*Poznámka: Pokiaľ budete mať silný pocit, že niektoré vety sú napáchnuté akademickou škrobenosťou a vyjadrovaním, je to spôsobené skutočnosťou, že pri písaní týchto blogov v hojnej miere čerpám zo svojej seminárnej práce.

Vzhľadom na pohnútky spomenuté v prvom diele tejto série je logické, že nasleduje i diel druhý. Každá téma si vyžaduje úvod do danej problematiky a slovanské náboženstvo prirodzene nie je výnimkou.

Náboženské vnímanie Slovanov vychádzalo z jednotnej indoeurópskej línie, čo jasne dokazujú spoločné paralely u ďalších indoeurópskych skupín, osobitne je však nutné spomenúť Indov, Iráncov, Grékov, Rimanov, Keltov, Germánov a Baltov (len pre úplnosť by som sa zastavil pri často spomínanom výraze Indoeurópan. Tak si predstavte, že Indoeurópan, svojho času sa používalo i nešťastné označenie Indogermán a Árijec je termín, ktorý pomenúva príslušníka mnohých etnických skupín, národov a národností patriacich k jednotnej jazykovej skupine indoeurópskych jazykov. Taký Indoeurópan sa Vám vyskytoval v priestore strednej a JZ Ázie, pohraničných európsko-ázijských oblastiach a takisto i S a SZ Indií. Nuž a tento Indoeurópan mal s Indoeurópankou potomstvo, potomstvo sa ďalej množilo, množilo a množilo až nám z toho vznikla početná skupina koho iného, než prekvapujúco Indoeurópanov. No a táto početná skupina Indoeurópanov obývajúce rozľahlé končiny začala migrovať. Ešte pred svojou migráciou do Európy však vytvorili niekoľko migračných centier, z ktorých sa šírili ďalej)

V porovnaní s Keltami, či Germánmi chýba u Slovanov väčšie množstvo faktografických informácií, avšak rozhodne nemožno tvrdiť, že by duchovná stránka života Slovanov bola chudobnejšia ako u spomenutých etník. Hlavný problém vyplýva toho, že sa do Európy (ale i povedomia súčasných autorov) dostávajú v období, kedy je kresťanstvo vo väčšine Európy už pevne zakorenené v dôsledku čoho nenachádzali doboví (kresťanskí) autori pochopenie pre náboženské predstavy (pohanských) Slovanov.

Celkom otvorene sa dá povedať, že kresťanské predstavy nemali pre tie slovanské pochopenie a platilo to i naopak. Priepastné rozdiely boli dokonca tak veľké, že tu nebol priestor ani na kompromis. Z pohľadu nadradenej kresťanskej vierouky bolo jej jednoznačnou snahou začleniť všetkých pohanov do jej područia a Slovania neboli výnimkou. Pokresťančovanie (ak chcete christianizácia) prebiehala na niektorých miestach dokonca tak dôkladne, že (napr. v Čechách-myslené ako oblasť nie štát, Poľsku a niektorých oblastiach na Balkáne), až na malé výnimky zachytiteľné len vo folklóre, nezostali takmer žiadne slovanskej-pohanskej tradície stopy. O niečo bohatšie informácie sa zachovali o náboženskom živote východných Slovanov a to z domácich prameňov (v tom období tu už fungovali cirkevné provincie), ale takisto i z orientálnych prameňov, osobitne však záznamov arabských cestovateľov.

Avšak najviac dobových svedectiev sa zachovalo o náboženskom živote polabských a pobaltských Slovanov. Tu však zdôrazniť, že sa jedná o svedectvá kresťanských autorov, ktoré sa v hodnovernosti častokrát rozchádzajú a s narastajúcim časovým odstupom rapídne klesá aj ich miera autentičnosť. Zaradenie Slovanov do indoeurópskej jazykovej skupiny odzrkadľujú spoločné výrazy, mimo iných i termíny z oblasti náboženskej terminológie, kde možno nájsť najtesnejšie puto medzi iránsko-slovanskými styčnými bodmi slovných zásob.

Veď hľa: jeden z najcharaktickejších staroslovanský tvar bogъ (boh) korešpodujúci so staroperzským baga/bhaga (pôvodný význam= bohatstvo), ďalej nebo- perzsky nabah, svetъ= svätý-perzsky spenta, žгtva=obeť-perzsky zaothra, vatra=oheň-perzsky átar, či madrг=múdry- perzsky mᶏdran (znalec náboženských formulí) a mnohé ďalšie. No nevravel som.

Slovania pri šírení svojich duchovných predstáv zotrvali výlučne pri ústnej interpretácií, táto forma tradovania však bola zachytená len čiastkovo a s výrazným časovým odstupom, prípadne sa zachovala len ako jadro folklórnej tradície, tzv. démonolatrie (uctievania démonov) a magických praktík. Napriek tomu, že sa nezachovali konkrétne dôkazy z pohanskej éry Slovanov, je takmer isté, že im predstavy o stvorení sveta neboli vôbec cudzie.

Všetky neskoršie predstavy o stvorení sveta (genéze) sú ovplyvnené kresťanskými prvkami, heretickýcmi (bludárskymi) skupinami, ale takisto i inými pohanskými predstavami. Je pre ne typický štylizovaný dualizmus dvoch protichodných pólov (už tradične dobra a zla, či v kresťanskom poňatí Boh verzus Satan). Takto ladené predstavy sa vyskytujú obvykle o južných a východných Slovanov, pričom u západných sa vyskytujú len sporadicky. Ešte menej zastúpené sú obmeny týchto predstáv čerpajúce z iných motívov, hlavne však kozmologických( napr. vznik sveta, ktorý sa vyliahol z kozmického vajíčka zneseného božským kohútom alebo stvorenie sveta z prvotného ohňa Svarogom.

Spoločne s predstavami o stvorení sveta vznikali takisto i predstavy rôzne o stvorení človeka, takisto ovplyvnené dualizmom. Predpokladá sa, že Slovania ešte pred svojím rozčlenením na 3 vetvy prejavovali svoju úctu viacerým bohom (slovanský polyteizmus). Čo je zaujímavé, tak jeden boh hral prím a predstavoval akéhosi hlavného boha stojaceho nad ostatnými (keď si spomeniete na grécku a rímsku mytológiu, vidíte tu ďalšiu indoeurópsku paralelu). Apropo takáo predstava, keď je jedno božstvo stojace nad ostatnými sa označuje ako hehoteizmus (z gréčtiny heis Theos= jeden boh). Názvy jednotlivých slovanských božstiev sú však omnoho mladšie a častokrát pochádzajú z obdobia, kedy už rozčlenení Slovania žili na územiach bez susedského styku s inými skupinami Slovanov.

V ďalšom blogu sa bližšie oboznámime so slovanskými bohmi, ktorí boli uctievaní všetkými tromi vetvami Slovanov a majú teda akýsi nadlokálny charakter.

Sláva bohom, pamäť predkom!


 Blog
Komentuj
 fotka
sugy1  19. 6. 2012 01:03
Veruze zaujimave citanie. palec hore
 fotka
mielikki  19. 6. 2012 01:49
*rozčlenenÍ Slovania máš tam chybu, oprav si toA inak strašne dobre sa mi číta tvoj populárno-náučný štýl písania, ale to som už tuším kedysi spomínalaLen jedna pripomienka: Skutočne radíš pobaltské národy k Slovanom? Ako baltista mám k tomu mierne výhrady
 fotka
paracelsus  19. 6. 2012 08:02
@mielikki Ďakujem za komentár a za upozornenie. A to som si vravel, že nech si na nominatív plurálu pri vzore pekný dávam pozor.Ja pobalstké národy k Slovanom neradím. Ale hovoriť o pobaltských Slovanoch rozhodne nezmyslom nie je. Faktom je, že pobalstkí a takisto aj polabskí Slovania predstavujú najzápadnejšiu vetvu Slovanov vyskytujúcu sa na území pri baltickom pobreží a v polabí medzi riekami Vagria na západe a ústím Odry na východe, medzi Rujanou v Nemecku na severe až po rieku Havolu na juhu. Pobaltsko-polabská vetva vytvorila bojové kmene, ktoré sa združovali vo zväzoch Obodritov a Lucitov. Myslel som tým to, že v tejto oblasti vzájomne existovali pobaltskí Slovania a takisto i kmene Baltov. Ich mytológie,náboženské predstavy sa navzájom ovplyvňovali a zrejme spolu i obchodovali. fotka
mielikki  19. 6. 2012 09:57
NIe je za čo, udrelo mi to do očíAch tak, pretože som videla často baltské kmene označené za slovanské a preto som si myslela, že toto je tiež ten prípad
 fotka
blueffect  19. 6. 2012 22:42
toto je asi prvy ozajstny clanok, ktory som tu videl. dobra praca!
 fotka
motovidlo323  24. 7. 2020 16:03
Škoda, že si už prestal s touto sériou. Ale zas načo hádzať perly
Napíš svoj komentár