho Svetlo preniklo do vnútra ľudí i do všetkého, čo budujú a vytvárajú. Aby v ich vnútri i okolo nich posilnilo a vyzdvihlo to, čo je svetlé, a aby v ich vnútri a v ich okolí priviedlo k pádu to, čo je od Svetla vzdialené.


Svetlé je to, čo je čisté, dobré, láskavé a spravodlivé. Od Svetla vzdialené je to, čo je nečisté, nedobré, neláskavé a nespravodlivé.

Prichádza Svetlo Pána, aby konečne urobilo na zemi poriadok. Aby ju očistilo a vytvorilo z nej priestor pre duchovný rozvoj ľudí dobrej vôle a dobrého chcenia. Pre duchovný rozvoj ľudí čistého srdca, čistej mysle a čistého svedomia. Nič, čo nie je svetlé a čo k Svetlu neusiluje, nebude mať na zemi viac miesto. V tom spočíva Veľká očista zeme i celého ľudstva.

Ten, kto poznáva plnosť času a očakáva to, čo prichádza, využije naplno zostávajúci čas k tomu, aby sa dokázal zodpovedným spôsobom pripraviť. A to prostredníctvom rozvíjania cností. Prostredníctvom rozvíjania čistoty, dobra a láskavého prístupu k iným. Každý deň takéhoto pozitívneho snaženia zvyšuje našu šancu, aby sme boli schopní očistou prejsť.

Ten však, kto nepoznáva plnosť času, kto je zameraný iba na matériu, kto nerozvíja nijaké cnosti, kto neusiluje o čistotu, dobro a pomáhajúcu lásku k blížnym, kto nikoho a nič neočakáva, je vo svojej ľahostajnosti a nevedomosti vystavený prichádzajúcemu dianiu úplne napospas a bez akejkoľvek ochrany.

Je to celé presne tak, ako sa vraví, že šťastie praje pripraveným. To znamená, že absolútne ľahostajným a nepripraveným nebude ani len šťastie priať.

Avšak šťastie bude každý z nás veľmi potrebovať, pretože nikto na zemi nie je dnes duchovne na takej výške, aby dokázal obstáť vo vzťahu ku kritériám, ktoré so sebou prináša lúč Pánovho Svetla. Z tohto dôvodu vyvolá prvotný dotyk ľudstva so silou Svetla veľký otras, pretože aj tí najlepší z najlepších nie sú takí dobrí, ako to Svetlo vyžaduje.

Sila tohto otrasu a po ňom nasledujúcom, trvalom tlaku, bude pre mnohých neraz až na hranici znesiteľnosti. Ale čím úprimnejšie a vážnejšie sa ľudia už v súčasnosti usilujú o dobro, čistou, spravodlivosť, lásku k blížnym a napĺňanie Vôle Stvoriteľa, tým rýchlejšie sa dokážu spamätať, a tým rýchlejšie sa dokážu prispôsobiť novým podmienkam, vynúteným tlakom Božieho Svetla.

Tieto skutočnosti znamenajú, že za súčasného stavu duchovnej nezrelosti ľudstva zažijú pri prvotnom dotyku lúča Svetla viac, alebo menej silný otras, alebo šok i ľudia usilujúci sa k Svetlu a k hodnotám Ducha. Budú však schopní prvotný šok prekonať a prispôsobiť sa.

To však, čo ľuďom usilujúcim sa o duchovné hodnoty prinesie šok, prinesie ľuďom vzdialeným od duchovných hodnôt katastrofu a záhubu. Je preto potrebné a životne dôležité, aby sa každý človek už teraz zachvieval vo vnútornej otvorenosti voči Svetlu, ktoré prichádza, aby konečne oslobodilo svet od všetkých súčasných zmätkov a od vzrastajúcej beznádeje. Radostné očakávanie prichádzajúceho Svetla je dnes tým, čo má jasne žiariť vo vnútri každého z nás, pretože takéto vnútorné naladenie nám sprostredkuje pomáhajúce zásahy vyššej Moci.

Lebo toho, kto verí vo Svetlo a radostne očakáva jeho príchod, Svetlo podrží, pomôže mu a nedá mu padnúť. Lebo k tomu, kto sa už dnes priznáva k Svetlu a k jeho hodnotám tak, že sa ich snaží reálne žiť, sa prizná i Svetlo Božie keď príde.

A nie len keď príde, ale už teraz mu môže podať pomocnú ruku, ochrániť ho a viesť ho do svetlej budúcnosti, naplnenej radostnou spoločnou prácou na pozdvihovaní pozemského sveta. Nový svet sa stane spoločne zveľaďovaným priestorom pre nový, zjasnený kolobeh rodenia ľudských duší. Tie sa tu budú môcť vracať, aby rozviazali svoju karmu, oslobodili sa od všetkých vín a s dočista vybielenými rúchami mohli vstúpiť do kráľovstva nebeského. Ľudské duše sa budú rodiť na novej, svetlej zemi, aby dostali príležitosť k zrýchlenému duchovnému dozrievaniu, ktoré bude prebiehať v radostnom prežívaní spoločenstva očisteného ľudstva, kráčajúceho k duchovnému vzostupu a vzájomne sa podporujúceho na ceste do ríše Ducha.

A to všetko sa bude diať pod neustálym tlakom Svetla, ktoré nedovolí, aby ľudstvo opäť zakolísalo vo svojom svetlom snažení.

V súčasnosti ide každému z nás o to, aby sa svojim úsilím o dobro, čistotu, spravodlivosť a lásku k blížnym dokázal kvalifikovať do tejto požehnanej Svetlej ríše mieru na zemi. Aby dokázal ustáť prvotný otras, spôsobený dotykom Svetla, aby sa dokázal prispôsobiť jeho požiadavkám a vstúpiť do ríše mieru na zemi vo svojej fyzickej podobe. Alebo ak nie, aby sa stal hoden toho, že sa bude môcť narodiť na novej, očistenej zemi, a dokončiť na nej svoj duchovný vývoj.

V lúči Božieho Svetla prichádza Syn Človeka, aby nás pozval na svoju svadbu. S nádejou a radosťou očakávajme jeho príchod. Buďme naň pripravení a nie nepripravení! Neodmietajme jeho pozvanie na svadbu v ríši mieru tým, že dopustíme, aby naše pozemské starosti odviedli našu pozornosť od toho, čo je dnes zo všetkého najdôležitejšie. Aby nám znemožnili a spochybnili radostné očakávanie príchodu Ženícha, ktorého máme očakávať oblečení vo svadobných rúchach dobrého, cnostného a čistého života.

Nič iného nie je dnes dôležité! Ani starosti o svoju rodinu a deti, aby sme ich uživili a zabezpečili! Ani plná vyťaženosť prácou, zarábaním peňazí a kariérou! A už vôbec nie nejaké pôžitky a užívanie si!

Normálneho života, s ním spojených povinností i radostí sa nemáme vzdávať. Nemáme na ne rezignovať, ale musíme vedieť, že najdôležitejšie zo všetkého je dnes len jedno jediné. Túžba po Svetle a radostné očakávanie jeho príchodu! Túžba po prichádzajúcom Svetle Božom, ktorá núti človeka, aby sa jeho vnútro skvelo čistotou mysle a srdca. Aby žiarilo silným chcením k dobrému a láskou k blížnym. Aby horelo láskou k Bohu, prejavujúcou sa snahou poznávať, chápať a rešpektovať jeho Vôľu.

Kto sa bude o toto vážne snažiť, nemusí sa ničoho obávať. Nech sa deje čokoľvek.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár