» d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9...


V celosvetovú Noeho potopu kedy celý svet zatopilo a zachránil sa iba Noe, zvieratá a jeho rodina v drevenej arche dnes verí veľké množstvo ľudí. V kresťanstve sú to hlavné biblickí fundamentalisti z radu protestantov, ale aj malá časť katolíkov. Ak by malo dôjsť k celosvetovej potope, stopy po nej by sa zachovali, ibaže žiadne nie sú.....

1 : celosvetovo rozšírena vrstva hrubozrnného štrku a piesku, na ktorej by ležala celosvetová vrstva ílovcov,

Celosvetová potopa by zanechala, celosvetovo rozšírenú vrstvu hrubozrnného štrku a piesku, na ktorej by ležala celosvetová vrstva ílovcov," upozorňuje geolog Prothero. Nič také však neexistuje !
2 : Obrovské množstvo odumrelých živočíchov vo vrstve starej 4200 rokov. Absencia živočíchov v mladších vrstvách PO roku 2200 pred n.l

Globálna potopa by sa podpísala aj v geologických vrstvách. Noeho potopu datujú biblisti do roku 2200 pred. n.l. To by teda znamenalo že v geologickej vrstve starej 4200 rokov by sme mali nachádzať obrovské množstvo odumrelých živočíchov, oveľa viac než v predchádzajúcich vrstvách, pretože naraz v tejto vrstve všetky zvieratá na Zemi počas potopy zomreli. Následne by potom platilo to, že v mladších vrstvách PO roku 2200 by sme nemali nachádzať vôbec žiadne živočíchy alebo takmer žiadne živočíchy, a to minimálne zopár storočí dokiaľ by sa zvieratá nestihli dostatočne rozmnožiť a naplniť celú Zem. Nič také sa však nedeje !
3 : Zánik jednotlivých civilizácii po roku 2200 pred n.l

» d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9...


» d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9...


Kreacionisti datujú potopu na rok 2204 pred n.l. Poznáme jednotlivé staroveké civilizácie ktoré existovali aj pred rokom 2204 pred n.l. Ak by malo dôjsť k celosvetovej potope ako to opisuje biblia, museli by sme vidieť zánik všetkých týchto civilizácii po roku 2200. Nič takého sa však nedeje, jednotlivé civilizácie pokračovali dalej aj po roku 2204 ako keby sa nič nestalo ! Vidíme tiež že len pár desiatok rokov PO potope sa stavali mestá, a viedli vojenské ťaženia. To by nebolo nijako možné, pokiaľ by malo prísť k celosvetovej potope, kde by prežilo len 8 ľudí !!!

» cs.wikipedia.org/wiki/22._stolet... ._n._

» cs.wikipedia.org/wiki/21._stolet... ._n._l.
4 : Premiešané živočíchy v geologickej vrstve starej 4200 rokov

» d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9... potopa 1.jpg?ph=3ee560d3ce


Ak by malo dôjsť k celosvetovej potope, tak v geologickej vrstve starej 2200 rokov, by sme museli vidieť totálny miš maš. Museli by byť v nej premiešané všetky možné živočíchy ktoré vtedy žili. Nič takého však nevidíme, namiesto toho vidíme, že živočíchy sú usporiadané od najmenšieho po najväčší, pričom jednotlivé živočíchy sú zastúpené v jednotlivých vrstvách, kým v iných sa už nenachádzajú !

Komentár : Tu nepomôže tvrdenie kreacionistov, že počas toho ako stúpala voda, väčšie zvieratá utekali na vyššie položené miesta, kým tie menšie zomreli na nížine, pretože v tých najnižších vrstvách nenachádzame malé suchozemské živočíchy, ale IBA morské živočíchy ako sú napríklad kraby, trilobity, mäkkýše a druhy obojživelníkov. Tie by však stúpajúcu hladinu mora v nižších vrstvách prežili a postupne ako by voda stúpala by sa aj oni neustále posúvali vyššie a vyššie. Lenže vo vyšších vrstvách už morské živočíchy nenachádzame ! To teda oveľa oveľa viac podporuje pomalý evolucionostický model, ktorý hovorí o tom, že život vznikol v oceánoch. Z oceánov sa postupne dostal na zemský povrch v podobe obojživelníkov. Takto to trvalo dlhé obdobie, až morské živočíchy postupne zanikali, respektíve sa evolučne vyvíjali na pozemské tvory. Takáto teoria súhlasí s geologickým profilom aký nachádzame dnes, v ktorom sa v istom období nachádza dominancia morských živočíchov, ktoré sa postupne strácajú, čo sa dnes vysvetľuje tak, že tieto morské živočíchy sa postupom času premenili na suchozemské a suchozemské živočíchy začali mať na Zemi dominanciu !

Ak by sme si označili zem o rozlohe 1m2 a začali vrtáť až do prekambria, dospeli by sme k desiatkam rôznych fáun. To by však nebolo nijako možné, pokiaľ by celý geologický profil mal predstavovať jedno Noeho obdobie ako tvrdia kreacionisti ! Namiesto toho je to dôkazom existencie desiatok rôznych faun počas mnohých miliónov rokov !

Ďalej, geologické vrstvy sú kilometre hlboké, odkiaľ by sa zobralo tolko zemini aby vznikli po celom svete kilometre vysoké vrstvy ? Padajúci dážd kilometre vysoké vrstvy nevytvorí ! Ani tsunami, ani vybuchujúce sopky v miestach svojho výbuchu nedokážu ani zďaleka vytvoriť kilometre hlboké vrstvy, ale skôr vrstvy maximálne IBA do niekoľkých desiatok metrov ! Kilometre hlboké vrstvy ktoré nemohli vzniknúť náhle sú preto nezvratným dôkazom veku Zeme stovky miliónov rokov ! Iba za takýto dlhý čas mohli vzniknúť geologické vrstvy o výške niekoľkých kilometrov !
5 : celosvetové rovné vrstvy bez erózie

» d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9...


Komentár : Celosvetová potopa by zachovala celosvetové rovné geologické vrstvy bez erózie a to po celej Zemi a vo všetkých vrstvách ! Ibaže len v niektorých častiach sveta a iba v niektorých geologických súvrstviach nachádzame rovné vrstvy bez erózie. Ostatné nesú znaky erózie, čo znamená, že existovalo dostatok času kým sa daná vrstva vplyvom pomalej erózie prehĺbila a to sa nedá nijako zladiť s rýchlym utváraním vrstiev počas celosvetovej potopy !
6 : Nachádzanie skamenelín, ropy, zemného plynu, uhlia, v geologickej vrstve starej 4200 rokov po celom svete

Rýchlosť usadzovania nových vrstiev je docela pomalá, je to okolo 1mm za rok. To znamená že za 4200 rokov sa na Zemi zvýši vrstva Zeme o 4200X1mm = 4,2 metra ! Inak povedané 4,2 metra pod našimi nohami a nižšie, by sa mali nachádzať všetky odumreté zvieratá počas Noeho potopy ak by celosvetová potopa bola pred 4200 rokmi.

Celosvetová potopa kde sa všetko navzájom premiešava a rýchlo zasypáva hlinou je ideálna na vznik skamenelín, zemného plynu, ropy, uhlia. To by teda znamenalo že by sme mali skameneliny, ropu, zemný plyn, uhlie nachádzať po CELOM svete (keďže potopa bola celosvetová) a to v hĺbkach pod 4,2 metra ! Nič takého sa však nedeje ! Nerastné suroviny nachádzame len v niektorých častiach sveta a aj to v hĺbke niekoľkých stoviek metrov až kilometrov hlboko v Zemi ! Podobne je to aj so skamenelinami, ktoré nachádzame v drtivom % vo veľkých hĺbkach !

Takýto geologický záznam teda naznačuje skôr to, že potopy boli na našom svete pred stovkami tisíc rokov a aj to len v niektorých častiach sveta - lokálne záplavy.
7 : Presolená geologická vrstva stará 4200 rokov po celej Zemi. Soľné bane.

Biblická správa hovorí o tom, že na Zemi pršalo 40 dní až noci až sa celý povrch zatopil Gn 7:12. Malo by dôjsť k celosvetovej potope, k zatopeniu celého zemského povrchu, museli by sa zvýšiť hladiny oceánov o tisícky metrov ! Zvyšujúca sa morská slaná voda by zatopila celý zemský povrch. Následne nám biblia hovorí o tom, že vody opadávali a zem sa vysušila Gn 8:5. Opadávajúca slaná morská voda by zanechala soľne násypy po celej Zemi ! Inak povedané Zemina spred 4200 rokov by v porovnaní s dnešnou zeminou musela byť značne presolená, nič takého sa však nedeje !

Na miestach v tvare U v ktorých by sa opadávajúca voda zhromažďovala a nemala by ako odtiecť do "hlbočiny" Gn 7:11 by vznikli soľné bane. Tie by následne museli dnes existovať po celom svete ! Nič také sa však nedeje !
8 : Zhodný popis celosvetovej potopy starovekými národmi

Ak by malo dôjsť k celosvetovej potope, túto potopu by opisovali všetky staroveké národy. No nie všetky národy majú vo svojich tradíciach mýtus o potope. Pravda, okolo 80% ich má. Z týchto 80% však niektoré síce opisujú potopu, ale IBA ako regionálnu potopu. Zvyšok opisuje potopu ako celosvetovú. Takže ani samotné Tradície národov sa nevedia zhodnúť či vôbec k potope došlo, a ak áno, či bola regionálna alebo celosvetová.

Dalej, z tých civilizácii, ktoré hovoria o tom že zažili celosvetovú potopu, viacero z nich pochádza z obdobia PO roku 2200 pred. n.l a teda sú mladšie. Znamená to teda že aj PO roku 2200 Zem pravidelne zasahovali ďalšie celosvetové potopy ??? A nepovedal azda Boh že už nebudú ďalšie potopy ? Gn 9:15

Ďalej, predpokladajme, že nastane situácia kedy sa zachráni iba Noeho rodina, teda spolu 8 ľudí 1Pt 3:20. Znamenalo by to teda, že všetky ľudské pokolenia pochádzajú/pochádzali od Noeho a jeho synov. Z Noeho synov sa po potope rozvrstvili všetky národy na Zemi Gn 10:5; Gn 10:32, to by však následne logicky znamenalo, že všetky národy na Zemi by nielenže mali mať príbeh o potope, ale aj zcela rovnaký príbeh o potope. Ibaže to nie je pravda. Viacero národov príbeh o potope nemá, a tie čo majú majú rozdielne príbehy líšiace sa od Noeho príbehu. Typickými znakmi Noeho príbehu sú - Noe a jeho rodina, záchrana 8 ľudí, Jeden Boh, čisté a nečisté zvieratá, vrch Ararat, liatie vody 40 dní, zápalná obeta Bohu po potope, celosvetová potopa, drevená archa, presné rozmery archy, krkavec a holubica, olivovník, Boží hnev, sľub Boha nikdy nevyhubiť všetko živé potopou, zákaz jedenia krvi, znak medzi Noemom a Bohom v podobe dúhy. Treba podotknúť, že tieto jednotlivé znaky ostatné príbehy národov neobsahujú vôbec (tie čo príbeh o potope nemajú), alebo obsahujú, ale iba zopár z nich ! Takýto obrovský nesúlad medzi jednotlivými príbehmi nie je možný, pokiaľ by všetky národy mali pochádzať od Noeho synov, a teda mali by v sebe obsahovať rovnaké Tradície o potope !

Ďalej, pred Noeho potopou sa odohralo viacero významných udalostí. Spomeňme jednotlivé prvky - Adam a Eva, život v raji, zlomyselný had, strom poznania, prvotný hriech, stvorenie sveta za 7 dní, vyhnanie z raja, Kain a Ábel a následné Kainovo zahubenie Ábela, vysoký vek patriarchov, Boží synovia sa párili s ľudskými ženami. Pokiaľ by všetci ľudia pochádzali od Adama, znamenalo by to, že všetci ľudia v predpotopnej dobe museli poznať tieto príbehy a šírili si ich medzi sebou z generácie na generáciu vo forme ústnej tradície. Preto aj Noe a jeho rodina museli tieto príbehy poznať, a po potope tieto príbehy museli následne ústne odovzdávať ich nasledujúcim generáciam z generácie na generáciu. A keďže všetky národy pochádzajú od Noeho a jeho synov, znamenalo by to, že všetky národy by vo svojich tradíciach mali obsahovať tieto príbehy. Ibaže, okrem Izraelského národu žiaden národ ktorý vznikol PO potope tieto príbehy neobsahuje ! A to by nebolo nijako možné, pokiaľ by všetky národy mali pochádzať od Noeho !
9 : Meranie veku Zeme

Malo by platiť to, že vrstvy kambria až po vrstvy staré 4200 rokov sa vytvorili v priebehu pár rokov počas Noeho potopy ako tvrdia kreacionisti, muselo by následne platiť to, že jednotlivé vrstvy budú rovnako staré ! Ibaže to dnes neplatí. Keď si napríklad zoberieme horninu z vrstvy Silurian, a horninu z vrstvy Paleocén, dostaneme pri datovaní ich veku skrze rozpad ich izotopov dve zcela odlišné výsledky ich veku o rozdiele miliónov rokov a to by nebolo nijako možné, pokiaľ by dané horniny existovali naraz v rovnakom období ! Dáva to zmysel jedine vtedy, ak jednotlivé dve vrstvy navzájom od seba delia milióny rokov času.
10 : Preplnená Zem

Postavte sa a označte si územie 1m2. Ak by ste pod vašimi nohami na označenom územi 1m2 vyvŕtali dieru hlbokú niekoľkých kilometrov, čím by ste sa dostali až do najstarších geologických vrstiev - prekambria, došli by ste do kontaktu so stovkami rôznych zvieracích čí rastlinných skamenelín. Kebyže tieto skameneliny položíte na seba, nahromadila by sa z nich kopa vysoká 50 stôp - cca 12 metrov !

Náboženskí fundamentalisti tvrdia, že Zem je stará 6000 rokov, a nasledovný kilometre hlboký geologický profil vznikol behom krátkej doby počas Noeho potopy ! To by však potom znamenalo, že v čase kedy žil Noe na 1m2 sa nachádzalo počet zvierat ktorý by vytvoril 12 metrov vysokú kopu, čo je samozrejme nemožné.

» www.csun.edu/~vcgeo005/Nr38R...
11 : Čierne uhlie v geologických vrstvách vzniknutých Noeho potopy

» d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9...


vzniká spaľovaním lesov a teda pri požiaroch. Nálezy čierného uhlia v geologických vrstvách ktoré podľa tvrdení kreacionistov mali vzniknúť počas Noeho potopy, boli nájdené na viacerých miestach na Zemi ! To by však nebolo nijako možné, pokiaľ by malo dôjsť k celosvetovej potope opísanej v biblii, pretože prudko padajúci dážď by rýchlo zahasil akýkoľvek vznikajúci požiar (Senter 2011)

» www.csun.edu/~vcgeo005/Nr38R...
12 : Rozpory Noeho potopy medzi sebou

Existujú nielen vedecké rozpory medzi Noeho potopou a vedou, o ktorých sme si už písali, ale dokonca aj rozpory Noeho potopy medzi sebou ! Je naozaj udivujúce, že hoci má opis Noeho potopy len 3 strany, nachádza sa v ňom vyše 6 rozporov :

1 : Zomreli všetci (okrem Noeho a jeho rodiny) pri potope?

A : Áno

"A bola zničená každá živá hmota, ktorá bola na povrchu zeme, človek i dobytok, plazivé veci i nebeské vtáctvo; a boli vyhladení zo zeme, a zostal nažive iba Noe a tí, ktorí boli s ním v korábe." 1. Mojžišova 7:21-23

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B : Nie, obri ktorí žili pred potopou Ex 6:4 prežili, a žili aj PO potope Nm 13:34
2 : Koľko z každého čistého zvieraťa vzal Noe do korábu?

A : Sedem

"Z každého čistého zvieraťa si vezmeš po sedmičkách, samca a jeho samicu." 1. Mojžišova 7:2

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B : Dva

"Z čistých zvierat a zvierat, ktoré nie sú čisté, z vtákov a zo všetkého, čo sa plazí na zemi, vošli dvaja a dvaja k Noachovi do korábu, samec a samica, ako Boh prikázal Noachovi." 1. Mojžišova 7:8-9
3 : Ako dlho trvala povodeň?

A : Potopa trvala 40 dní.

"A potopa bola štyridsať dní na zemi" 1. Mojžišova 7:17

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B : Potopa trvala 150 dní.

"A vody panovali na zemi stopäťdesiat dní." 1. Mojžišova 7:24
4 : Bola voda na celej Zemi keď odlietala holubica z Noeho lode ?

A : Nie, na Ararate a ostatných nižších vrchov už nebola voda.

"4 A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat. 5 Vody odchádzali a upadávali až do desiateho mesiaca. V prvý deň desiateho mesiaca sa zjavili temená vrchov." 1 Mojžišova 8 : 4-5

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B : Na celej zemi ešte bola voda

"6 A keď uplynulo štyridsať dní, Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil, 7 a vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. 8 Po ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. 9 Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme." 1 Mojžišova 8: 6-9

Komentár : Holubica bola vypustená 40 dní potom, čo voda už nebola na mnohých nižších vrchoch od Araratu Gen 8: 4-5 a predsa sa tu tvrdí, že na celom povrchu Zeme bola voda !
5 : Kedy vyschli vody potopy ?

A : V 601 roku Noeho, v prvom mesiaci v prvý deň.

"13 V šesťstoprvom roku teda, v prvom mesiaci, v prvý deň mesiaca vyschli vody na zemi. 14 Tu Noe odstránil strechu korába, aby videl, a zemský povrch bol suchý." 1 Mojžišova 8: 13-14

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

B : V 601 roku Noeho, v druhom mesiaci na 27 siedmy deň

"V druhom mesiaci, na dvadsiaty siedmy deň mesiaca bola zem suchá. Vtedy povedal Boh Noemovi"
Historické nepresnosti :

1 : Aký je najvyšší vrch na svete ?

Kniha Genezis 8: 2-5

"2 Zatvorili sa aj žriedla hlbočín a nebeské priepusty a prestal pršať dážď z neba. 3 Vody prúdili a odtekali a vracali sa zo zeme a po stopäťdesiatich dňoch vôd ubudlo. 4 A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat. 5 Vody odchádzali a upadávali až do desiateho mesiaca. V prvý deň desiateho mesiaca sa zjavili temená vrchov."

Komentár : Autor knihy Genezis si myslel že Ararat bol najvyšším vrchom na svete. Autor totiž hovorí, že potom čo vody opadávali zjavil sa najprv vrch Ararat, a až potom čo vody opadávali ďalšie dni, až vtedy sa zjavili temená ostatných vrchov. Ibaže Ararat nie je najvyšším vrchom sveta... Najvyšším vrchom sveta je Mount Everest s výškou vyše 8000 metrov. Okrem neho exitujú aj mnohé ďalšie vrchy, ktoré majú sú vyššie než Ararat ktorý je vysoký 3800 metrov.
13 : Ako sa dostali zvieratá na kontinenty ?

» d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9...


Kreacionisti učia o tom, že krátko PRED potopou boli všetky svetadiely spojené v jednom kontinente Pangea. Následne učia, že počas potopy došlo k roztrhnutiu kontinentov a ich následnému oďďalovaniu. Lenže PO potope sa už Zem ukľudnila a všetky zvieratá vyliezli z archy na hore Ararat. Ako sa však tieto zvieratá dostali na vzdialené kontinenty keď tým by v tom čase tvoril prekážku stákilometrový oceán ?
14 : Odolný Olivovník Gn 8: 4-11

» d6scj24zvfbbo.cloudfront.net/acdc6a5f8ffe9c9...


Kniha Genezis 8: 4-11

"4 A v siedmom mesiaci, na sedemnásty deň mesiaca koráb zastal na vrchu Ararat. 5 Vody odchádzali a upadávali až do desiateho mesiaca. V prvý deň desiateho mesiaca sa zjavili temená vrchov. 6 A keď uplynulo štyridsať dní, Noe otvoril okno korába, ktoré bol urobil, 7 a vypustil krkavca. On odlietal a vracal sa, kým nevyschli vody na zemi. 8 Po ňom vypustil holubicu, aby zvedel, či sa už vody stiahli zo zeme. 9 Ale keď holubica nenašla miesto, kde by spočinula jej noha, vrátila sa späť k nemu do korába, lebo vody boli ešte na povrchu celej zeme. On vystrel ruku, chytil ju a vzal ju k sebe do korába. 10 Potom čakal ďalších sedem dní a opäť vypustil z korába holubicu. 11 A holubica priletela k nemu iba v podvečer a v zobáku mala čerstvú olivovú ratolesť."

Komentár : Krkavec mal údajne nájsť olivovník a priniesť z neho "olivovú ratolesť", ibaže to nie je vedecky možné. Vody potopy zaplavili celú Zem po dobu 150 dní Gn 7:24, no olivovník nedokáže vydržať pod vodou dlhšie než tri mesiace ! Ak by bol pod vodou dlhšie než tri mesiace, celý by opadal.

Tu neobstojí ani argument, že olivovník vyrástol vtedy keď vody opadávali a ukázala sa prvá pevnina, pretože až po 3 rokoch vyrastie olivovník a začínajú na olivovníku rásť olivy, lenže čas od doby kedy vody opadli a holubica doniesla olivovú ratolesť bolo len nečo vyše 4 mesiacov ! Za takú dobu by nestihol olivovník vyrásť !

» www.csun.edu/~vcgeo005/Nr38R... sTR 9-10

» www.topbyvanie.sk/magazin/ako-pes...
15 : Ako vznikol príbeh o celosvetovej potope ?

Všetko nasvedčuje tomu, že Noeho potopa bola len odkopírovaná od Mezopotámcov - Sumerov. Uveďme preto niekoľko dôvodov :

1 : Noeho potopa sa až náramne podobá na Sumerskú potopu, ktorá je preukázateľne staršia než Noeho potopa datovaná do roku 2500 pr. n.l. Zo všetkých opisov potôp sveta sa žiaden opis potopy nezhoduje s Noeho potopou tak ako Sumerská. V Sumerskej potope sa Bohovia rozhodli potrestať ľudstvo za jeho hriechy, zachrániť sa mal len Utnapištim, jeho rodina, remeselníci ktorí zhotovovali loď a zvieratá na Zemi. Utnapištim mal postaviť drevenú loď. Prišla potopa zatopila a zahubila celý svet, a keď vody opadávali, Utnapištim vypustil holubicu aby zistil či vody už opadli. Potom čo vody opadli obetoval Utnapištim zvieraciu obetu svojim Bohom.

2 : Väčšina historikov a biblistov sa zhoduje v tom, že Genezis bola napísaná okolo 5 storočia pred našim letopočtom a teda krátko potom čo sa Izraeliti oslobodili zo zajatia v Babylone - Mezopotánie. Keďže dlhé roky žili ako zajatci v Mezopotámii, prevzali od nich množstvo ich Tradícii, ako napríklad tradíciu o celosvetovej potope, a nielen to, ale aj učenie o večnom živote, vzkriesení, pekle, v ktoré Sumeri verili. Keď si totiž všimneme bibliu, tak Tóra teda 5 kníh Mojžišových datovaných do roku 1200 pred. n.l nehovoria vôbec nič o posmrtnom živote, vzkriesení, nebe a pekle. Toto učenie sa v knihách SZ začína objavovať až v prorokoch, čo sú knihy ktoré vznikli počas babylonského zajatia. Vtedy Izraeliti prevzali od Mezopotáncov učenie o nebi/pekle, vzkriesení, ale aj o celosvetovej potope.
16 : Iba historicko vedecká nepresnosť ?

Mnohí kresťania poukazujú na to že biblia nie je historicko vedecká učebnica, preto historicko vedecké nepresnosti neznižujú jej dôveryhodnosť. Ibaže znižujú, pretože v príbehoch o celosvetovej potope figuruje Izraelský Boh Jahve. Ak sa celosvetová potopa nikdy neudiala, potom sú aj jednotlivé výroky Jahveho o zničení všetkého tvorstva na Zemi Gn 6:7; o postavení lode a privedení zvierat na archu Gn 6: 13-17; o 40 dennom daždi Gn 7:4 a o Božej prísahe viac nevyhubiť všetko živé skrze potopu Gn 8: 21-22 falošné a nikdy ich Boh nepovedal ! Ale ak tieto výroky Boh nikdy nepovedal, prečo tieto výroky biblický autor dal do úst Jahveho ako keby ich povedal ? Pokiaľ si biblickí autori zvykli vymýšľať výroky a slová ktoré podsúvali Jahvemu, ktoré on sám nikdy nepovedal, tak dôveryhodnosť ostatných Jahveho výrokov tým prudko klesá !

Zdroje :

» en.wikipedia.org/wiki/List_of_fl...

» invivomagazin.sk/potopa-sveta-o-...

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Argumenty kreacionistov

1 : Ako je možné, že nachádzame morské fosílie na vrchoch hôr ? Ako inak by sa morské živočíchy dostali na vrchol hôr ak nie potopou, ktorá by prevyšovala výšku hôr ?

Riešenie : Odpoveďou je zdvíhanie pohorí. Keď vznikajú pohoria, tak sa nižšie geologické vrstvy presunú vyššie. Takýmto spôsobom sa morské fosílie ktoré sa nachádzali pred vznikom pohoria presunú z podzemia alebo z povrchu Zeme do obrovských výšok. Predstavte si to ako keď z dvoch strán stláčate papier smerom k sebe. Stred papiera začne stúpať. 

 Blog
Komentuj
 
 fotka
tomas55555  2. 12. 2021 10:09
@midnight

Teba ako odborníka na vedu a techniku by ma zaujímal tvoj názor, prípadne nejaké dalšie vedecké rozpory s Noeho potopou ktoré ešte nie sú zhrnuté v článku.
 
 fotka
zajko1211  2. 12. 2021 11:00
sama vedecká kapacita na birdze, to som nevedel...
kam sa hrabe Boh, On si dovolí balamútiť hlavy tých, ktorí v Neho uverili...
dočkaj času, ako husa klasu, už to dlho trvať nebude a všetci odpadlíci, farizeji a prekrúcači božieho diela padnete do prachu tejto zeme a prosiť Boha o odpustenie...
 
 fotka
tomas55555  2. 12. 2021 13:00
@Zajko1211

Na základe čoho mám veriť že biblia je Božie slovo keď udalosti v nej odporujú vede a histórii ?
 
 fotka
zajko1211  2. 12. 2021 13:55
@tomas55555

každy človek a všetko tu na zemi je rukolapným dôkazom existencie Boha, zato, že ty si odpadlík a uveril si satanovi - týmto časom pred apokalypsou je smutné...kresťan katolík nepotrebuje dôkaz, jeho viera mu dáva záruku večného života...a Biblia je zákon, okno pre človeka, cez, ktoré vidí svoju budúcnosť...
 
 fotka
lukaso121  2. 12. 2021 16:28
V biblii nieje nic pravdive , a dokazovat pravdivost pribehov by mali jej vyznavaci, nie skeptici vyvracat ich sracky
 
 fotka
tequila  2. 12. 2021 17:10
to si cele skopcil? ale super, pls poprosim v dalsom dieli vyvratit existenciu zubkovej vily
@zajko1211 ...tik tak, tik tak... 𒅗𒄀𒈾𒉌𒋫
 
 fotka
tomas55555  2. 12. 2021 19:06
@Lukaso121 Aj skeptici by mali poukazovať na rozpory v biblii, aby sa naivný človek nenachytal do náboženských pastí. Neskopčil, je to z mojej vlatnej hlavy, iba časť som skopčil. Ale inak mám vyštudovanú geologiu.
 
 fotka
zajko1211  2. 12. 2021 20:47
@lukaso121

tebe mám dokazovať pravdivosť Biblie?..
a ty máš medzi nohami niečo iné, ako ja??..
to ti mám dokazovať, že teba Boh stvoril ináč?
šak to je kkotina na NTú...
 
 fotka
tomas55555  2. 12. 2021 20:53
@Zajki1211

Máš mu dokázať to že ho stvoril Boh a ešte k tomu ten biblický
 
 fotka
zajko1211  2. 12. 2021 21:48
@tomas55555

ja v Boha verím a nikomu nemám právnu povinnosť dokazovať tomu pičinbubovi, že je to pravda, on pochádza z orangutana a mi je to je jedno..
jednu výhodu čo ma je, že môže behať po konároch stromov, žrať banány a v ZOO sa nechať obdivovať...
 
 fotka
tomas55555  3. 12. 2021 10:51
@Zajko1211

Počuj ako je to s tebou vlastne, veríš v evolúciu človeka že sme sa vyvinuli z opice počas milionov rokov ?
 
 fotka
zajko1211  3. 12. 2021 11:06
@tomas55555

mňa stvoril Boh....a ostatní ma nezaujíma, ich problém...
 
 fotka
tomas55555  3. 12. 2021 18:32
@Zajko1211

Nevieš odpovedať na otázku ? Veríš v evolúciu ?
 
 fotka
sajzousko  3. 12. 2021 20:41
uhlie nevziká tým že zhorí les....išlo o to že v určitom období rýchlo rástli rozsiahle bažinové lesy ktoré padalo do bahna a vody kde nehnilo ale bolo zasypávané sedimentami a neskôr sa vplyvom geologických síl zmenilo na uhlie. Vtedy vznikla vačšina uhlia na zemi a cely ten článok je taký pochybný venujem sa takým veciam od jakživa... nazbieral som rôzne skameneliny ale je tam toľko nepresných údajov o ktoré sa opierajú argumenty a mieša sa tam toľko hrušiek s jablkami že tomu uverí len človek čo o tom nič nevie prepač
 
 fotka
zajko1211  3. 12. 2021 20:43
@tomas55555
môžte isť všetci do pitche, všetko čo sa deje je Božie dielo, a teda aj tvoja pojebaná evolúcia, ty trúd odpadlický...
 
 fotka
sajzousko  3. 12. 2021 20:43
* ktorých drevo padalo do bahna
 
 fotka
tomas55555  5. 12. 2021 17:45
@Sajzousko kritizuješ článok, a pritom ani nevieš vymenovať čo je v nom nesprávne. Cierne uhlie obsahuje málo vody a veľa prachu, a ešte k tomu je celé zčernalé, to sú typické znaky horenia !

A nie je to moj výmysel, je to názor profesora geologie
» www.csun.edu/~vcgeo005/Nr38R... Str 7

@Zajko1211

Evolúcia je Božie dielo ? To potom ten tvoj Boh nejako čudne tvoril ten život... Cakal miliony rokov na to dokiaľ sa z buniek vyvinú dinosauri, a následne na nich poslal meteoriť, a až na druhý pokus začal vytvárať človeka ? To fakt veríš tomu že za týmto je Všemohúci Boh od počiatku stvárajúci vesmír a ešte k tomu ako inak ten biblický ?
 
 fotka
zajko1211  5. 12. 2021 17:52
@tomas55555
ježkové oči, šak to povedal aj pápež Fero a on hadam vie najlepšie ako zástupca Boha na zemi či je to tak, alebo nie je...
 
 fotka
tomas55555  5. 12. 2021 18:07
@Zajko1211

To si snád robíš srandu
Za zástupcu Boha sa prehlásil on sám, to aj Jožko z hornej orechovej sa može prehlásiť za zástupcu Boha.... to má byť ako argument ???
 
 fotka
zajko1211  5. 12. 2021 19:40
@tomas55555
František je predstaviteľom Cirkvi svätej na zemi, ktorú založil sám JK na Petrovej skale..
čo to zrovnávaš s nejakým dežom z dediny?
to akože, autorita sem, autorita tam...
potom aj Kozu zo zámku madam Čaptavú môže robiť bars ako nána z Birdzu napr. taká passerine, jej by to aj slušalo... lebo obidve maju v hlavách nasraté
 
 fotka
tomas55555  6. 12. 2021 09:15
Ci ju založil JK je otázne, nežil si v 1 storočí, nemáš to odkiaľ s určitostou vedieť.... a keby aj, to že sa nejaký človek prehlási za Boha predsa neznamená že Bohom je.....
 
 fotka
wistingher  12. 12. 2021 22:21
Teba ešte ten naboženský trolling neprešiel? Asi to chce zmeniť nick naspäť na Marcello, ten bol taký viac zanietený a menej bral božie meno nadarmo a robil skutky ktoré sú hriechom.

Inak začal som to čítať, ale po tom čo som čítal už nejakú tu minútu som zistil, že nie som ani v tretine, tak som nepokračoval.
Nemá zmysel zdôvodňovať, prečo to nie je pravda.
Veď je všeobecne známe a preukázané, že na tejto planéte existovali dinosauri, a živočíchy úplne inej stavby tela, veľkosti a schopností. Je všeobecne známe, že existovali civilizácie aj na iných miestach.

Ale hlavne, z tej prvej tretiny textu, som názoru, že celú tú problematiku vyrieši jedna veta. A to, že v roku 2200 pred našim letopočtom, ľudia vnímali SVET za to čo poznali. Preboha veď ešte v 15 storočí boli upaľovaní ľudia, ktorí tvrdili, že Zem je guľatá, a dá sa oboplávať.
Takže je vyslovený predpoklad, že "svetová potopa" bola potopa lokálnych rozmerov, veľká povodeň. Žiadna božia sila, ani čistka ani zásah.

To len človek je hlúpy a celú svoju existenciu pripisuje nadprirodzeným silám, ktoré si vymyslel, že niekto imaginárny to urobil...

A aj skrz všetky tie vedecké dôkazy, alebo dokumenty o udalostiach, aj moderné filmy, seriály, kde je presne ukázaných niekoľko takýchto prípadov, stále existuje niekto, kto verí v nadprirodzeno. ... V podstate za pár storočí, sa zbúralo množstvo kresťanských tvrdení a výmyslov, ktorým ľudia celosvetovo verili, a kňazi kázali. Zem je guľatá planéta, Zem obieha okolo slnka a nie naopak, Na obláčiku nesedí boh, ala dedko s fúzami a neriadi celý svet a všetko čo sa kde pohne mihne... viď lety do vesmíru, na mesiac, vysielané družine na Mars, na geostacionárnu dráhu atď. ... už zostáva iba posunúť sa vo vesmíre niekam, a vysvetliť aj vznik života na planéte a kresťanstvo bude ta tam. ...
 
 fotka
tomas55555  13. 12. 2021 17:30
@Wistingher

Ale ved ja neobhajujem celosvetovú potopu ak si si nevšimol....
Napíš svoj komentár