Našim stvorením prúdi základná Božia sila vo forme žiarenia, z ktorého ľudia čerpajú a vytvárajú z neho svoje vlastné, osobné žiarenie. Životne dôležitou vecou pre každého z nás je, aby sme dokázali toto Svetlé žiarenie správne využiť, a na základe toho sme mohli byť jeho prostredníctvom, ako na anjelských krídlách nesení k Svetlu a k Stvoriteľovi.


Aby sme pochopili toto tajomstvo, musíme sa vrátiť úplne na začiatok, k slovám Stvoriteľa: „Buď Svetlo!“ Neboli to však len slová, ale bolo to niečo, čo sa okamžite stalo činom. „Buď Svetlo,“ bol čin! Bol to akt vyžiarenia Pánovho Svetla do ničoty, kde pred tým absolútne nič neexistovalo. Ani priestor, ani čas. Úplne nič.

Šírením žiarenia Pánovho Svetla do ničoty sa toto základné žiarenie ochladzovalo a vznikali z neho rôzne úrovne a svety. Tieto svety, aj napriek ich formám a rôznym stupňom zhutnenia však stále zostávajú žiarením. A takýmto žiarením je aj hmotnosť našej zeme.

Hmota nie je žiadna tuhá látka, ako sa domnievame, ale je to v skutočnosti určitý druh žiarenia, ktorý vznikol ochladením a zhustením prvotného žiarenia Pánovho Svetla. Hmota je žiarenie menej živé a menej pohyblivé, ako je tomu vo vyšších úrovniach, nachádzajúcich sa bližšie k Stvoriteľovi, ale aj napriek tomu je to stále len žiarenie.

Ak príjmeme fakt, že všetko okolo nás je len žiarenie, pochádzajúce z prvotného žiarenia Svetla uvedomíme si, že aj človek, aj ľudská osobnosť je len žiarením. Naše telo, naše city, myšlienky a chcenie, to všetko je žiarením.

Žiarenie našej osobnosti povstalo zo žiarenia Stvoriteľa a je na ňom závislé. Pánovo žiarenie prúdi neustále do vesmíru a do celého stvorenia ako dar, skrývajúci v sebe obrovské tvorivé možnosti, ktoré majú byť všetkými živými bytosťami správne využité. Toto žiarenie je určené k tomu, aby sa v jeho rýdzej a čistej podobe stalo trvalou súčasťou všetkého života vo stvorení, aby ho občerstvovalo, osviežovalo a viedlo k Svetlu.

No a základnou úlohou nás ľudí je využívať toto prvotné žiarenie presne v tom zmysle, v akom k nám prichádza. Využívať ho v jeho čistote a rýdzosti. V jeho pozitivite a dobrote, ktorú v sebe nesie, a ktorú obsahuje.

Našou základnou ľudskou povinnosťou je využívať Pánovo žiarenie na základe Vôle v ňom obsiahnutej! Využívať ho správnym a čistým spôsobom tak, aby všetko to, čo budeme ako ľudské bytosti prostredníctvom neho formovať, budovať, vytvárať, cítiť, myslieť a chcieť prinášalo iba požehnanie všetkému vo stvorení a viedlo k Svetlu a k Bohu. Máme ho zhodnocovať správne a v zmysle dobra v ňom obsiahnutom tak, ako to robia anjeli v nebi a čistí ľudskí duchovia v kráľovstve nebeskom.

Všetky bytosti, ktoré toto činia, žijú v harmónii s univerzom, pretože vyžarovanie vlastnej osobnosti, vlastného chcenia, myslenia a cítenia zharmonizovali a dali do súladu so základným žiarením Pána, prúdiacim celým stvorením.

Čistým a správnym spôsobom prijímajú a zhodnocujú toto žiarenie prírodné bytosti, ktoré spravujú prírodný svet, čo jasne vidieť na nádhere, dokonalosti a čistote prírody.

Človek, ktorý dostal dar slobodnej vôle, sa môže slobodne rozhodnúť, akým spôsobom zhodnotí prvotné Pánovo žiarenie. Či tak, aby sa žiarenie jeho vlastnej osobnosti kvalitatívne zachvievalo s rýdzim základným žiarením Stvoriteľa, alebo ho využije inak a po svojom. Nie v jeho rýdzosti, čistote, dobrote, láske a spravodlivosti, ktoré v sebe nesie.

Dar slobodnej vôle nám bol daný v skutočnosti preto, aby sme mohli obohatiť stvorenie žiarením svojej vlastnej duchovnej jedinečnosti, a to skrze čisté a správne zhodnocovanie Pánovho žiarenia. Takýmto spôsobom môže byť naše osobné žiarenie, vyžarované skrze našu slobodnú vôľu harmonické a v čistote nášho chcenia sa zachvievajúce so Svetlým prúdom žiarenia.

Alebo potom môže byť žiarenie, šírené našou osobnosťou do stvorenia prostredníctvom nášho cítenia, myslenia, chcenia a jednania rušivé, nečisté a nedobré, predstavujúce znehodnotenie prvotného čistého žiarenia, darovaného človeku Stvoriteľom k jeho čistému využitiu.

Znamená to teda, že zo všetkého, čo si prajeme, čo chceme a čo z nás vychádza sa stáva žiarenie. Pri dobrom chcení a čistote je nami vytvárané žiarenie obohatením harmónie stvorenia. Pri zlom chcení a pri odchýlení od čistoty pôsobí naše žiarenie protikladne voči všetkému čistému vo stvorení.

Človekom vytvárané pozitívne žiarenie je prijaté harmóniou Svetla a vracia sa k nemu naspäť v podobe požehnania. Človekom vytvárané nedobré a protikladné žiarenie nie je Svetlom prijaté, pretože ruší harmóniu.

Každé zneužitie prvotného Pánovho žiarenia slobodnou vôľou je okamžite rozpoznané ako cudzorodé. V protitlaku Svetla je k človeku jeho vlastné negatívne a nesprávne žiarenie vrhnuté naspäť, aby to musel byť nakoniec on sám, kto bude požívať jeho ovocie a jeho plody. Toto žiarenie sa zhromaždí okolo človeka a zmaterializuje sa podoby nešťastia, choroby, alebo nejakého iného karmického úderu.

Ľudia, neznalí týchto skutočností, prepadajú napríklad strachu, obavám, úzkosti, depresii a mnohým iným neradostným psychickým stavom, ktoré sú však opäť len žiarenie. Ale pretože to nie je žiarenie pozitívne, ani jeho spätná odozva nemôže byť pozitívna. A to už ani nehovoriac o vyslovene zlom a nečistom chcení.

Buďme si vedomí týchto skutočností a bdelo si strážme kvalitu vyžarovania našej osobnosti. V nijakom prípade nedopusťme, aby pod tlakom okolia a najrozličnejších negatívnych vplyvov došlo k jeho zakaleniu. Udržujme svoje žiarenie v harmónii so Svetlom tak, že z našej osobnosti bude vyžarovať do stvorenia čistota, radosť, vnútorný jas, láska k blížnym, láska k Stvoriteľovi a iné podobné, budujúce a pozitívne žiarenia.

Úzkostlivo dbajme o to, aby sme správne, v čistote vnútra a v dobrom chcení využívali Svetlé žiarenie vo stvorení, aby nám toto žiarenie ako odozvu nášho správneho a Bohu milého využitia jeho potenciálu prinášalo jedno požehnanie za druhým, čo nás bude povznášať k Svetlu a ku kráľovstvu nebeskému.

Na základe večného zákona pohybu je žiarením Svetla všetko vo stvorení neustále hnané k pohybu, smerujúcemu k vývoju. Ani človek nie je nijakou výnimkou. Aj on musí pod tlakom sily žiarenia Svetla vysielať svojim chcením vlastný druh žiarenia do stvorenia. Žiarenie je preto skrytou podstatou všetkého, s čím sa stretávame na našej púti stvorením. Je našou odmenou, alebo trestom, vedie nás do kráľovstva nebeského, alebo do zatratenia, a to presne podľa toho, akého druhu sú žiarenia, ktoré my sami každodenne vysielame do stvorenia svojimi citmi, myšlienkami, alebo činmi.

Prvoradou snahou každého z ľudí by preto malo byť naše spolu zachvievanie sa v úplnom súlade s čistým prvotným žiarením Svetla, aby sme mohli byť v odozve jeho požehnania sami nesení k Svetlu.

Aby sme nemali ani len najmenších pochýb, akého charakteru je toto žiarenie a akým spôsobom máme byť s ním v súlade, Otec nebeský poslal na zem svojho Syna, aby nám našou ľudskou rečou vysvetlil, akým spôsobom máme správne žiť tak, aby sme tvorili v súlade s čistým žiarením Svetla.

Kristus zvestoval ľudstvu, že podstatou Svetlého žiarenia je Láska, a ak ho chceme správne zhodnocovať, máme žiť v láske k blížnym a v láske k Bohu.

Pánom Ježišom zvestovaný Duch Pravdy to ešte rozšíril o Boží atribút Čistoty, na základe ktorého žijeme v súlade s čistým žiarením Svetla vtedy, keď sa snažíme o čistotu vlastného chcenia a myslenia, a zároveň o čisté jednanie s druhými ľuďmi.

Takto treba žiť, aby sme čistým a správnym spôsobom zhodnocovali prvotné žiarenie Svetla, a na základe jeho správneho využívania sme mohli byť sami nesení k Svetlu.

v spolupráci s » smeromkzivotu.blogspot.com/...

 Blog
Komentuj
Napíš svoj komentár