Slovensko, malá veľké krajina, ako ho niektorí ľudia zvyknú poeticky nazývať. Malá svojou rozlohou a počtom obyvateľov, najmä v porovnaní s inými štátmi, veľká mierou potenciálu, ktorý v sebe ukrýva.

Územie, ktoré už od praveku obývali mnohé kultúry, sa formovalo pod keltským, germánskym a rímskym vplyvom. Za historicky významný možno považovať príchod Slovanov a tiež neskorší príchod kresťanstva. Pohľady dnešných ľudí na našu minulosť sa v mnohom líšia a často podmieňujú vyhrotené výmeny názorov. Inak to nie je ani v prípade novodobých dejín, ktoré rovnako ako aj súčasné dianie vyvolávajú búrlivé diskusie a napätú atmosféru. I napriek protichodným reakciám je však zrejmá premenlivosť a rôznorodosť, ktorá bola pre toto územie vždy charakteristická. Práve táto dynamika zabezpečila rozmanitosť a všestrannosť kultúry, ktorej zvyškami sa dodnes pýšime. Stáva sa, že osobitosť niektorých kútov a zvykov Slovenska nemá vo svete obdoby. Každý kraj má svoju jedinečnú príchuť, niečo typické, čo robí jednotlivé mestá i obce ale aj rodiny a ľudí presne takými, akí sú. Ale akí v skutočnosti naozaj sme?

Podobne ako naša minulosť a súčasnosť, i otázka samotného charakteru a povahy Slovákov prináša nejednotné reakcie a rozpačitosť. Pohľad na našu spoločnosť je do veľkej miery ovplyvnený tým, kto a akým spôsobom jednotlivé udalosti prezentuje. To však nie vždy odráža skutočný stav. V záplave informácií, ktorými nás dnešná doba doslova zahlcuje, je ťažké nájsť univerzálnu odpoveď. Tak ako počas celých našich dejín, prechádza aj dnešné Slovensko výraznými zmenami, ktoré udávajú smerovanie každodenného života.

Udalosti posledných desaťročí, celosvetové trendy ako aj nevídaná miera pokroku v oblasti technológií nepochybne dramaticky prehĺbili priepastné rozdiely medzi generáciami. Tento jav sa stretáva najmä s nevôľou a býva sprevádzaný nepriaznivými prognózami. Kritika vytýka odklon od tradícií a tradičných hodnôt, vytrácajúcu sa súdržnosť a vzrastajúci nezáujem, čo možno pozorovať hlavne medzi mladými ľuďmi. Zdá sa však, že podobným problémom čelia aj mnohé iné krajiny. Život vo svete nebývalých možností so sebou prináša nové, niekedy až absurdné situácie, ktoré raz budú zapĺňať strany učebníc. Aké poznatky sa o nás zachovajú, čo bude definovať dobu, v ktorej žijeme?

Miestami to vyzerá tak, že ľudia si pomaly začínajú uvedomovať vyčerpateľnosť a krehkosť prostredia, v ktorom žijú. Unikátna krása slovenskej krajiny vyvoláva obdiv, ale nie vždy je s ňou zaobchádzané primerane a s ohľadom na špecifické potreby jednotlivých oblastí. Slovensko je domovom mnohých chránených rastlinných a živočíšnych druhov obývajúcich rozmanité biotopy. Ich nápadný pokles a úbytok zaznamenaný najmä v posledných rokoch vyvoláva obavy. Za jednu z najväčších hrozieb je považované znečistenie životného prostredia, narastajúca miera odpadov a zlé hospodárenie s prírodnými zdrojmi. Ľuďom nie je táto situácia ľahostajná a rozhorčená spoločnosť volá po nových efektívnych opatreniach, prísnejšej legislatíve a intenzívnej edukácii všetkých vekových skupín. Zanietenosť aktivistov z radov občanov pomaly ale isto prináša svoje výsledky a ako sa ukázalo počas nedávnych udalostí, v Slovákoch stále drieme odhodlanie, zmysel pre spoluprácu a ochota spojiť sa pre dobrú vec. Húževnatosť a vytrvalosť sú vlastnosti, ktoré slovenskému národu nemožno uprieť.

Ďalšou z takýchto ušľachtilých čŕt je aj pracovitosť a zručnosť. Na Slovensku možno nájsť remeselníkov a umelcov v každom odvetví. Ruky majstrov takto zachovávajú a odovzdávajú odkaz predkov. Slovenské výrobky sú známe aj v zahraničí, kde je o nich veľký záujem. Paradoxne, Slováci často vyjadrujú nespokojnosť so slabou dostupnosťou a obmedzeným výberom slovenských produktov. Dopyt po slovenskej tradícii zažíva svoju renesanciu a ľudia objavujú poklady ukryté doslova všade okolo nás. Je nevýslovnou škodou, že mnohé unikátne skvosty či už ľudovej alebo inak historicky významnej architektúry boli ponechané napospas času a zániku. Nepodarilo sa vymôcť prostriedky a spoločenské kompromisy nevyhnutné pre samotný proces obnovy. Takto sa zo Slovenska postupne vytráca história, banská tradícia, remeselná výroba ale aj cenné archeologické náleziská. Možno práve táto dlhodobá nečinnosť a úpadok primäli ľudí k postupnému uvedomovaniu si hodnôt vlastnej krajiny.

Smutnou spoločnou črtou posledných rokov je zvýšená a opakujúca sa tendencia výskytu prírodných kalamít, čo taktiež prispieva k devastácii celkového obrazu slovenskej krajiny. Ničivá sila počasia neušetrila naše veľhory, malebné doliny, historické parky ani obydlia Slovákov. Víchrice, povodne a oheň ruka v ruke s nedbanlivosťou napáchali škody, ktorých rozsah robí zo všetkých snáh o nápravu beh na dlhú trať. Len čas ukáže, či boli prístupy a princípy, podľa ktorých sa postupovalo, vhodne zvolené.

Na druhej strane možno vyzdvihnúť moderné projekty, ktoré robia turizmus a život na Slovensku atraktívnejší. Ani ich však neobchádza ostrosť názorov kritizujúcich komerčný charakter a ekonomické záujmy. Snaha priblížiť sa a držať krok so svetovým trendom nie je všetkým po vôli, čo sa prejavuje aj v mnohých iných stránkach spoločenského diania. Ľudia si uvedomujú nevyhnutnosť dosahovať celosvetové štandardy, no zároveň volajú po ochrane tradičných a im blízkych hodnôt. V dobe náhlych zmien je niekedy takmer nemožné dosiahnuť tento kompromis. Neznalosť a povrchné porovnávanie sa s vyspelejšími krajinami dávajú priestor skresleným a zavádzajúcim názorom. Tých je dnes všade viac než dosť a prispievajú k ponurej nálade a obavám o budúcnosť našej krajiny. Sú však opodstatnené? Najlepšou odpoveďou je vydať sa na cestu a prežiť so Slovenskom svoj vlastný príbeh. Prebádať všetky jeho kúty a nájsť v nich rozmanitosť, precítiť vôňu prírody aj miest, vypočuť si problémy, ktoré Slovákov delia a objaviť to, čo nás všetkých spája.        

 Úvaha
Komentuj
Napíš svoj komentár