Podľa védskych písiem, náš súčasný vek, známy ako Kali-yuga, je jednou z duchovných temnôt násilia a pokrytectva. Śrímad-Bhagavatam (12.2.31) zaznamenáva počiatok Kali-yugy, keď konštelácia siedmych mudrcov (saptarišiovia) prechádzala lunármym domom Maghy. Hinduistickí astrológovia vypočítali tento čas na 02:27, 18. februára 3102 pred Kr. Stalo sa to okolo 36 rokov potom ako Najvyššia Božská Osoba – Śrí Krišna rozpovedal Bhagavad-gítu Arjunovi.


Písma ako Śrímad Bhagavatam (12.2) nás učia, že počas 432 000 rokov veku Kali, sa ľudstvo skazí a padne do barbarstva a hrubého materializmu. Ľudia začnú zabíjať zvieratá pre potravu, budú očarovaní intoxikáciou a stratia všetky sexuálne zábrany. Rodiny sa rozpadnú. Ženy a deti budú zneužité a opustené.

Postupne sa generácie zvrhnú, deti počaté náhodne v opojení žiadostivosťou a vyrastajúce bez patričnej dharmickej výchovy budú rozšírené po celom svete. Politická moc padne do rúk bezcharakterných darebákov, kriminálnikov a teroristov, ktorí ich moc zneužijú na vykorisťovanie ľudí. Celé národy sú zotročené. Svet sa hemží fanatikmi, extrémistami a duchovnými podvodníkmi, ktorí si získajú široké masy nasledovníkov zaslepenými pôžitkárstvom, tak isto ako kultúrnou a morálnou nestálosťou.

Náboženstvo, pravdovravnosť, čistota, tolerancia, milosrdenstvo, fyzická sila a pamäť sa budú strácať s každým novým dňom. Śrimad-Bhagavatam 12.2.1

Svätí mudrci starovekej Indie opisujú ľudí tohto veku ako chamtivých, nevychovaných a krutých. V tomto veku, hovorí sa v Śrimad-Bhagavatame, jedine byť bohatý je považované za znak dobrého pôvodu, slušného správania a výborného charakteru. Právo a poriadok sú určené jeho spoločenským statusom a mocou. Manželstvo prestane existovať ako sväté spojenie – muži a ženy budú jednoducho spolu žiť na základe fyzickej príťažlivosti a slovného súhlasu, čisto pre sexuálne potešenie.

Ženy putujú od jedného muža k druhému. Muži sa už viacej nestarajú o svojich rodičov, keď sú starší a ďalej nie sú schopní si zabezpečiť vlastné potomstvo. Ich krása závisí od ich účesu. Zasýtiť sa je považované za jediný zmysel ich života. Kravy sú zabíjané, keď ich produkcia mlieka klesne. Ateizmus rozkvetá. Náboženské rituály sú vykonávané formálne, čisto pre zachovanie dobrého mena.

Linga Purana (od. 40) opisuje ľudstvo v Kali-yuge ako márnivých a hlúpych ľudí „motivovaných najnižšími inštinktami.“ Uprednostňujú nepravdivé myšlienky a neváhajú prenasledovať mudrcov. Sú mučení telesnými túžbami.

Ničivé suchá a choroby sú postupne všade. Povrchnosť, choroby, hlad a strach sa šíria. Národy sú sústavne vo vojne. Počet vládcov a farmárov sa zníži. Hrdinovia sú povraždení. Pracujúce vrstvy si chcú privlastniť kráľovskú moc a užívať si kráľovské bohatstvo.

Králi sa stanú zlodejmi. Radšej zveľaďujú ich bohatstvo ako by mali ochraňovať obyvateľstvo. Noví vodcovia vzídu z pracujúcej vrstvy a začnú prenasledovať nábožensky založených ľudí, svätých, učiteľov, intelektuálov a filozofov (komunizmus – pozn. admina).

Civilizácii chýba akékoľvek božie vedenie. Posvätné knihy už nie sú ctené. Nepravdivé doktríny a zavádzajúce náboženstvá sú šírené po celej zemeguli. Deti sú zabíjané v lone ich matiek. Ženy majúce vzťah s viacerými mužmi sú početné. Zvieratá – predátory sú divokejšie. Počet kráv sa zmenší.

Linga Purana hovorí, že v Kali-yuge, sa mladé ženy dobrovoľne vzdajú panenstva. Ženy, deti a kravy – vždy chránené v osvietenej spoločnosti – sú počas železného veku zneužívané a zabíjané. Zlodeji sú početní a znásilnenia sú časté. Je tu veľa žobrákov a obrovská nezamestnanosť. Obchodníci riadia korumpované podniky. Choroby, nemoci a falošné substancie (farmaceutické loby – pozn. admina) zamoria populáciu. Bude chýbať voda a ovocie je vzácne. Všetci používajú nadávky.

Človek z veku Kali-yugy hľadá len peňažný zisk. Len bohatí majú moc. Ľudia bez peňazí sú ich otrokmi. Hlavy štátu už neochraňujú ľudí, ale vykorisťujú obyvateľstvo prostredníctvom vysokých daní. Farmári opúšťajú život spätý s prírodou. Stanú sa z nich nekvalifikovaní robotníci v preľudnených mestách. Mnohí sa obliekajú do handier alebo sú nezamestnaní a spia na ulici. Chybou vlády je úmrtnosť detí vysoká. Falošní bohovia sú uctievaní vo falošných chrámoch, v ktorých pútnictvo, pokánie, charita a prostota sú zmiešané v jedno.

Ľudia tohto veku jedia svoje jedlo bez toho aby sa predtým umyli. Mnísi porušujú svoju prísahu celibátu. Kravy sú udržiavané nažive len pre ich mlieko. Voda je vzácna. Veľa ľudí vzhliada k nebesám modliac sa za dážď. Ale dážď neprichádza. Polia sa stávajú neúrodnými. Hlad a chudoba, mnohí skúšajú odísť do krajín, kde je jedlo dostupnejšie. Ľudia sú bez života. Veľa z nich spácha samovraždu. Ľudia nízkej inteligencie budú ovplyvnení ateistickými doktrínami. Rodina, rod a kasta nemajú akúkoľvek hodnotu. Ľudia nie sú poctiví, čistí alebo mravní. (Višnu Purana 6.1).

kaliĎalšie popisy Kali-yugy

Práve teraz je tu hriešny vek Kali, keď je dharma zničená, je tu vek plný zlých zlozvykov a klamstiev. Ľudia sa snažia o zlo. Védy stratili svoju silu, písma ako Smriti sú v zabudnutí, a väčšina Purán, ktoré obsahujú príbehy minulosti a ukazujú viaceré spôsoby (vedúce k oslobodeniu), budú, Ó Najvyšší! zničené.

Ľudia sa odklonia od náboženských obradov, bez zábran, zaslepení pýchou, vydaní napospas hriešnym činom, žiadostivosti, pažravosti, krutosti, bezcitnosti, hašterivosti, zrade, krátkemu životu, postihnutí chudobou, vyčerpaní chorobami a žiaľom, škaredí, slabí, prízemní, hlúpi, zlomyselní a závislí na zlých návykoch. Členovia podsvetia, zlodeji, ohovárajúci, zákerní, škriepiaci sa, skazení, zbabelí a večne chorľaví, zbavení pocitu viny a hriechu a strachu budú zvádzať ženy druhých.

Bráhmani budú žiť ako šúdrovia, a zatiaľ čo budú zanedbávaní ich vlastnými, sandhya bude stále pôsobiť len vďaka obetovaniu nižších vrstiev. Budú chamtiví, vystavení napospas zvráteným a hriešnym činom, klamári, drzí, nevzdelaní, nepoctiví, čisto závislí na druhých, predajcovia vlastných dcér, ponížení, odvrátení všetkým tapas a vrata (odriekaniu a sľubom zbožnosti, pozn. admina). Budú kacírmi, podvodníkmi a pritom si budú myslieť, že sú múdri. Budú bez viery a bezbožní a budú robiť obrady len s tým, aby sa tvárili ako pokročilí.

Budú jesť nečisté jedlo a budú mať zlé zvyky, budú podávať a jesť jedlo šúdrov a budú žiadostiví po padlých ženách. Budú prešibaní a schopní vymeniť za peniaze ich vlastné ženy nižším vrstvám. V skratke, jediným znakom toho, že sú bráhmanmi bude ich odev. Okrem toho, v ich činoch nebudú žiadne pravidlá v jedení alebo pití či iných spôsoboch správania. (Mahanirvana tantra 1.37-50)

Ale zatiaľ čo človek veku Kali je plný chamtivosti, žiadostivosti, obžerstva, budú na oplátku zanedbávať sádhanu (pravidlá správania sa, pozn. admina) a znížia sa k hriechu a budú piť veľa vína len pre potešenie zmyslov. Stanú sa šialenými opitosťou a zbavení akéhokoľvek zmyslu pre dobro alebo zlo (61). Niektorí znásilnia ženy druhých, iní sa zase stanú povaľačmi a niektorí v záchvate žiadostivosti pôjdu s ktoroukoľvek zo žien (62). Na prejedenie a opilosť zomrú viacerí a tieto neresti ich zbavia sily zmyslov. Budú postihnutí šialenstvom, budú zomierať v jazerách, jamách alebo v nepreniknuteľných lesoch alebo spadnú zo svahov alebo zo strechy domov (63-64).

Zatiaľ čo niektorí budú ticho ako mŕtvoly, iní by stále rozprávali a ďalší sa budú škriepiť s príbuznými a staršími. Ľudia budú konať zlo, budú krutí a budú ničiť dharmu (65-66). Obávam sa, Ó Najvyšší, že aj to čo bolo ustanovené pre dobro ľudstva bude nimi obrátené v zlo. (67). Ó Najvyšší sveta! kto bude cvičiť yogu alebo nyasu, kto bude spievať spevy a kresliť yantry a robiť purashcharanu? (68). Pod vplyvom veku Kali sa človek prirodzene stane skutočne skazený a zviazaný hriechom všetkého druhu (69). (M.t. 1.61-69)

Ó Varaha! Vedz, že keď védske a puránické obrady vymiznú, tak potom vek Kali sa stal silným (47). Ó Šiva! Ó Mierumilovný! Keď čistota a neresť už nebudú súdené védskym právom, tak vedz, že vek Kali sa stal silným (48). Ó Zvrchovaná vládkyňa doktríny Kaula! Keď Nebeský prúd bude prerušený a bude odvrátený zo svojho toku, tak potom vedz, že vek Kali sa stal silným (49). Ó Najmúdrejší! Keď králi z rodu mlečha (západné krajiny) budú prehnane chtiví, tak vedz, že vek Kali sa stal silným (50). Keď sa ženy stanú neovládateľné, bezcitné, hašterivé a ohováračné k ich manželom, tak vedz, že vek Kali sa stal silným (51). Keď sa muži oddajú ženám a stanú sa z nich otroci žiadostivosti, utláčatelia ich priateľov a guruov, tak potom vedz, že vek Kali sa stal silným (52). Keď sa úrodnosť zeme vyčerpá a polia budú dávať slabú úrodu, keď z oblakov už skoro vôbec nebude pršať a stromy budú rodiť pramálo ovocia, tak potom vedz, že vek Kali sa stal silným (53). Keď bratia, príbuzní a druhovia, poháňaní túžbou za nejakou maličkosťou sa budú vzájomne biť, tak potom vedz, že vek Kali sa stal silným (54). Keď neskrývané požívanie mäsa a alkoholu im prejde bez odsúdenia a trestu, keď pitie v skrytu bude bežné, tak potom vedz, že vek Kali sa stal silným (55). (M.t. 4.47-55)
Když převládá podvod, lež, lenost, ospalost, násilí, deprese, nářek, zmatenost, strach a chudoba, jedná se o vĕk Kali, vĕk kvality nevĕdomosti. – SB 12.3.30

Na viacerých miestach Šrímad Bhágavatam môžeme nájsť príznaky veku Kali – veku hádky a pokrytectva. Veľmi zaujímavé sú popisy ľudí žijúcich v tejto dobe:

Věz, ó učený, že v tomto železném věku Kali žijí lidé jen krátkou dobu. Jsou nesnášenliví, leniví, špatně vedení, nešťastní a nade vše jsou stále rozrušení. – SB 1.1.10

Kvůli špatným vlastnostem vĕku Kali budou lidé krátkozrací, neštastní, nenasytní, chtiví a chudí. Ženy se stanou necudnými a budou bez zábran střídat partnery. – SB 12.3.31

Ve vĕku Kali jsou lidé chamtiví, nevychovaní, nemilosrdní a bez dobrého důvodu se hádají. Lidé Kali-yugy jsou nešťastní, posedlí hmotnými touhami a témĕř všichni jsou śūdrové a barbaři. – SB 12.3.25
V Kali-yuze bohužel nemá mnoho lidí zájem o autorizovaná védská písma. Snižují význam transcendentálního procesu naslouchání o slávĕ Osobnosti Božství a jejího opĕvování a radĕji poslouchají neužitečné náladové vibrace z rádia a televize, z novin a časopisů a tak podobnĕ. Místo aby od pravého duchovního mistra naslouchali o Kṛṣṇovi, předkládají donekonečna své vlastní názory na všechno, dokud je síla času neodstraní ze scény. Na základĕ zkoumání dočasných a omezených podob hmotného svĕta docházejí k ukvapenému závĕru, že Absolutní Pravda je beztvará. Tito lidé ve skutečnosti uctívají Kṛṣṇovu matoucí energii māyu, která je povĕřená tím, aby je kopala do vzpurných hlav. Kdyby místo toho naslouchali z pravých zdrojů přímo o Kṛṣṇovi, mohli by snadno vyřešit všechny problémy svého života. V Kali-yuze lidi stále sužuje mnoho psychologických, společenských, ekonomických, historických, politických a existenciálních problémů. Všechny tyto hrozivé problémy však lze odstranit, jakmile si človĕk začne být vĕdom transcendentální reality Osobnosti Božství, Pána, který je vĕčný, oplývá blažeností a poznáním a nachází se nad matoucími projevy hmotné energie. Pán se zjevuje v tomto vesmíru, aby lidé mohli vidĕt Jeho pravé činnosti, naslouchat o nich a oslavovat je. V tomto problematickém vĕku Kali bychom všichni mĕli s veškerou vážností využít této příležitosti. – SB 11.6.24

Na konci Śrīmad-Bhāgavatamu je řečeno, že i přes veškeré zločiny a hříchy osobnosti Kaliho má věk Kali přesto jednu velkou výhodu. Spasení lze dosáhnout pouhým zpíváním svatého jména Pána. Mahārāja Parīkṣit proto organizovaně šířil zpívání Pánova svatého jména, a tak zachránil občany ze spárů Kaliho. Pouze díky této výhodě někdy velcí mudrci věk Kali oslavují. Ve Vedách je také řečeno, že rozmlouváním o činnostech Pána Kṛṣṇy se člověk může zbavit všech nevýhod věku Kali. Na začátku Śrīmad-Bhāgavatamu je rovněž řečeno, že přednášení Śrīmad-Bhāgavatamu okamžitě uvězní Nejvyššího Pána v našem srdci. To jsou některé z velkých výhod věku Kali a Mahārāja Parīkṣit jich všech využil a jako ctihodný vaiṣṇava si o věku Kali nemyslel nic špatného. – SB 1.18.7 význam

Věk Kali je jako nekonečný oceán chyb (doṣa-nidhi), avšak dává jednu příležitost. Kīrtanād eva kṛṣṇasya mukta-saṅgaḥ paraṁ vrajet — prostým zpíváním Hare Kṛṣṇa mantry může živá bytost odstranit znečištění Kali- yugy a ve svém původním duchovním těle se vrátit domů, zpět k Bohu. To je příležitost daná Kali-yugou. – SB 8.5.23 význam
Screenshot
 Úvaha
Komentuj
 
 fotka
zajko1211  26. 6. 2021 15:44
na mňa ta hudba pôsobi neskutočne depresívne...
to ma tak byť?
 
 fotka
tequila  26. 6. 2021 20:39
cibulieri zas kopiruje kktiny z netu
 
 fotka
tequila  26. 6. 2021 20:43
btw @pink co si mi pisala pod svojim blogom? uz to nvm precitat
 
 fotka
darksider96  26. 6. 2021 21:43
@tequila Choď už do piče ty kokot skurvený.
 
 fotka
tequila  27. 6. 2021 23:15
uuu toto ta brahmaputranci ucia?
 
 fotka
darksider96  30. 6. 2021 17:02
@tequila Nie, to som sa od teba naučil » www.birdz.sk/tequila/status/...
 
 fotka
tequila  30. 6. 2021 17:21
heh som rad, ze som ti vzorom
Napíš svoj komentár