Počuli ste už niekedy o kresťanovi z 1-5 storočia, ktorý by sa bol zapojil do vojenskej, hoc obrannej výpravy ? Nijaký taký ranný kresťanský záznam o takom kresťanovi neexistuje ! Hoci sa cirkevní otcovia a ranní kresťania zvykli líšiť v jednotlivých náboženských doktrinách, v prípade názorov na bojovanie kresťana vo vojne boli až pozoruhodne dokonale jednotní :
TERTULLIAN (160 – 220)

§ „Kristus, keď odzbrojil Petra, odzbrojil každého vojaka.....§ "Je absolútne zakázané odplácať zlo zlom..........§ „Iba bez meča môže kresťan viesť vojnu: Pán meč zrušil........§ „Ako sa kresťan zapojí do vojny (v skutočnosti, ako sa kresťan vôbec zapojí do vojenskej služby v čase mieru) bez meča, ktorý mu Pán vzal „Má byť dovolené použiť meč, keď Pán vyhlási, že ten, kto používa meč, mečom zahynie? A či sa syn pokoja zúčastní bitky, keď mu neprináleží ani žalovať?"
JUSTIN MARTYR (100 – 165)

§ „My sami sme boli dobre oboznámení s vojnou, vraždami a všetkým zlým, ale všetci na celej šírej zemi sme obchodovali s našimi vojnovými zbraňami. Vymenili sme svoje meče za radlice, oštepy za poľnohospodárske náradie...teraz pestujeme bázeň pred Bohom, spravodlivosť, láskavosť, vieru a očakávanie budúcnosti, ktorú nám dal skrze Ukrižovaného.
IRENAEUS (okolo 180)

§ „Kresťania zmenili svoje meče a kopije na nástroje mieru a teraz nevedia, ako bojovať.“
ATANAZIUS ALEXANDRIJSKÝ (293 – 373)

§ „Kresťania namiesto toho, aby sa vyzbrojili mečmi, vystreľujú ruky v modlitbe.“
ATHENAGORAS (133 – 190)

§ „My kresťania nemôžeme vydržať, aby sme videli človeka usmrtiť, dokonca ani spravodlivo.
TATIÁN ASSYRSKÝ (zomrel okolo roku 185)

§ „Nechcem byť vládcom. Neusilujem sa o bohatstvo. Odmietam funkcie spojené s vojenským velením."
ORIGEN (185 – 254)

§ „Od kresťanov nemôžete požadovať vojenskú službu o nič viac ako od kňazov. Nevychádzame ako vojaci s cisárom, aj keď to požaduje."§ „Stali sme sa synmi pokoja kvôli Ježišovi, ktorý je naším vodcom.“
Martin Turský (315 – 397)

§ „Doteraz som ti slúžil ako vojak; dovoľte mi, aby som sa stal vojakom Bohu. Nechajte muža, ktorý vám bude slúžiť, váš dar prijať. Som Kristovým vojakom; nie je dovolené, aby som (vojensky) bojoval.“
Klement Alexandrijský (150 – 214)

§ „Predovšetkým kresťanom nie je dovolené napravovať násilím hriešne činy...§ Kresťanskí chudobní sú „armádou bez zbraní, bez vojny, bez krviprelievania, bez hnevu, bez poškvrny“...§ „My kresťania sme mierumilovná rasa . . . lebo nie vo vojne, ale v mieri sme vycvičení."
MARCELLUS Z TANGIERU (vyslovené pri odchode z armády cisára Diokleciána v roku 298)

§ „„Odhodil som ruky, lebo sa nezdalo, že kresťanský muž, ktorý vykonáva vojenskú službu Pánu Kristovi, ju preukazuje pozemskými zraneniami.“ "Pre kresťana nie je zákonné nosiť zbraň pre akúkoľvek pozemskú pozornosť."
HIPPOLYTUS (170 – 236)

§ „Musí sa preskúmať profesia a remeslá tých, ktorí budú prijatí do komunity. . . . . Vojenskému strážnikovi musí byť zakázané zabíjať, ani nesmie prisahať; ak nie je ochotný dodržiavať tieto pokyny, musí byť odmietnutý. Prokonzul alebo sudca, ktorý nosí purpur a vládne mečom, sa ho vzdá alebo bude odmietnutý. Každý, kto sa chce stať vojakom alebo už je pokrstený, bude poslaný preč, lebo pohrdol Bohom....§ „Človek, ktorý prijal moc zabíjať, alebo vojak, nemôže byť nikdy prijatý [do kostola].
ST. CYPRIÁN, BISKUP KARTÁGSKY (zomrel okolo r. 258)

§ „Celý svet je mokrý vzájomnou krvou; a vražda, ktorá je v prípade jednotlivca uznaná za zločin, sa nazýva cnosť, keď je spáchaná vo veľkom.........§ „[Kresťania] nemajú dovolené zabíjať, ale musia byť pripravení na smrť sami . . . bez viny nie je dovolené usmrtiť aj vinníka.".........§ „Boh si želal, aby sa železo používalo na obrábanie zeme, a preto by sa nemalo používať na odstraňovanie ľudského života.
LACTANTIUS, inštruktor Konštantínovho syna (240 – 320)

§ „Lebo keď nám Boh zakazuje zabíjať, zakazuje nám nielen otvorené násilie, ktoré nepripúšťajú ani verejné zákony, ale varuje nás pred páchaním tých bytostí, ktoré sú medzi ľuďmi považované za zákonné. . . . Preto, pokiaľ ide o toto Božie prikázanie, nemala by existovať žiadna výnimka, ale že je vždy nezákonné usmrtiť človeka, ktorého Boh chcel, aby bol posvätným zvieraťom.
AMBROS (338-397)

"§ „Kristovi vojaci nepotrebujú ani zbrane, ani železné kopije...§ „Boží služobníci sa pri svojej ochrane nespoliehajú na hmotnú ochranu, ale na Božiu prozreteľnosť.“

» prayerandpolitiks.org/articles-essays...

» rogueminister.wordpress.com/2008/11/19/quot...

Z BIBLIE :

1 : Biblia učí, že občianstvo kresťana je v nebi Flp 3:20. Biblia učí kresťan nie je občanom sveta 1 Jn 4:5. O občanoch neba kresťanov Ježiš povedal, že tí sa viac "nebijú" ako to robia občania sveta Jn 18:36

Evanjelium podľa Jána 18:36

"Ježiš povedal: „Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto."
2 : Evanjelium podľa Lukáša 22: 48-50

"48 Ježiš mu však povedal: „Judáš, bozkom zrádzaš Syna človeka?“ 49 Keď tí, čo boli okolo neho, videli, čo sa chystá, povedali: „Pane, máme udrieť mečom?“ 50 A jeden z nich zasiahol veľkňazovho sluhu a odťal mu pravé ucho. 51 Ale Ježiš povedal: „Nechajte to už!“ I dotkol sa mu ucha a uzdravil ho."

Evanjelium podľa Marka 26: 50-52

"50 Ježiš mu povedal: „Priateľu, načo si prišiel!?“ Vtedy pristúpili, položili na Ježiša ruky a zajali ho. 51 Tu jeden z tých, čo boli s Ježišom, vystrel ruku, vytasil meč, zasiahol ním veľkňazovho sluhu a odťal mu ucho.52 Ježiš mu povedal: „Daj svoj meč na jeho miesto! Lebo všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú."

Poznámka : Ježiš pokarhal Petra ktorí sa snažil bojovať proti nepriateľovi mečom, a uzdravil ucho vojaka. O tých čo sa chytajú meča povedal "všetci, čo sa chytajú meča, mečom zahynú".
3 : List Rimanom 12:17

"Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi."

Evanjelium podľa Matúša 5:44

"Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú"

Evanjelium podľa Lukáša 6:29

"Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty."

Poznámka : Verše o milovaní svojich nepriateľov, modlení sa za prenasledovateľov, a nastavovanie druhého líca sa len ťažko dajú zlúčiť s bojovaním so zbranou.
PROTIARGUMENTY :

List Rimanom 13:1

"Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh."

Niektorí tu však tvrdia, že Pavol učil že sa treba podriadiť vladárom Rim 13:1. To je síce pravda, ale biblia učí že vladárom sa treba podriadiť v platení daní Rim 13:6 nikde sa však nehovorí o podriadení sa v prípade vojenského útoku. Je teda zrejmé, že sa nemožno podriadiť vladárom vo VSETKOM, ved čo ak by vladári dali príkaz aby sa kresťania zriekli svojej viery ? Biblia teda učí, že vladárom sa má kresťan podriadiť ale len v tom čo nie je v rozpore s učením biblie.
Skutky apoštolov 10: 1-4

"1 V Cézarei žil istý muž menom Kornélius, stotník kohorty, zvanej Italská. 2 Bol nábožný a bohabojný s celým svojím domom. Dával veľa almužien ľudu a ustavične sa modlil k Bohu 3 Raz okolo tretej hodiny popoludní videl jasne vo videní Božieho anjela, ako prichádza k nemu a oslovuje ho: „Kornélius!“ 4 Ale on na neho hľadel a preľaknutý povedal: „Čo je, Pane?“ Odpovedal mu: „Tvoje modlitby a tvoje almužny vystúpili pred Božiu tvár a on si na ne spomenul."

Iní zas vravia, že biblia označuje vojaka Kornéliusa za bohabojného takže to znamená, že byť vojakom znamená byť bohabojným. Lenže Kornélius bol pochválený nie za to že bol vojakom ale za jeho modlitby a almužny. Navyše bol vojakom ešte v čase kedy sa nestretol s kresťanským učením ale poznal len Starý Zákon, takže z hľadiska SZ bol v tom čase oprávnene bibliou označený za bohabojného hoci bol stále vojakom.
List Rimanom 13: 1-4

"1 Každý nech sa poddá vyššej moci, lebo niet moci, ktorá by nebola od Boha. A tie, čo sú, ustanovil Boh. 2 Kto sa teda protiví vrchnosti, protiví sa Božiemu poriadku. A tí, čo sa protivia, sami si privolávajú odsúdenie. 3 Lebo vladárov sa nemusí báť ten, kto robí dobre, ale ten, kto robí zle. Chceš sa nebáť moci? Rob dobre a dostaneš od nej pochvalu."Veď ona je Božou služobníčkou pre tvoje dobro. Ale ak robíš zle, potom sa boj, lebo nie nadarmo nosí meč; je Božou služobníčkou, vykonávateľkou hnevu na tom, kto robí zle."

A napokon sú takí ktorí tvrdia, že Pavol v Rim 13: 1-4 schvaľuje ak vladári nosia pri sebe meč a bojujú s mečom. Ano, to je síce pravda, lenže treba si uvedomiť, že v čase kedy Pavol tento list písal, boli všetci vladári pohania, ktorí navyše prenasledovali kresťanov. Vladári boli teda v Pavlových očiach vnínamí ako nekresťania, a nekresťania kedže nebudú spasení možu pri sebe nosiť meč a vykonávať trest smrti Zjv 22:11. Toto však nie je dovolené kresťanom Zjv 22:11

Zjavenie apoštola Jána 22:11

"Kto škodí, nech škodí ďalej, kto je špinavý, nech sa špiní ďalej, spravodlivý nech ďalej koná spravodlivo a svätý nech sa ďalej posväcuje."
VIAC INFO O DANEJ TEME A O ZAZRAKOCH A ZNAMENIACH V KRESTANSTVE NA MOJEJ KRESTANSKEJ STRANKE 

» paranormalnejavy1.webnode.sk/1-zazraky-a-zna...

 Blog
Komentuj
 
 fotka
tequila  2. 6. 2022 16:18
ake je to byt absolutne ignorovany a nepodstatny?
 
 fotka
kobra  2. 6. 2022 18:48


 
 fotka
tomas55555  3. 6. 2022 10:45
@tequila

Ideš na to nesprávne, pretože ja ako kresťan som si splnil svoju povinnosť že som tu o tom napísal. To či si tento príspevok niekto prečíta a či na neho zareaguje to už nie je moja starosť, ba práveže len pre ostatných horšie, lebo vám by malo záležať na to aby ste si príspevok prečítali, obrátili sa a neskončili v pekle. Ciže nečítanie príspevkov nie je na moju škodu, ale na vašu škodu
 
 fotka
tequila  3. 6. 2022 15:50
co je zle na pekle?
 
 fotka
tomas55555  3. 6. 2022 18:24
@tequila Všetko, ohen, príliš horko, bolesť.
 
 fotka
tequila  5. 6. 2022 16:35
aspon sa tam nieco deje, v nebi je nuda. navyse satan je ovela milosrdnejsi pan ako prisny boh. neodpisuj, len sa zamysli nad tym
 
 fotka
tomas55555  5. 6. 2022 21:11
@tequila taký milosrdný že ťa bude večne týrať v ohni....
 
 fotka
johnysheek  7. 6. 2022 15:33
@tomas55555 "necitanie prispevkov je na nasu skodu"

ano bolo by, ak by mali pravdivostnu hodnotu aspon bliziacu sa k 1...
realita je inde.. a hoci sa vravi, ze snaha sa ceni... nepremyslene chrlenie spojenych informacii nie je spravne...

ps: ci veris ci nie.. satan a peklo nevyzeraju ako ich zobrazuju ceski rozpravkari... "kotle, ohne, razne, sira, horuco, ... "
 
 fotka
tomas55555  7. 6. 2022 18:10
@johnysheek

Tak napríklad tento príspevok dosiahol určite 1, ved tam máš svedectvá ranných cirkevných otcov.... netvrdí náhodou RKC že sa drží názorov ranných krestanov ktorých označuje ako "Tradíciu" ? Na, tu máte názory tých cirkevných otcov, o tom že kresťan nemože bojovať v armáde.... prečo sa ich teda nedržíte, zrazu vám cirkevní otcovia nie sú dobrí ? Vyberáte si od nich len to čo vám pasuje ?

PS : Ešte do 2 Vat. koncilu RKC učila, že v pekle to vypadá ako ohen a síra, horúco.... Nikdy si nečítal Tridentský katechizmus ? Nikdy si nevidel nepočul o Mariánskom zjavení oficiálne uznaným RKC za pravé, v ktorom Mária ukázala detom ohnivé jazero so sírou v ktorej kričali hriešnici ? Málo máš naštudovaného nielen z cirkevných dejín ale aj z biblie, mal by si sa viac vzdelávať, je to len pre tvoju spásu...
 
 fotka
johnysheek  7. 6. 2022 19:15
@tomas55555
rofl.. ty mne napises ze mam malo nastudovaneho?

ale k veci.. ucenie cirkvi v tychto veciach bolo jednoznacne .. a konzistentne pocas celeho obdobia.. je rozdiel nebojovat a nebojovat..
je rozdiel nastavit lice a nechat druhu stranu robit zlo..

sice je povedane, ze mas nastavit druhe lice, ale tiez je povedane, ze sa mas snazit zastavit konanie zla..

Krestan ma byt milosrdny, ale nie hlupy... krestan ma chranit druhych.. nielen sa nechat hlupo zabit..

ak by platilo, co sa snazis naznacit, tak vsetci krestania sa mali nastavat do prvych linii pocas svetovych vojen a nechat sa vyvrazdit.. aky by to malo zmysel? a hlavne.. Boh nam dal zivot.. nemame sa on i starat? dal nam slobodnu volu.. prikazal nam milovat a nekonat zlo.. neprikazal nam nechat sa zabijat a nechat tych, co pachaju zlo, aby ho pachali..

opaet tu ide o tvoj pomyleny a za vlasy pritiahnuty pohlad na svet..

a hoci mne vravis o tom, ze mam malo nastudovane, opaet sa ukazuje, ze ty nemas ani to malo..

PS: to ze su obrazy o tom, ako to v pekle vyzera, to ze maju nejaky zmysel.. to ze ludia v nejakom case nejak vnimali, neznamena, ze ide o do bodky presne popisy ci "fotky/filmy" z pekla.. to ze tomu chces verit ci to naznacujes zas ukazuje na tvoju rozhladenost a vedomosti..

o tom, ze ty si v svetle dnesnych znalosti vysvetlujes dianie spred stovak rokov sme sa uz neraz bavili.. a zjavne sa ta to doteraz ani raz nedotklo a nevyrusilo ta a robis to dalej..

studuj si a premyslaj.. idealne v tichu doma
 
 fotka
tomas55555  7. 6. 2022 22:28
@Johnysheek

Ako mohlo byť učenie cirkvi konzistentné keď sám som ti tu dal 15 výrokov ranných kresťanov ktorí mali iní názor než má dnes názor RKC ??

Kresťania môžu pred zlom utekat, schovávať sa, veď tak to robili aj apoštoli, nebojovali, ale utekali, skrývali sa.... Prečo apoštoli a cirkev z 1 storočia nezobrala do ruky zbraň a nešla bojovať ? Sám si logicky odpovedz.... Kvôli malému počtu to nebolo, ved ak je s cirkvou Boh tak aj malý počet dokáže pobiť celé armády, viď biblické izraelské bitky....

Takže verše ako milovať svojich nepriateľov, nastaviť druhé líce, neodporovat NIKOMU zlým za zle, Ježišovo odzbrojenie Petra keď išiel sťať stráž, to všetko treba chápať tak že na nepriateľov máme ísť so zbraňou v ruke a trafiť im guľku do brucha ?

No mňa už asi naozaj od teba nič neprekvapí....

PS : Čítal si niekedy tridentsky katechizmus ?
 
 fotka
johnysheek  7. 6. 2022 23:33
ved prave preto.. ty si mi tu dal 15 vyrokov.. ktore kazde vraveli o niecom v nejakom kontexte a v nejakej dobe.. to nie je ale ucenie cirkvi.. to je len 15 vyrokov 15 ludi
rimska kuria a papez hovoria o vojne na ukrajine trochu odlisne.. nie uplne, ale trochu predsa.. papez vravi "zastavte boje, nebojujte".. kuria vravi "ak musite, brante sa"...
znamena to, ze hovoria proti sebe? ci v nesulade s naukou cirkvi? nie
len vsetko treba zasadit do kontextu.. a to teba nikdy velmi netrapilo, nanestastie

opovazlive spoliehanie sa na Boha podla teba nie je riech? "ved i maly pocet dokaze pobit cele armady"...
vies.. ak ide 10000 proti 100, tak sanca, ze vyhra tych 100 je mala.. ano, zazrak sa stat moze.. ale Boh nie je "wish automat".. a preto musis robit rozumne... a s ohladom na okolnosti..
taktiez.. preco by mali apostoli bojovat? utocil niekto na krestanov? slo na nich nejake vojsko? slo ich krajinu zrovnat so zemou?
nie.. boli len prenasledovani.. prenasleodvanie prebieha inak ako vojna..
pricom ak by vtedy zacali bojovat slo by de facto o vzburu - nie teda o "obrannu vojnu" ale o "utocnu".. krestania by tu vojnu /obciansku/ vyvolali, nie len odpovedlai na nieci utok.. ale toto si si určite domyslel aj sam.. lebo ty rad premyslas nad vecami a dochadzas do dosledkov.. iba ze by nie.. a pises prvu vec, co ti napadne a sa ti naoko hodi do retoriky.. smutne..

.. pozri.. tvoj mozog to nie je schopny zjavne inak pochopit, tak si ich chap ako chces.. potom je tu sice este moznost nastudovat si to ucenie cirkvi, co o tom skutocne hovori..
tiez je tu moznost zamysliet sa nad tym, kto je v akej situcii a ze podla situacie sa da zachovat rozne..
a vzdy je tu este moznost premyslat o tom, co je spravne.. ci si nechat zabit vsetkych blizkych alebo sa ich snazit chranit pred agresorom..

ale ty vies odpoved sam najlepsie... lebo i mierumilovny Jezis, ktory nastavoval druhe lice sa dostal do situcie, kedy "zautocil" na druhych a razne, ba az nasilne im vysvetlil, ze to co robia nie je spravne..

ale nad tym si urcite uz tiez uvazoval a vysvetlil si si to ako nastavenie druheho lica..

ps: nechci po mne, aby som vychadzal len z podkladov, z ktorych vychadzas ty.. uvedom si, ze tych podkladov je podstatne viac a vzajomne sa doplnaju a vysvetluju, takze chyba nie je v tom "ci si cital" ale aj "ako si to cital" a ci si vobec nad tym premyslal.. a to u teba vidiet nie je
 
 fotka
tomas55555  7. 6. 2022 23:54
@JohnySheek

V tých výrokoch sa aj jasné uvádzalo že kresťan nemôže držať v rukách zbraň a ani zabiť napríklad :

ATHENAGORAS (133 – 190)

§ „My kresťania nemôžeme vydržať, aby sme videli človeka usmrtiť, dokonca ani spravodlivo"

A ostatný.... Prestuduj si to ešte raz


Prenasledovali aj zabíjali ich.. Štefana zabili, a Savol prenasledoval cirkev, neskôr aj Savla chceli židia zahubiť..... Takže ak by sa kresťania bránili nešlo by o útocni vojnu ale obrannnu, no oni sa bránili mečom svojich úst a nie fyzickými mečmi.....

No čo dočkám sa konečne tej odpovede ako zlúčiť milovanie svojich nepriateľov s ich fyzickou likvidáciou ??? Lebo stále odmietas dať vysvetlenie týchto veršov tak to len zase a znova ako typický manipulant len ignoruješ a vykrucas sa od odpovede
 
 fotka
johnysheek  8. 6. 2022 07:37
@tomas55555 nauč sa vnímať v kontexte.. vravím to už asi milióntykrát. ale stále nič.. stále si vyberáš len to čo sa ti hodí a ako sa ti hodí..
- prenasledovali - áno, bojovali proti nim - nie..
pred prenasledovaním sa skryješ.. pred bojovaním nie..

rusi útočia na ukrajinu, ukrajina sa preto bráni...
v komunizme sa prenasledovali na slovensku kresťania, tí preto prešli do skrývania sa, nie boja..


proste dve rôzne veci.. dva rôzne postoje a výsledky..

ja ti nedĺžim vysvetlenie ničoho, keďže ty opäť nemáš snahu si niečo dohľadať a pochopiť sám.. a ak ti to i vysvetlím, budeš opäť len slovíčkariť a dokazovať svoju nadutosť že ty to chápeš a nepotrebuješ zistiť o tom nič ďalšie, žiadne vysvetlenie, žiadnu náuku, žiadne pochopenie..

... a nie nevylučuje sa to.. ak na mňa zaútočíš so zbraňou, a ja sa ti budem brániť, nebude to preto, že ťa znenávidím.. bude to preto, že sa budem chrániť..
ak ti popritom ublížim, nebude to preto, že sa vyžívam v tvojej bolesti resp. že ti chcem nenávistne ublížiť.. bude to preto, že sa chcem obrániť a chcem zastaviť ten tvoj útok...
mojim cieľom vtedy nie je žiadna "fyzicka likvidácia" ale len "zastavenie útoku, záchrana seba/blízkych"..

áno, ak sa na to budeš pozerať s klapkami a obmedzene, môže to vyzerať všelijako.. ak o tom začneš uvažovať dá to i zmysel.. ale áno, neočakávam to od teba.. a to ma na tom celom štve najviac.. že si natoľko ignoratnský, pyšný a pravdepodobne aj obmedzený
 
 fotka
tomas55555  8. 6. 2022 08:44
@johnysheek

Prečo stále ignoruješ to čo ti oponent napíše, a nevieš na to dať normálne protiargumenty okrem tvojho štekotu a útokov na oponenta ? Tak ešte raz, lebo tento výrok nezmizne, a ignorovať ho nemá zmysel

ATHENAGORAS (133 – 190)

§ „My kresťania nemôžeme vydržať, aby sme videli človeka usmrtiť, dokonca ani spravodlivo"

Vidíš tam to že kresťania nemožu vydržať usmrtenie človeka, a to ani SPRAVODLIVO ? Ty tomuto výroku azda rozumieš tak, že kresťania schvalovali zabitie človeka, hoc pri obrannej vojne ???

Ukrajina sa nemusí brániť, ludia možu utekať z krajiny, alebo byť neutrálny a nebojovať....Ak budú neutrálny Rusi ich nebudú strielať, bude to niečo ako vpád Sovietov do Ceskoslovenska v 1968....


".. a nie nevylučuje sa to.. ak na mňa zaútočíš so zbraňou, a ja sa ti budem brániť, nebude to preto, že ťa znenávidím.. bude to preto, že sa budem chrániť.."

Ukrajinci neboli donútení k tomu zobrať zbrane, ak by Ukrajinci neišli bojovať, Rusi by ich nechali tak bez boja. A znova hovorím, kresťan má bud utekať pred zlým, alebo fyzicky neodporovať zlému..

Ked sa rozhodneš ísť bojovať proti niekomu so zbranou v ruke, znamená to že ho MILUJES ? Ty miluješ svojich nepriatelov tak že im ustrelíš hlavu ? Ježiš hovorí, kto ťa udrie po líci, nastav mu aj druhé, a nie kto ťa udrie po líci, tomu odsekni hlavu

Ukrajinci by sa mali za Ruských vojakov modliť, aby dostali osvietenie od Boha.... A mali by sa im snažiť šíriť evanjelium, odhovárať ich od toho čo robia, a vojensky im neodporovať... toto je skutočné milovanie svojich nepriatelov, dať nepriatelovi šancu na nápravu, nezabiť ho, lebo ked ho zabiješ nepriateľ skončí v pekle
 
 fotka
johnysheek  8. 6. 2022 09:37
@tomas55555 ty znova riesie jeden konkretny vyrok, jednu vetu.. ale ja som ten, co sa na vec pozera zle

takze podme postupne:

1. aky ma kontext ta veta? pri akej prilezitosti a v suvislosti s cim to dotycny povedal? aky bol zmysel tych slov?

(toto su otazky, ktore by si si mal zodpovedat.. a nie len doslovne vybrat mimo kontext vetu a ohanat sa nou)

2. kto je ten clovek, ze jeho jedina veta by mala byt nad zmyslom Biblie, zmyslom Tradicie (ktoru si tu spomenul ty), nad ucenim Cirkvi? preco by prave tato veta mala negovat vsetko ostatne ucenie tykajuce sa tejto veci?
cim je pre teba tento clovek dostatocnou autoritou, ze ostatnych ignorujes?
((ano viem, hodi sa ti to do retoriky, tak s nim budes sermovat hore dole, avsak potom sa nebavime o diskusii ale o mlateni slamy)

3. "Ukrajinci neboli donútení k tomu zobrať zbrane, ak by Ukrajinci neišli bojovať, Rusi by ich nechali tak bez boja"
Akoze, si si vedomy skutočnosti ,že to boli RUSI ktorí VTRHLI na územie UKRAJINY!!! lebo ak si si tohto vedomý, tak potom musíš vedieť, že niečo ako "nechali ich bez boja tak" je totálna hlúposť a drýst... už len fakt, že tam vtrhli, hádzali bomby a zabíjali je dôvod sa brániť..

taktiež podľa tvojej rétoriky by si mal postupovať následne:

vtrhnem ti do bytu, vypýtam si od teba všetko čo vlastníš vrátane prepísania bytu na mňa... znásilním ti ženu, zabijem deti a ty sa budeš len prizerať a modliť.. nespravíš nič pre ochranu.. budeš sa len spoliehať "veď Boh sa postará"... avšak Boh ti dal slobodnú vôľu a hodnoty.. ktoré by si mal chrániť. ty sa však odmietneš podieľať na ich ochrane a budeš sa zaštíťovať Bohom.. prepáč, ale to nie je v súlade ale v protiklade k JEHO učeniu..
ale teda, keď sme v tom našom príklade... príde ti to dobré a správne? aký to má zmysel? nehať toho, čo pácha zlo, naďalej páchať zlo?
- chceš vysvetľovať.. vysvetli teda, prečo keď ľudia v chráme páchali zlo a predávali tam a obchodovali, prišiel Ježiš a vyhnal ich odtiaľ... veď ich mal milosvať.. akým právom sa nahneval, akým právom na nich zaútočil?

znamená to, že tento tebou citovaný athenagoras vie viac a lepšie ako Ježiš? nepríde ti to trochu divné a kontra???

začni prosím hýbať už rozumom a miesto každého slova, ktoré chceš napísať sa nad vecou aspoň na 5 minút zamysli!!!

4. "Ked sa rozhodneš ísť bojovať proti niekomu so zbranou v ruke, znamená to že ho MILUJES ?"

prekrúcaš moej slová..
kde som ja napísal "rozhodnem sa ísť bojovať proti niekomu" - ja sa nerozhodujem, ja bojujem, lebo sa chránim..
rozhodnúť sa znamená, že teraz ako tu sedím si poviem "idem tam bojovať"...
ak však na mňa niekto útočí, tak ot nie je o tom, že "rozhodnem sa" ale o tom že "musím sa brániť, útoči na mňa"...

neupravuj si realitu tak, aby sa ti hodila... ber ju takú aká skutočne je..
neprekrúcaj moje slová, ale reaguje na ne v ich význame, ako boli povedané..

5. "ked ho zabijes, nepriatel skonci v pekle"
vieš o tom, že toto tvrdenie je zas len tvoj výplod, ktorý vôbec nemusí byť pravdivý? v pekle neskončíš preto, že si bojoval.. skončíš tam kvôli tomu ako si žil, aké si mal dôvody, napríklad aj na ten boj...
ty vieš, prečo ruskí vojaci bojujú? tak ti to poviem - lebo im to prikázali ich velitelia...
a vieš pre aký dôvod bojujú? - pre taký, aký im povedali ich velitelia..
takže ten konkrétny vojak de facto nemusí mať ani hriech že útočí, ak bol vovedený do omylu... ale toto je už tak komplexná teológia, že potrvá desiatky rokov kým si len uvedomíš, že svet nie je čiernobiely...

6. - ten posledný odstavec.. ty by si sa teda len pzoeral ako ťa okrádam, ako ťa nútim prepisovať na mňa celý majetok, ako ti znásilňujem a vraždím rodinu, áno?
good for you... ale potom to prosím nenazývaj "pravou vierou" ale len tým, čím to skutočne bude "hlúposťou" či možno "zbabelosťou"
- lebo ak máš od Boha dar, je potrebné si ho chrániť.. a čo viac Ti dal ako tvoj život? takže je v pohode s ním mrhať? nevážiť si ho? opovážlivo sa spoliehať na zázrak?
 
 fotka
tomas55555  8. 6. 2022 12:09
@johnysheek

"1. aky ma kontext ta veta? pri akej prilezitosti a v suvislosti s cim to dotycny povedal? aky bol zmysel tych slov?"

Aký bol zmysel tých slov ??? To si snád robíš srandu, dá sa to mať ešte jasnejšie napísané ? Ak to chceš takto brať, a hladať v každom doslovnom výraze nedoslovný význam, tak potom ok, ale rob to so VSETKYMI výrokmi... no potom ale nemožeš veriť vobec ničomu, lebo ak chceš v doslovných výrokoch hladať nedoslovné výroky, potom ako rozlíšiš ktoré výroky sú a ktoré nie sú doslovné ? Ked dnes pápež v televizíí povie, "modlite sa ruženec" chápeš tomu doslovne, alebo tu hladáš ako to chápať nedoslovne, a ako pápež povedal "nemodlite sa ruženec" ? Nie, nerobíš.... Prečo teda to niekde robíš, a inde nerobíš ?

Toto je to čo ti bráni spoznať pravdu, výroky ktoré usvedčujú RKC z klamstva, nech by vyzerali akokolvek doslovne, tie označuješ za "nepoznáme ich kontext", ale akonáhle existujú výroky ktoré potvrdzujú učenie Cirkvi tak tam nemáš žiaden problém prijať doslovný výklad a nerozmýšlaš nad kontextom, a automaticky to berieš ako fundamentálne, lebo "pápež povedal a to je svatá pravda".....


2 : Nejde len o jedného človeka, dal som ti výroky 15 tich cirkevných otcov, či ranných kresťanov, a ich výroky sú v tomto vo vzájomnom súhlase, pričom som z 1-5 storočia nenašiel ani jedného kresťana ktorí by písal o tom že kresťan može držať zbran a bojovať v armáde... takže nie, ja sa to nerobím tak ako ty, že sa držím jedného a ignorujem 99tich, ja sa držím skor 99tich a ignorujem jedného...

Sorry, k 3-6 ti dám odpoved až ked dáš logické protiagumenty k téme bez výkrikov do tmy na oponenta. Jednak to robím preto, aby zbytočne príspevok nebol moc dlhý, ale hlavne preto aby som tu nenapísal kilometrový koment, pričom ti ho následne odignoruješ, takže polhodinové písanie by vyšlo nanivoč... k 3-6 možme prejsť ak prediskutujeme najprv 1-2
 
 fotka
johnysheek  8. 6. 2022 16:47
howgh. sám si si odpovedal..

chceš to brať len podľa seba, bez snahy pochopiť zmysel a význam. uži si to. ale netráp tým ostatných ľudí. tvoj prístup nie je prejavom múdrosti či snahy vedieť.. len snahy kázať..

not interested any more.
 
 fotka
tomas55555  8. 6. 2022 18:08
@johnysheek

Už si sa znovu vyfarbil, ďakujem že tu nebudeš znovu písať kilometrové statusy o ničom.
 
 fotka
johnysheek  8. 6. 2022 19:12
@tomas55555 tak tak, stacia tvoje
Napíš svoj komentár