https://www.youtube.com/watch?v=ni5IX1Sxrws hymnus ňuňinho detstva. ^^

Komenty k statusu